Tăng ngăn hâi: 27/7/2021

VOV4.Sêdang - A rôh trâm mâ mâu ngế ki ai hnoăng ƀă kăch măng, mâu rơpŏng hngêi dêi mâu mố đô̆i ki hlâ drêng tơbâ 74 hơnăm hâi mố đô̆i rong râ - hlâ hía, Ngế pro xiâm hnê ngăn Chin phuh ăm ‘nâi, hơnăm kố, lối 9 rơtuh 200 ngế ki ai hnoăng châ kâ liăn kơjo kum. Lối rơpâu ngế Jâ Nôu Việt Nam khên tơnôu dế châ păn roăng, rak ngăn. Tơdroăng rêh ối dêi mâu rơpŏng dêi mâu ngế ki ai hnoăng châ rak tơniăn tơdâng lơ hên tâ kơlo ki tiah hmâ dêi kuăn pơlê rêh ối.

Tung tơdroăng pâ mơnê troh mâu ngế ki ai hnoăng xua tơdroăng pơkuâ dêi Đảng, rak ngăn dêi rêm râ khu kăn pơkuâ, tơdroăng ki veăng rơtế dêi Tíu xiâm Măt trâ̆n Tơnêi têa ƀă mâu khu râ pơkuâ tơdroăng kal kí hiăng tơdjâk troh lâp tơnêi têa ƀă hên tơdroăng pêi pro ai pơxúa, mơhnhôk veăng tơlo dêi tâi tâng kuăn pơlê ăm”Khu râng liăn pâ mơnê mâu ngế ai hnoăng” tâk troh rơpâu rơtal liăn; tơdroăng ki diâp hngêi tơrŭm, diâp phĭu kơdĭng ăm mâu mố tro rong lơ diâp liăn hriâm rơkê ăm kuăn ‘nĕng rơpŏng hngêi ki ai châ tơnêi têa tŏng kum.

Katarina Nga tơplôu ƀă tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định