Tăng ngăn hâi: 20/4/2021

VOV4.Sêdang - Hâi lơ 19/4, a Hngêi trung Đăi hok Đà Lạt, Khu ngăn ‘na tơdroăng ki tơrŭm tơroâ Việt Nam – Lếo, kong pơlê Lâm Đồng, Khu ngăn ‘na tơpui kâ, Khu pơkuâ ngăn Đoân droh ơtăm Lâm Đồng ƀă Hngêi trung Đăi hok Đà Lạt tơkŭm po tơdah Têt Bunpimay dêi kuăn pơlê mâu hdroâng kuăn ngo Lếo ƀă Leh xo râng ko dêi 21 ngế rơpŏng a Lâm Đồng ƀă 22 ngế sinh viên Lếo dế hriâm tâp a mâu kơvâ cheăng dêi đăi hok a Hngêi trung Đăi hok Đà Lạt. Veăng a rôh leh ai pôa Vănxay Saysena, kăn phŏ teăng mâ kong têa Lếo a Pơlê kong kân Hồ Chí Minh ƀă mâu kăn ƀô̆, khu cheăng ‘na teăng mâ.

 

 

Kăn pơkuâ Lếo a Pơlê kong kân Hồ Chí Minh pêi cheăng ƀă kăn pơkuâ Hngêi trung Đăi hok Đà Lạt

 

Tơdroăng cheăng kố cho vâ mơdêk hiâm mơno tơrŭm ƀă pêi pro krá tơrŭm cheăng pơla kuăn pơlê kong pơlê Lâm Đồng ƀă kuăn pơlê 2 to kong pơlê Champasak ƀă Bolykhamxay tối krê; tơdrêng amê hnối pro tơ’lêi hlâu vâ sinh viên Lếo dế hriâm tâp a Hngêi trung Đăi hok Đà Lạt châ tơdah Têt khôi hmâ dêi kuăn pơlê mâu hdroâng kuăn ngo Lếo – Têt Bunpimay tung môi tơdroăng ki hơniâp ro, phâi tơtô ƀă tơrŭm cheăng; ing mê, kum mâu vâi o sinh viên Lếo ai tơ’nôm rôh châ trâm mâ, tăng ‘nâi ‘na khôi túa lĕm tro, kuăn mơngế Việt Nam.

Katarina Nga tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định