Tăng ngăn hâi: 23/7/2021

 

 

 

VOV4.Sêdang - Vi ƀan kong pơlê Lâm Đồng nếo ai hlá mơ-éa thâ pơkâ thế pơtê pơtân tơdroăng xo hnoăng liăn a mâu tiú gak BOT tung kong pơlê vâ tŏng kum hbrâ mơdât pơreăng COVID 19. Pơtối mê, Vi ƀan kong pơlê Lâm Đồng pơkâ thế Kŏng ti pêi cheăng tiô rơnó Hùng Phát pơtê pơtân xo hnoăng liăn pro troăng kân a tíu gak BOT Định An, tơring Đức Trọng sap ing 12 chôu kơhâi dế hâi lơ 22/7 troh kơmăng dế lơ 1/8 la ngiâ. Tung pơla pơtê pơtân xo hnoăng liăn kô châ tơ’nôm hâi khế xo hnoăng liăn dêi Tơdroăng tơkêa bro troăng kân ăm phêp rơxế kơtâu têi Liên Khương – văng Preen.

Rơtế amê, vâ tŏng kum kuăn pơlê tung kong pơlê Lâm Đồng tung tơdroăng prôk lăm, pêi kâ, tê mơdró, pro tơ’lêi hlâu pơtroh teăm tơdrêng mâu tơmeăm pêi lo ing chiâk deăng ăm mâu kong pơlê dế klâ kơtăn pơlê pơla tiô pơkâ 16 dêi Ngế pro xiâm hnê ngăn Chin phuh, ki má lối cho a Pơlê kong kân Hồ Chí Minh, Vi ƀan kong pơlê Lâm Đồng pơkâ thế Kơ koan xiâm pơkuâ troăng prôk Việt Nam séa ngăn hnê mơhno khu mơ’no liăn cheăng dêi tíu xo hnoăng liăn troăng prôk BOT a cheăm Liên Đầm, tơring Di Linh pêi pro tơdroăng pơtê pơtân xo hnoăng liăn dêi tíu gak kố.

A Sa Ly tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định