Tăng ngăn hâi: 26/6/2021

VOV4.Sêdang - Tơdrêng [ă hnoăng cheăng mơjiâng thôn pơlê nếo, mê kong pơlê Lâm Đồng dế kơhnâ khât tung pêi pro Tơdroăng rêm cheăm môi tơmeăm (OCOP). Mâu hơnăm hdrối, kong pơlê kố hiăng ‘no lối 13 rơtal 300 rơtuh liăn vâ pêi pro tiô pơkâ mơnhông tơdroăng OCOP. Ing mê, veăng kum mơnhông pêi cheăng kâ thôn pơlê, thăm mơdêk ki kơnía dêi tơmeăm khoăng, cho vâ re\ng pêi pro klêi Tơdroăng mơjiâng thôn pơlê hơnăm 2021 [ă mâu hơnăm pơtối.

 

Lâm Đồng cho môi tung 9 to kong pơlê, pơlê kong kơdrâm châ Chin phuh rah xo, pơkâ thế tơdroăng ki tơbleăng pêi pro OCOP hneăng hơnăm 2018 – 2020, troăng pơkâ troh hơnăm 2030. Klêi kơ’nâi 2 hơnăm pêi pro, kong pơlê hiăng ai 124 to kế tơmeăm châ mơnhên OCOP 5 to hơlŏng, 4 tơ hơlŏng ƀă 3 to hơlŏng râ kong pơlê ƀă râ tơnêi têa. Tơdroăng kố cho ivá mơ-eăm kân dêi kong pơlê Lâm Đồng tung hơ’lêh tơdroăng cheăng kâ, hơ’lêh tơdroăng ki mơjiâng pro, pêi chiâk deăng vâ mơnhông cheăng kâ rêh ối kơpong thôn pơlê, mơdêk pêi lo liăn ngân, tơdroăng rêh ối kuăn pơlê tung pơkâ mơjiâng thôn pơlê nếo rế hía rế pêi pro châ tơƀrê khu pơkâ ‘na cheăng kâ ƀă tơrŭm pêi, mơjiâng pro kế tơmeăm.

A Lạc Dương, tơring ki châ ngăn cho tíu ki bâ eăng tung mơnhông rơdêi mâu kế tơmeăm xiâm tiô pơkâ OCOP. Klêi kơ’nâi péa hơnăm pêi pro tơdroăng pơkâ OCOP, kơlo pêi lo liăn ki châ sap ing pêi chiâk deăng dêi tơring châ 300 rơtuh liăn tung môi ha tung môi hơnăm, tâk pái hdroh tâng vâ pơchông ƀă lâp tơnêi têa. Lạc Dương xuân hiăng ai hên túa pơkâ pêi chiâk deăng xúa kơmăi kơmok chal nếo, pêi chiâk deăng rơkê plĕng ƀă tơdroăng tơrŭm, roê xo kế tơmeăm ăm kuăn pơlê ki pêi chiâk deăng, ing mê, vâ ví tơdroăng ki ôh tá mơhúa ‘’châ hên kế tơmeăm, tê ôh tá ai yă’’.

 

 

Plâi hồng kơ-óu ƀă khía pro ai pơxúa ăm kuăn pơlê cheăm Xuân Trường, pơlê kong kơdrâm Đà Lạt

 

Tiô pôa Sử Thanh Hoài, kăn hnê ngăn Vi ƀan tơring Lạc Dương tối, vâ kum kuăn pơlê mơdêk rơdêi mâu kế tơmeăm OCOP, tơring dế rế hía rế pêi klêi túa pơkâ mơjiâng tíu xiâm uâ mơdiê kế tơmeăm pêi lo ing chiâk deăng klêi kơ’nâi krí xo rơdâ 25 ha. Pakĭng mê, pơtối ‘no liăn tung mâu tơdroăng tơkêa pêt pơkeăng ki kơnía dêi hdroâng kuăn ngo môi tiah: Atiso, sâm Ngọc Linh ƀă hên ki ê.

Tối ‘na ki pơxúa dêi tơdroăng ki hơ’lêh pêt mâu hdrê loăng ƀă tơdroăng pơkâ mơdêk rơdêi mâu kế tơmeăm OCOP, kăn hnê ngăn Vi ƀan cheăm Dà Sar, cho pôa Liêng Jrang Ha Ro Ky ăm ‘nâi, hơnăm 2016 pêi lo liăn rêm ngế a cheăm kố bu châ 18 rơtuh 500 rơpâu liăn, troh hơnăm 2020 hiăng châ lối 42 rơtuh liăn môi ngế tung môi hơnăm. Ƀă kơlo pêi lo kố, kuăn pơlê hiăng hmiân tuăn pêi cheăng kâ.

Châ hnê pêi tơniăn, tŏng kum ‘na khoa hok – kong ngê̆, cho ivá vâ kuăn pơlê mơni kô mơ-eăm pro kro mơdrŏng a pơlê, cheăm dêi tơná. Tối ‘na mâu tơdroăng ki kơnía cheăng kâ sap ing xúa kơmăi kơmok têng kơ-óu ƀă khía dêi Nhuk ƀă plâi hồng a kong pơlê, kăn hnê ngăn kuăn pơlê ki pêi chiâk deăng cheăm Xuân Trường, pơlê kong kơdrâm Đà Lạt, kong pơlê Lâm Đồng cho pôa Lê Thịnh ăm ’nâi:

-Hdrối nah tá hâi ai kơmăi kong têa Nhuk, kuăn pơlê bu tê plâi hồng ối drêh ƀă yă tê rơpâ ôh tá tơniăn (kơnâ má môi cho 3 rơpâu liăn tung môi kg). Klêi kơ’nâi kuăn pơlê châ veăng hriâm a mâu lâm ki hnê ƀă pro ngế ki pơkuâ kơmăi kơmok têng kơ-óu khía, pakĭng plâi hồng ối drêh, nôkố, Xuân Trường ối ai tơ’nôm mâu plâi hồng ki têng kơ-óu ƀă khía châ mâu ngế ki roê hâk vâ.

Mơ’nui hơnăm nah, túa tơmeăm kố châ mơnhên OCOP 3 to hơlŏng. Tiô tơmiât dêi kuăn pơlê, vâ châ 1 kg plâi hồng ki hiăng têng, kuăn pơlê kô athế kơ-óu sap ing 4 troh 5 kg plâi ối drêh ai yă sap ing 12 troh 15 rơpâu liăn. La drêng kơ-óu khăng kô ai yă tê dâng 250 rơpâu liăn tung môi kg; ôh tá riân liăn ‘no hrê, kuăn pơlê ƀă khu mơdró kâ châ liăn laih hên. Nôkố, kơlo pêi lo liăn rêm ngế, rêm hơnăm a cheăm Xuân Trường châ 110 rơtuh liăn. Tơƀrê kố veăng kum tăng hlo rơkong tiâ mơnhên ăm ƀai toán ‘na pêi lo liăn tung mơjiâng thôn pơlê nếo a kong pơlê.

Tiô pôa Nguyễn Văn Sơn, kăn pơkuâ Khu ngăn pêi chiâk deăng ƀă mơnhông thôn pơlê kong pơlê Lâm Đồng tối, kong pơlê dế mơdêk rơdêi hơ’lêh nếo ƀă mơnhông mâu túa tơrŭm pêt, ki xiâm cho pêi pro mơnhông mâu túa tơrŭm pêt ƀă tê; mơdêk mơnhông inâi kế tơmeăm, inâi ‘’Đà Lạt – kế tơmeăm sap ing tơnêi ki lĕm’’ ƀă pêi pro tơdroăng rêm to cheăm môi to kế tơmeăm OCOP.

Ki hdrối tâ, mơdêk hnoăng cheăng xúa kơmăi kơmok tung pêt ƀă uâ pơliê mâu kế tơmeăm OCOP tiô troăng ki trâu hơngế, veăng kum mơdêk ki kơnía dêi kế tơmeăm a môi ƀăng tơnêi pêt tâk troh hên hdroh tâng vâ pơchông ƀă hdrối.

Châ ‘nâi, la ngiâ ah, kong pơlê Lâm Đồng kô mơdêk rơdêi pêt hên tâ nếo mâu kế tơmeăm ki ai hlâu, châ ngăn cho rôh ki pơxúa dêi kong pơlê ƀă mơhnhôk kuăn pơlê, khu mơdró kâ tơrŭm mơjiâng, vâ pro chiâng kế tơmeăm ki ai tŭm tơdroăng pơkâ mơnhông. Khu ngăn chiâk deăng ƀă mơnhông thôn pơlê dế pêi pro klêi tơdroăng tơkêa mơnhông pêi chiâk deăng tiô troăng ki hên kơvâ ƀă ôm hyô tơtro ƀă pêi chiâk deăng.

Hlá tơbeăng Nhân Dân

Katarina Nga tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định