Tăng ngăn hâi: 26/7/2021

 

 

 

 

VOV4.Sêdang - A rôh hôp má môi, Kuô̆k hô̆i hneăng má 15 dế po a Hà Nội, pôa Đỗ Văn Chiến, kăn xiâm hnê ngăn Vi ƀan xiâm Măt trăn Tơnêi têa Việt Nam hiăng tơbleăng tâi tâng mâu rơkong tơpui tối, pâ thế dêi kuăn pơlê. Pakĭng mâu tơdroăng pêi pro ki kal hiăng châ tơpui rơhéa, kuăn pơlê tung lâp tơnêi rơhêng vâ tơmâng ngăn khât cho troăng hơlâ tŏng kum ăm mâu ngế ki tro tơdjâk xua pơreăng COVID-19.

 

Kuăn pơlê vâ môi tuăn ƀă troăng rơhlâ, pơkâ dêi Đảng cho  pơtối rak vế ki môi tuăn dêi rơpó ‘na hdroâng mơngế, tơbâ tơdroăng púi vâ mơjiâng tơnêi têa pin châ mơnhông mơdêk, hơniâp ro. Tơdrêng ƀă tơdroăng hbrâ mơdât pơreăng, mâu khu mơdró, khu tơrŭm cheăng kâ ƀă kuăn pơlê pơtối mơdêk pêi chiâk, pêi lo tơmeăm, tê mơdró; cheăng kâ châ tâk 5,64%, châ  tŭm pái tơdroăng tơkŭm pơtăng pơxá châ nhoăm khât mơdêk ki tơngah nhoăm dêi tơnêi têa ing “tơniăn” to a kơlo “kơhnâ”; châ tơniăn tung tơdroăng rêh ối dêi kuăn pơlê.

Kăn xiâm hnê ngăn Vi ƀan Măt trâ̆n tơnêi têa Việt Nam - pôa Đỗ Văn Chiến tối nhên: Kuăn pơlê ai tơdroăng phiu niu, sôk suâ drêng Ngế pro xiâm hnê ngăn Chin phuh teăng mâ kăn xiâm Đảng, Tơnêi têa mơhnhôk pâk vaccine hbrâ mơdât COVID-19 tung lâp tơnêi têa cho tơdroăng pêi pro ki kân má môi, laga, kuăn pơlê xuân ối tô tuăn :

Kuăn pơlê ối tô tuăn, tô tuăn ti lâi tung tơdroăng ôh tá ai tŭm vaccine lâp plâi tơnêi, tơhrâ dêi mâu khu ki mơjiâng po ôh tá ai khât, vaccine tung tơnêi têa dế tung pơla pro mơnúa, pin thế ai troăng rơhlâ pêi pro ki tơ-brê mê nếo châ ai tiô pơkâ pâk po rơdâ 75% pơ’leăng mâ mơngế tung lâp tơnêi têa môi tiah pơkâ dêi Khu xiâm ngăn pơkeăng pơlât. Tâng ôh tá châ pâk vaccine mê pơkâ ‘mâi mơnhông cheăng kâ - rêh ối kô hrá, tơdroăng rêh ối dêi kuăn pơlê pơtối trâm xơpá, malối mâu ngế ki pá, mâu ngế ôh tá ai cheăng pêi, mâu ngế ai cheăng pêi nah nôkố ôh tá ai cheăng pêi, mâu ngế ôh tá ai tơdroăng cheăng pêi xua thế pêi pro todroăng klâ krê, kơtăn hơngế pơlê pơla xua pơreăng COVID-19”.

Pôa Đỗ Văn Chiến, Kăn xiâm hnê ngăn Vi ƀan Măt trâ̆n tơnêi têa Việt Nam tối tơbleăng, pâ thế dêi kuăn pơlê pơtroh ăm rôh hôp má môi, Kuô̆k hô̆i hneăng 15

 

Kơxô̆ liăn kum 62 rơpâu rơtal liăn tiô pơkâ kơxô̆ 42 dêi Chin phuh ‘na mâu tơdroăng tŏng kum kuăn pơlê trâm pá xua pơreăng kân COVID-19 riân ta troh nôkố, tơdroăng tơleăng mơnhên kal pêi pro tơdrêng. Laga, kuăn pơlê tối tiah kố, tơdroăng tơbleăng pêi nôkố ối tơvâ tơvân, vâ ‘nâi nhên ngế ki lâi hâi xúa tơtro ƀă tơdroăng rêh ối nôkố. Xua mê, liăn ngân ăm ki xo ing hngêi rak liăn tơnêi tŏng kum ăm kuăn pơlê, khu mơdró bú iâ, ôh tá ai tiô pơkâ tối hdrối.

Pâ thế mâu khu xiâm, kơvâ cheăng, mâu khu râ kăn, kơ koan ki tơdjâk troh kal thế tối nhên, hriâm ki nếo, mơhno nhên xiâm gá, hnoăng cheăng pêi vâ tơbleăng tro tâ kơxô̆ ki tŏng kum tiô pơkâ kơxô̆ 68 dêi Chin phuh vâ kum khu mơdró ƀă kuăn pơlê .

Kuăn pơlê xuân tô tuăn, bú ối 5 khế ‘nôi kô tâi hơnăm 2021 la mâu tơdroăng cheăng ối tơvâ tơvân, tơdroăng ki ôh tá tro, ki hâi teăm tro ‘na luât pơkâ pêi pro, luât pơkâ tŏng kum, tơdroăng pơkâ dêi luât hiăng ai sap ing ton nah, la châ mâi hơ’lêh, tâng Chin phuh, Kuô̆k hô̆i ôh tá tah teăm tơdrêng mâu tơdroăng ki “pro pá’’ mê mơni tơdroăng pơkâ ‘na cheăng kâ - rêh ối hơnăm 2021 kô xơpá.

Tung pơla thế ôi kơtăn klâ krê, ối hơngế dêi rơpó vâ pro tơniăn ‘na pơreăng tâ tú, môi khu tung vâi hdrêng ôh tá châ lăm hriâm, ôh tá châ xah hêi tơtro tiô hơnăm tơná tung pơla ton khế, ton hơnăm kô chiâng tơdjâk troh ‘na tuăn ngôa, tuăn tơmiât ‘na châ chăn vâi, malối a mâu kơphô̆, kơpong ối tơchoâm.

Tơdroăng mê kal rĕng châ mâu kơ koan khu râ pơkuâ cheăng tí tăng ‘nâi plĕng ai troăng rơhlâ pơkâ pêi ăm tơtro tơleăng mơnhên, pôi tá tơngôu thế ngăn môi tiah tơdroăng kal.

Kuăn pơlê pâ thế mâu kăn Kuô̆k hô̆i mơdêk hnoăng cheăng tơná, mơ-eăm pêi tro tơdroăng pơkâ, pêi tơ-ƀrê tơdroăng pêi pro ƀă rơkong ki hiăng tơhrâ ƀă kuăn pơlê tung pơla mơhnhôk tâ phĭu rah xo kăn; mơ-eăm hriâm, tí tăng ‘nâi plĕng mơdêk tuăn ngôa rơkê ‘na tơdroăng cheăng pêi, rơkê ƀĕng ƀeăn tung tơpui kâ dêi mơngế pro kăn; mơhno troăng lĕ ahdrối, ai tuăn chân khên tơnôu, cho vâ tơmâng khât kơ kuăn pơlê; mơ-eăm pêi cheăng tiô troăng rơhlâ: tơmâng khât, kơhnâ khât vâ kuăn pơlê pâ, hnoăng cheăng vâ kuăn pơlê hơ-ui, rak tro luât vâ kuăn pơlê nhoăm, rơkê plĕng ƀĕng ƀeăn vâ kuăn pơlê châ kơnôm ngah.

Pôa Đỗ Văn Chiến, Kăn xiâm hnê ngăn Vi ƀan Măt trâ̆n tơnêi têa Việt Nam thế Kuô̆k hô̆i pơtối pơ’lêh nếo tơkŭm tơdroăng cheăng pêi, mơdêk tơ-ƀrê tung mơjiâng luât, pơkâ mâu tơdroăng ki kal dêi tơnêi têa ƀă séa ngăn nhên khât:

Tơdroăng mơjiâng luât kal thế nhoăm khât, ai pơkâ troh ton ta ah, kơdroh hên ‘na tơdroăng luât ki nếo pơkâ hiăng thế ‘mâi rơnêu, tơ’nôm xua ôh tá ‘mâi rơnêu , tơ’nôm mê luât pơkâ ôh tá châ xúa tung rêh ối; rĕng ‘mâi hơ’lêh, tơ’nôm luât tơnêi; pơkâ thế  Kuô̆k hô̆i rơtế ƀă Chin phuh tah tơdroăng ki pá, tơvâ tơvân ‘na luât ƀă tơdroăng pêi pro ăm tơtro môi tiah pơkâ môi luât ‘mâi rơnêu hên luât lơ pơkâ mâu tơdroăng pơkâ ăm mơnúa xuá pêi pro ƀă mâu tơdroăng ki hâi châ pơkâ.

Veăng tăng troăng pro tơleăng lĕm mâu ngế tung pơla trâm xơpá xua pơreăng kân COVID-19 pro ƀă tơdroăng cheăng kâ ƀă kuăn pơlê. Xua tung pơla ai tơdroăng ôh tá tơniăn la xuân pêi pro tiô luât pơkâ,  pơkâ môi tiah hmâ mê kô ôh tá ai tiô pơkâ pêi pro’’.

Rôh kố, Khu kăn hnê ngăn Vi ƀan xiâm Măt trâ̆n tơnêi têa Việt Nam krếo mâu khu râ kuăn pơlê, mâu kuăn pơlê tung lâp tơnêi têa, mâu khu tơrŭm ƀă mâu ngế, tá mâu ngế ki ối a kong têa ê dế rêh ối a Việt Nam thế loi a troăng rơhlâ dêi Đảng, Luât tơnêi têa, Chin phuh, Ngế pro xiâm hnê ngăn Chin phuh ‘na tơdroăng hbrâ mơdât pơreăng COVID-19, pơtối rak vế tơdroăng môi tuăn, hơ-ui kum dêi rơpó, pro tơ’lêi hlâu, rak vế tro luât pơkâ ‘na tơdroăng klâ krê, ối kơtăn hơngế pơlê pơla, pâk pơkeăng vaccine - hbrâ mơdât COVID-19, pêi pro tơ-ƀrê tơdroăng hnê mơhno 5K dêi Khu xiâm ngăn pơleăng pơlât.

Kuăn pơlê tung lâp tơnêi têa tơrŭm môi tuăn dêi rơpó, mơni kô kâi châ mơdât pơreăng kân COVID-19, pêi pro tơdroăng tơ-ƀrê Pơkâ hneăng hôp kân lâp tơnêi têa rôh má 13 dêi Đảng, pêi pro tro tiô pơkâ púi vâ mơjiâng tơnêi têa pin xông rơdêi, hơniâp ro.

VOV1

Gương tơplôu ƀă tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định