Tăng ngăn hâi: 20/4/2021

VOV4.Sêdang - Sap apoăng hơnăm troh nôkố a kong pơlê Kon Tum hiăng ai 15 ngế vâi hdrêng tro klâk têa. Tơdroăng klâk têa a vâi hdrêng rế hía rế hên pơkal thế khu râ kăn pơkuâ, kơvâ cheăng kong pơlê mơnhên xiâm kối ƀă ai troăng hơlâ vâ hbrâ mơdât châ tơƀrê.

 

Vâ chê môi khế hdrối kố nah riân sap ing ai 3 ngế hok tro lâm 5B, hngêi trung râ má môi Nguyễn Bá Ngọc, cheăm Hòa Bình, pơlê kong kơdrâm Kon Tum tro klâk têa, klêi mê pôa Đinh Công Hoàng, Kăn pơkuâ hnê ngăn Chi ƀô̆ hlối pro kăn thôn 5 xuân hâi tâi tung hiâm mơno tơdroăng kơdrâ ki rơ-iô. Pôa Hoàng ăm ‘nâi, tíu hmâ tro klâk têa hlo hơ-ui ‘nâng pro ăm 3 ngế muăn ki ối kŭn mê hlâ cho môi  to long têa trâu a chêng rơchôa ki hmâ mơ’no têa lu dêi rơchôa Ia Băng. Nôkố rêm hdroh prôk tơkâ luâ kơpong kố, xâu rơ-iô ‘nâng  chiâng tơmiât troh tơdroăng hlâ klâk têa.

“Drêng mê nah, kong hiăng vâ xêi nếo brôk dêi rơpó lăm tăng kuăn ‘nĕng. Drêng tâng vâi tối hlo 3 ngế hdrêng kơtâu luâ xah hêi pá rŏng loăng kơxu mê drêng prôk troh amê hlo rơxế mái, hmân ếo vâi ‘măn dêi a loăng kơxu mê nếo djâ mâu nhŏng o mui tăng. Têa bú dâng krâng tê la chu tăng môi hdroh  hlo ai 3 ngế vâi muăn hlối. Pơto xo môi hdroh hlối. A chiâng plăn, a ôh tá kâi chiâng tơpui”.

 

 

Long têa tíu ki 3 ngế hok tro lâm pơtăm a cheăm Hòa Bình klâk hlâ

 

Riân sap ing apoăng hơnăm troh nôkố, kong pơlê Kon Tum ai 15 ngế vâi hdrêng hlâ klâk têa. Tung mê, pơlê kong kơdrâm Kon Tum ai 8 ngế; tơring Đăk Glei ai 4 ngế; tơring Đăk Tô ai 2 ngế ƀă tơring Đăk Hà ai 1 ngế. Ki khât gá ăm hlo ki xiâm pro vâi hdrêng chiâng hlâ klâk têa a  Kon Tum cho xua ing tơdroăng ôh tá hlê plĕng tơchoâm dêi kuăn pơlê ’na hbrâ mơdât klâk têa ăm vâi hdrêng; Vâi hdrêng ôh tá châ nôu pâ tơmâng rak ngăn, ôh tá châ nôu pâ, mâu vâi ngoh nâ ngăn krâu ƀă ki hên hmâ hlo vâi hdrêng ôh tá chiâng klê têa.

Hlo tơdroăng mê, kong pơlê đi đo hlo mâu ngế hlâ klâk têa a vâi hdrêng, pôa Vũ Văn Đam, Kăn phŏ Ƀơrô kring vế, rak ngăn vâi hdrêng ƀă ôh tá pơrah pơla vâi kơdrâi ƀă kơnốu, Khu xiâm ngăn cheăng pêi - mô đô̆i tro rong ƀă rêh ối pơlê pơla kong pơlê Kon Tum ăm ‘nâi, tíu pêi cheăng mê mơdêk hnoăng cheăng hnê tối ƀă xuân tí tăng ‘nâi plĕng ăm kong pơlê hnê tối ‘na tơdroăng mê:

“Ngin thăm pêi kơhnâ hnoăng cheăng tâ nếo tung hnê tối vâ mơdêk ăm tá mâu nôu pâ hlê plĕng, mâu vâi hdrêng ƀă tá pơlê pơla hlê ‘na tơdroăng rơtế veăng kring vế rak ngăn krâu khât kơ vâi hdrêng hbrâ mơdât hlâ klâk têa. Kong pơlê xuân pơtroh hlá mơ-éa hnê mơhno ăm Vi ƀan rêm tơring, pơlê kong kơdrâm thế séa ngăn nếo a mâu kơpong ki ai têa kroăng, têa long kân, têa long, têa klông ki hâi tâp loăng tơbleăng tối tíu ki rơ-iô. Xuân hlối hnê tối ăm rêm ngế kuăn pơlê ƀă mâu ngế ki ai long têa ki rơ-iô mê thế hlê plĕng tơdroăng ki hbrâ rơnáu’’.

 

 

Teăng mâ mâu kăn, khu grup troh lăm pôu rơpŏng hngêi ki ai ngế hdrêng hlâ klâk têa

 

Tơdrêng ƀă tơdroăng hnê tối mơdêk ki hlê plĕg ‘na hbrâ, mơdât klâk têa ăm vâi hdrêng, mâu kăn ƀă khu râ, kơvâ cheăng dêi kong pơlê Kon Tum xuân mơdêk hnê ăm vâi hdrêng. Laga mơ’nui ăm hlo tung lâp kong pơlê iâ tê tíu klê têa, tung pơla mê, ki hên mâu tíu klê têa ‘na hngêi trung xua kơvâ rak ngăn hnê hriâm pơkuâ la dế ôh tá ai liăn vâ ăm vâi rak ngăn mơ’no têa ăm vâi hdrêng pơtâp klê.

Khoa Điềm chêh

Gương tơplôu ƀă tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định