Tăng ngăn hâi: 23/5/2021


VOV4.Sêdang - Kơchâi ki xo ing pló klêi pôh dêi kơtôu priât tum pế ƀă plâi hung ƀă tơpăng chôu cho kế kâ ki mơhno tối păng ‘nâng cho kơhiâm dêi hdroâng mơngế M’nông. Tơvât tŭm mâu tơmeăm ki mê gá pơrá phá dêi pó dêi mơngế M’nông mê vâi pế mơjiâng chiâng kế kâ ki tâ kơhiâm, xú lĕm ƀă ai trếo lĕm...

 

 

Dế nôkố, tung tơdroăng rêh ối dêi pơlê pơla hdroâng Mnông xuân ối rak vế, hmâ pế pơchên kơchâi ki tơvât ƀă pló dêi kơtôu priât. Ki rơhêng vâ tối, mê cho pló ki pôh ing kơtôu priât ki hiăng tum têng khăng. Pakĭng pló dêi kơtôu priât, kế kâ ki ôh tá păng lôi cho péa  tơmeăm, tung mê cho plâi hung ƀă tơpăng chôu ki pế ƀă hơ’neh mâm, kơxêng chu. Plâi hung cho athế ối kơbâng, lơ pơxiâm vâ tum i iâ. Vâi athế xía kơtôu plâi hung, chiê rơtăng, xếo krúa tâi chhá ga. Tơpăng chôu dêi mơngế M’nông vâi hmâ tâm ton khế, ton hơnăm, chôu lĕm. Xua mê, drêng pế kơchâi ki kố, vâi athế xếo tơpăng chôu klêi mê, môe tah lôi tâi têa ga, vâ kơdroh iâ ki chôu. Mơngế M’nông xo pló ki pro ing kơtôu priât mê, vâi kơhleăng ƀă ché ki krúa, lơ kơmung ki vâi roh krúa vâ tah lôi kơdrêa pló kơtôu priât mê âi. Têa dêi pló kơtôu priât mê ga vâ trĭng prâp i iâ lơ ngiât prăng ngăn tiô kơ pló ki vâi tơvât mê tung têa ki apoăng.

 

 

Pló kơtôu priât cho môi tung tơmeăm ki pế kơchâi kâ ki tơviah dêi mơngế M’nông

 

Mơngế M’nông hmâ tối dêi, têa pló dêi kơtôu priât ối pro mâu kế tơmeăm ki râm tung kơchâi rĕng poh, tơkâ, ƀă ki má mơ’nui cho râm mâu po, ƀôt ngot, mâu kano, êi, pơhlăng, plăng, kơtĕm. Hdrối nah, mơngế M’nông hmâ xúa pló hên vâ pro po, xua drêng mê nah, tá hâi teăm ai po tiah chal nôkố. Mê nôkố, mơngế M’nông xúa pló mê vâ pro hơ-iâ ăm mâu kơchâi kâ, pa kĭng po, ƀôt ngot, kano. Ƀă kơchâi ki pế tơvât ƀă pló kơtôu priât tơvât ƀă plâi hung, tơpăng chôu, mơngế M’nông ối pêi po hăng vâ râm tơ’nôm. Môi iâ po, ƀot ngot, hăng hí pêi i xăn klêi mê, râm tung kơchâi. Hmâ hlo mơngế M’nông xuân pế tơvât hăng hên tung kơchâi ki kố.

 

 

Kơchâi pế ƀă pló kơtôu priât, ƀă plâi hung, ƀă tơpăng chôu dêi mơngế M’nông

 

Ƀă mơngế M’nông, kế kâ kố athế ai tơmeăm ki hơ-iâ ƀă tơkâ lĕm ga nếo kơhiâm. Hơ’neh, kơxêng chu athế châ pế poh i chên, ga kô hơ-iâ, kơhiâm ƀă hăng, vâ chôu há ƀă xăng po iâ la ôh tá xăng lối râ. Kơchâi ki pế ƀă pló kơtôu priât cho kế kâ kơhiâm, hơ-iâ, ai trếo  lĕm ăm ivá tiô túa pế pơchên dêi mơngế M’nông a kong pơlê Dak Nông.

 

Hlá tơbeăng Dak Nông

Nhat Lisa tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định