Tăng ngăn hâi: 2/5/2021

VOV4.Sêdang - Drêng mot tung rơnó mơdâ pêt kế tơmeăm a rơnó ki nếo, vâi krâ-nhŏng o pơlê O Pếch, cheăm Ia Pếch, tơring Ia Grai, kong pơlê Gia Lai tơkŭm po Tĭng rơkâu xối a kuât dêi pơlê. Tuá ki rơkâu xối mê hiăng châ vâi krâ-nhŏng o pơtối rak vế hên hơnăm, cho tơdroăng ki rơkâu xối hiăng ton, pơtroh ăm tuăn tơmiât ki kân kĭn tung rêh ối dêi mơngế Jarai.

 

 

Tung pơla kong dế tô mơdrăng ton hâi, vâi krâ-nhŏng o a pơlê O Pếch thâ hbrâ ăm tơdroăng rơkâu xối kong mêi dêi pơlê. Pá kơdâm loăng nhiu, loăng pleăng, tâ tá kuât dêi pơlê, ai rêm khu ngế châ xing xoăng tơdroăng cheăng pơrá phá hiăng rơtế pêi pro mâu tơdroăng ki vâ rơkâu xối. Vâi kơdrâi tung pơlê châ tơkŭm po, hbrâ rơnáu mâu tơdroăng ki pế pơchên kế tơmeăm. Khu vâi droh rơtăm ai hnoăng cheăng lăm ko phêa, kơlo, lăm troh a têa klông vâ tăng puât hjuô, rup kêt, tơnăng ká, kum krâ pơlê mâu tơdroăng cheăng ki vâ rơkâu xối dêi pơlê. Ngế ki lâi xuân pơrá châ veăng rơkâu xối dêi pơlê, xua mê rơhêng vâ ngăn, vâ veăng pêi.

Pôa krâ Rah Lan Li, cho pôa ki rơkâu xối mot ngăn, hnê tối, mơhnhôk mâu kuăn cháu hbrâ pêi pro mâu tơdroăng mê. Ing kơxo má, pôa hiăng dâi kơpĕn, xâp ếo kuăn ngo ƀă ƀá kên khêi a ko. Tĭng rơkâu xối dêi pơlê mê pôa tô tuăn ‘nâng, xua hơnăm ki lâi tung pơlê xuân loi tơngah pơkuâ ngăn tơdroăng rơkâu xối. Mâu ngế krâ pơlê ki ê xuân thâ rĕng tu dêi ếo, dâi kơpĕn vâ veăng lăm rơkâu xối. Pôa Rah Lan Li ai tối tiah kố:

“Hơnăm ki lâi pơlê ngin xuân rơkâu xối. Hmâ hlo a khế 4, khế 5 rêm hơnăm. Rơkâu xối cho vâ kơnôm tơngah Xeăng kum ăm mêi tro, tô ‘ló, ăm loăng plâi, báu alâi, tơnêi tíu rơngiâp lĕm, hnâng chiâng dâi, rơkâu ăm vâi krâ-nhŏng o tung pơlê mo lĕm châ, phâi phok’’.

 

 

Khu krâ pơlê to a kuât hbrâ ăm rơkâu xối xeăng ăm kong mêi

 

Klăng a 10 chôu, 3 ngế krâ pơlê râng dêi tơmeăm hdroăng, tung mê ai 1 to í ki hiăng pôh chên, môi iâ phái, po kơxuô tung hlá priât lăm djâ troh a kuât. Tung dế kuât, vâi hiăng kât mâu xiâm drôu. Chôa ‘lâng ‘măn djeăm ki dâ tơmeăm hdroăng, pôa Li rơkâu xối tối pơtâng ăm khu xeăng tŏng kum ăm pơlê O Pếch pâ rơkâu ai kong mêi, pleăng tơmeăm hdroăng kố ăm khu Xeăng. Pói rơhêng vâ Xeăng ăm vâi krâ môi hơnăm pêi kâ, pêi chiâk pêi deăng tơ’lêi hlâu, rêm ngế pơrá ai ivá mo dâi, ôh tá ai ngế ki lâi châi tamo. Klêi rơkâu xối mê, pôa Li hnêi môi kơtâ hlá hdrế môi iâ drôu ki chuâ ing vó. Klêi rơkâu xối, pôa Li xuân ai rơkâu xối koh mơnê kơ Xeăng pá ngiâ kuât.

Roh apoăng châ veăng kum khu krâ pơlê hbrâ tơmeăm rơkâu xối, ngoh Ksor Aih phiu ro ‘nâng, kơtâu sap ing tíu kố troh tíu ê vâ tí tăng ‘nâi plĕng tơdroăng veăng pêi cheăng. Ngoh Aih tối: “To lâi hâi hdrối, ngoh rơtế ƀă mâu vâi rơtăm tung pơlê lăm ko phêa, kơlo vâ prông tơxông, ko hdréa ăm vâi nâ o prông, klêi mê, lăm tăng puât xo uâng  lâ, akrot, hjuô a têa klông. Châ tiô mâu krâ pơlê hbrâ rơnáu ăm tơdroăng rơkâu xối mê ngin châ hriâm hên tơdroăng. Xo ah hmôi, drêng mâu vâi krâ ôh pá ai xếo mê khu droh rơtăm tung pơlê kô pơtối rak vế ƀă tơkŭm po tơdroăng rơkâu xối xeăng kố”.

 

Klêi kơ’nâi rơkâu xối, mâu tơmối ƀă kuăn pơlê hơniâp ro ôu drôu xiâm rơkâu ăm rơnó chiâk deăng

 

Tĭng rơkâu xối pâ xeăng pơtroh ăm kong mêi hơnăm kố dêi pơlê O Pếch kơnôm châ ai tơdroăng tŏng veăng dêi Vi ƀan hnê ngăn tơring Ia Grai ƀă Hgnêi hơdruê xuâng dêi Đam San. Pôa Đỗ Văn Đông, Kăn phŏ hnê ngăn kuăn pơlê tơring Ia Grai tối: Drêng ‘nâi Hngêi hơdruê xuâng Đam San ai veăng vêh po mơdĭng tiô khôi hmâ dêi hdroâng  kuăn ngo ngin vâ môi tuăn, hâk phiu păng ‘nâng. Vâi krâ-nhŏng o a cheăm Ia Pếch tối tơchoâm, pơlê O Pếch tối krê sap ing to lâi hơnăm kố xuân ối rak vế hên mâu tơdroăng mơdĭng, môi tiah tĭng kleăng kơneăng têa, tĭng rơkâu kong, rơkâu mêi ƀă hía hế. Pôa Đỗ Văn Đông tối ăm ‘nâi: “Kố cho roh ki vâ vêh mơhno tối tơdroăng hiâm mơno mơjo pâ, tơdroăng tơrŭm tung pơlê pơola, tơdrêng amê, hnối kơnôm châ kuăn pơlê tơbleăng mơhno, hơ’muăn tối ‘na khôi tuá, vêa vong ki lĕm tro dêi hdroâng kuăn ngo tơná troh ƀă rêm ngế ki ê’’.

Hlá tơbeăng Thông tấn xã Việt Nam

Nhat Lisa tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định