Tăng ngăn hâi: 9/5/2021

VOV4.Sêdang - Kơchâi mâm prông cho kế kâ ki hmâ dêi mơngế M’nông. Ƀă mơngế M’nông, kơchâi mâm prông kố cho kế kâ ki kơhiâm, mơhno tối ‘na kế kâ ki krê dêi mơngế Tây Nguyên tối tơchôam ƀă mơngế M’nông tối krê. Kơchâi mâm prông kố tí xê to kế kâ rêm hâi ki mơngế M’nông vâ ăm tơmối i kâ, mê ối cho kế kâ ki châ mơ’no tung hâi leh mơdĭng dêi pơlê pơla.

 

 

Xua ti lâi kơchâi ki kố khoh chiâng tối prông, xua mâu kơchâi, mâm ki tâ tung klŏng phêa mê pơrá châ prông ăm ga i chên. Tơmeăm khoăng ki vâ prông mê, tung mê ai: kơchâi khế, nâl M’nông tối dêi cho kơchâi beap, trŏng xăng, rơmôe hơpôe, hăng, ká têa kroăng ƀă hơ’neh mâm kong. Ing mâu tơmeăm khoăng ki xo to tung kong tiah mê, vâi prông tơvât mê khoh chiâng ai kơchâi kâ ki kơhiâm ƀă xú hŏm. Hlá kơchâ khế ki tâ tung klŏng mê cho kơchâi ki kơbâng châ kêi xo klêi kơ’nâi rơnó mêi hngê. Drêng mê, hlá kơchâi khế mê ga kô krúa, ôh tá êa xếo ƀă têa, mê xo hlá khế mê tâ tung klŏng kô chiâng prông tơdrêng hlối, vâ ga ối rak vế dêi ki xú pơ-ô mê. Rơmôe hơpôe klêi kơ’nâi lăm đôu xo ing kong xếo krúa lĕm, lŏng tah lôi kơtôu ga ki to ilá mê, bu roăng tung dế vâ prông. Xuân ai drêng ‘nâ hơpôe ki mê xuân chiâng vâ âp, klêi mê, pôe, chiê rơtăng vâ kâ.

 

 

Mâu kơchâi klêi kơ’nâi rah, xếo kruá kô tâ tung klŏng vâ prông

 

Phá tơ-ê ƀă pró, trŏng lếo tung kong, mê trŏng xăng ki mơngế M’nông, Rơđế hmâ xúa vâ pế pơchên cho trŏng xăng ƀă ká măm khăng, mê vâi ối xo trŏng xăng ki kŭn vâ prông ƀă mâu kơchâi. Hdrê trŏng xăng ki kố, vâi hmâ pêt hên tung kơdrum dêi mơngế M’nông.

Tơmeăm ki vâ prông mê, vâi ôh tá chiâng lôi mê cho hơ’neh mâm ƀă ká. Ká têa kroăng klêi kơ’nâi hiăng châ xế, lơ tăng hlâm, vâi kô xếo kruá, klêi mê, pheăng iâ a on vâ tah lôi ki xú khêi. Drêng pế lơ prông, vâi lôi tá pŭm ká, ôh tá êa tah kơxêng. Hơ’neh mâm ki prông mê, xuân cho hơ’neh mâm chu, hơ’neh í, hơ’neh mâm kong ƀă hên ki ê, ngăn tiô kơ tơdroăng ki pói rơhêng vâ dêi rơpŏng hngêi.

Prông kơchâi tung klŏng cho tơdroăng ki pế pơchên tơtro tiô khôi túa kuăn ngo, cho xúa klŏng vâ pế. Klŏng phêa mê vâi kô châ rah ko tung kong ki kơbâng krâ lĕm, ôh tá hâi krâ. Ki xŏn dêi klŏng phêa mê dâng 1 plê kŏng ga hiăng. Mơngế ki prông mê athế xúa chăng ki hĕn vâ pong a ngâ klŏngvâ têa ôh tá lo kơbloh lo pá gong tung pơla prông. Mâu tơdroăng ki râm kơchâi, râm hơ’neh mâm, ká xuân châ pêi pro rơhí rơhó, krâu lĕm.

 

 

Kơchâi prông cho kơchâi ki kơhiâm châ pế tung klŏng phêa dêi mơngế M’nông

 

Klŏng phêa mê vâi chăt a kơnoh on ki ai khâng hên. Drêng pế athế ‘mâi on koh krâ kơ vâ, ôh tá chiâng ăm on koh kân. Vâi xêi klŏng mê chôa ‘lâng, đi đo vâ mâu kơchâi, mâm ki mê chên tơ’mô, ôh tá tro on chếo. Tung pơla prông, klŏng phêa mê kô mơ’no têa lo pá gong, kô tơmot ƀă mâu kơchâi ki tâ tung klŏng, ing mê, khoh chiâng ai xú kơhiâm ki tơtro, mê bu ai kơchâi ki prông tung klŏng phêa nếo ai xú kơhiâm tiah mê.

Mơngế M’nông hmâ xúa mơnế vâ vâl tung klŏng, pâk sôk tung klŏng vâ ăm mâu kơchâi, ká, mâm i liê, tơmot tơ’mô dêi pó. Mơni xua sôk, vâl tiah mê, nâl Xuăn khoh chiâng tối kơchâi sôk. Vâi prông tiah mê ton dâng 30 phut, râm po, hăng, plăng, kơtĕm, kơchâi hĕm hŏm mê kô chiâng ai kơchâi ki kơhiâm la ai trếo lĕm ăm kuăn mơngế ki kâ.

Kơchâi prông ga ai pơxúa kân ăm ivá châ chăn mơngế nôu ki nếo mơhum kuăn ngá, mâu vâi krâ ki pá hro ƀă mâu vâi hdrêng ki krĭn. Kơchâi prông tí xê to kế kâ rêm hâi mê ối xuá vâ tơdah kơ vâi krâ, nhŏng o tơmối, tiô khôi hmâ dêi mơngế M’nông.

VOV chêh

Nhat Lisa tơplôu ƀă tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định