Tăng ngăn hâi: 20/4/2021

VOV4.Sêdang - Tiô tơdroăng hriăn plĕng dêi Hngêi trung Đăi hok Padjadjaran, kong têa Indonesia ƀă Khu tơrŭm cheăng tơƀai dêi kong têa Indonesia, a hơnăm 2022, ko pơtối po nếo mâu hneăng ăm tơƀai koneăng. Tiô tơdroăng hriăn plĕng ăm ‘nâi, a hơnăm 2024, tâi tâng kơxô̆ tơƀai tung tơnêi têa dêi Indonesia mơni kô châ a kơlo hdrối tâ hneăng ki ai pơreăng COVID-19 nah, tâi tâng kơxô̆ kuăn pơlê ki kơto tơƀai mê kô châ 78,73% rơtuh ngế.

Tung pơla mê, tâi tâng mâu hneăng tơƀai kơneăng dêi kong têa kố mơni kô vêh môi tiah ton, hdrối tâ tú pơreăng COVID-19, ki tơtêk dêi tơdroăng pêi kâ ing tơƀai kơneăng chơ tơmối kô hên a hơnăm 2026 ah. Mâu kơpong Jakarta, Tây Java, Trung Java, Yogyakarta, Đông Java ƀă hên tiú ki ê hiá mơni kô châ pơtối mơdêk tơdroăng tơƀai pơto tơmối. Maluâ ti mê, rơlốu Bali kô ôh tá ai hên tơdroăng ki hơ’leh xua tơmối lo ing ing kong têa ê.

 

 

Gương tơplôu ƀă tơbleăng 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định