Tăng ngăn hâi: 3/7/2021

VOV4.Sêdang - Kong pơlê Kon Tum nôkố ai 187 Khu pêi cheăng tơrŭm ƀă lối 9 rơpâu 600 ngế ƀă mơngế ki pêi cheăng. Tơdrêng ƀă tơdroăng xơpá xua pơreăng COVID 19 tâ tú, hên Khu pêi cheăng tơrŭm a kong pơlê Kon Tum hiăng châ pơtối rak vế ki môi tuăn dêi rơpó, âi mâu tơdroăng hriăn plĕng ki nếo vâ tơkâ luâ  xơpá, pơloăng mơnúa hbrâ vâ mơnhông mơdêk nếo tung pơla dế tâ tú pơreăng.

 

Khu pêi cheăng tơrŭm pêi chiâk deăng tơdâng Pô Kô, pơlê kân Đăk Hà, tơring Đăk Hà, kong pơlê Kon Tum, ai 113 ngế cheăng ƀă 172 ha tơnêi pêt kơphế, tê kloăng ki dâi lĕm ăm mâu khu ki kơ-óu, uâ kong têa ê. Pơreăng COVID-19 kơdrâ tâ tú, Khu pêi cheăng tơrŭm ôh tá ‘nâi vâ hbrâ rơnáu hdrối ăm tơdroăng kố, mê hên tơmeăm ôh tá châ tê troh lối 1 hơnăm tâng vâ pơchông ƀă túa pơcháu. Rơtế amê, liăn mơhá ăm plong tuk chơ tơmeăm kơnâ tâ 10 hdroh tâng vâ pơchông ƀă hdrối nah, container vâ tâ tơmeăm ôh tá ai pro kơphế tê ngi kong têa ê trâm hên xơpá.

Vâ rak vế pêi cheăng kâ, Khu pêi cheăng tơrŭm pêi chiâk deăng tơdâng  Pô Kô mơhnhôk mâu ngế ki cheăng pêt tơ’nôm mâu kơphế, prá, rơngá vâ ai liăn pêi lo rế rak vế ki lĕm ăm tơnêi ƀă kơdroh liăn roê phon rơvât ăm kơphế. Sap ing kơphế ƀă mâu hdrê loăng pêt tơvât, Khu pêi cheăng tơrŭm mơnhông 2 túa tơmeăm tê ‘ngré tung tơnêi têa, mê cho kơphế tơpoăng pha phin ƀă kơ’lo pha 100% plâi tum ƀă chế phái mơheăm rak ngăn ivá. Hơnăm 2020, tâi tâng kơxô̆ liăn dêi khu pêi cheăng tơrŭm xuân ối châ lối 18 rơtal liăn.

 

 

Phạm Thị Huyền Anh (má môi sap ing hơ’ếo) tơbleăng kơmăi kơ-óu kơphế Khu pêi cheăng tơrŭm nếo roê vâ mơjiâng pro kơphế tơpoăng

 

Jâ PhạmThị Huyền Anh, kăn hnê ngăn Hô̆i đong Kuan trĭ Khu pêi cheăng tơrŭm pêi chiâk deăng tơdâng Pô Kô mơnhên, Khu pêi cheăng tơrŭm ai mâu tơdroăng hơ’lêh tơtro tung tơdroăng tê mơdró vâ tơtro ƀă tơ’nôm krá tơniăn tung pơla ai pơreăng COVID-19.

“Hdrối nah, ngin bu tê ngi kong têa ê ƀă tê mơdró tê, nôkố ngin xuân ai rôh vâ tơná tơmiât vêh ƀă mơjiâng troăng vâ pro tiah lâi chiâng vâ châ tê ăm tơmối tung tơnêi têa a Việt Nam. Tơdrêng amê hnối tơrŭm ƀă mâu khu tơrŭm ki ê xuân môi tiah mâu khu ki tê ki ê a Việt Nam vâ pro chiâng môi troăng ki tê tơmeăm Online.

Tiah mê pakĭng tơdroăng kơdĭng liăn ngân ‘no roê, mung mâu tíu mê ngin ối châ po rơdâ um méa dêi Khu pêi cheăng tơrŭm xuân môi tiah kế tơmeăm lĕm dêi Khu pêi cheăng tơrŭm troh ƀă kơchơ mơdró tung tơnêi têa”.

 

 

Kơdrum mắc-ca dế kơ’muăn plâi dêi Khu pêi cheăng tơrŭm mắc-ca Nhân Hòa

 

Ki khât gá, a kong pơlê Kon Tum xuân ăm hlo, maluâ COVID-19 hiăng pro trâm hên xơpá ăm tơdroăng ki mơjiâng pro ƀă tê mơdró, la ƀă tơdroăng tơrŭm ƀă châ khu tơkŭm pêi pro tro, hên khu pêi cheăng tơrŭm xuân ối mơnhông krá tơniăn.

A Thôn 3, cheăm Kon Đào, tơring Đăk Tô, Khu pêi cheăng tơrŭm Mắc ca Nhân Hòa ai 9 ngế cheăng cho môi tơdroăng ki pơtih. COVID-19 pro kơchơ trâm pá, yă tê chu rơpâ la khu pêi cheăng tơrŭm xuân ối ‘no liăn tro tiô tơdroăng pơkâ, môi tiah po rơdâ ƀăng tơnêi pêt ki nếo, po mâu tíu ki lêa, tah kơtôu ngiât, têng kơ-óu ƀă ‘măn rak tơmeăm.

Pôa Nguyễn Văn Quyết, kăn hnê ngăn Hô̆i đong Kuan trĭ xuân cho kăn pơkuâ Khu pêi cheăng tơrŭm Mắc-ca Nhân Hòa ăm ‘nâi:

“Tung pơla ai pơreăng ngin ai môi khu tơrŭm pú hên Khu pêi cheăng tơrŭm tơkŭm mâu ngế cheăng. Ngin rơtế ƀă dêi rơpó pêi, rơtế ƀă dêi rơpó hriăn ngăn, rơtế dêi rơpó mơnhông ƀă rơtế dêi rơpó veăng tơlo liăn mê ai mâu ivá rơdêi kân. Loăng Mắc-ca cho loăng ki nếo kal athế ai môi hriăn ngăn. Rêm ngế séa ngăn, tăng ‘nâi xêh kô xơpá tâ.Ngin tơkŭm dêi rơpó, rêm ngế ai môi tơdroăng ki pêi phá tơ-ê dêi rơpó rơtế veăng kum, tơrŭm vâ rơtế ƀă dêi rơpó mơnhông ƀă rơtế dêi rơpó pro ai pơxúa tơdroăng rêh ối lĕm tro tâ ăm tâi tâng mâu ngế cheăng tung Khu pêi cheăng tơrŭm”.

 

 

Veăng tung Khu pêi cheăng tơrŭm pêi chiâk deăng tơdâng Pô Kô ki xơpá dêi rơpŏng pôa Nguyễn Bá Lộc châ kơdroh

 

Riân ngăn dêi Khu tơrŭm Khu pêi cheăng tơrŭm kong pơlê Kon Tum ăm hlo, dâng 80% Khu pêi cheăng tơrŭm tung kong pơlê tro tơdjâk xua pơreăng kân COVID-19. Tiô pôa Nguyễn Bá Lộc, ngế ki veăng cheăng tung khu pêi cheăng tơrŭm pêi chiâk deăng tơdâng Pô Kô, xơpá ki mâu khu pêi cheăng tơrŭm dế trâm cho tơdroăng ki xơpá tơdjuôm. Pôa Lộc tối, drêng veăng tung Khu pêi cheăng tơrŭm mê kuăn pơlê mơ-eăm tơ’lêi hlâu tâ”

“Veăng tung Khu pêi cheăng tơrŭm pro ai pơxúa hên xua châ tŏng kum ‘na kih thuât, tŏng kum ‘na phon rơvât ƀă roê xo kơphế ƀă yă kơnâ tâ tơ’nôm 2.500 liăn tâng vâ pơchông ƀă yă u ê roê. Rêm hơnăm, môi tiah hơnăm kố Khu pêi cheăng tơrŭm vêh ‘no liăn ăm vâi krâ nhŏng o 1 ha châ 1 tâ̆n phon. Tiah mê, pin kơdroh iâ tơdroăng ki ‘no liăn cheăng dêi rơpŏng ‘no. Maluâ yă trâm  hên xơpá la pin veăng tung Khu pêi cheăng tơrŭm xuân chía kơdroh tâ ki xơpá”.

Tiô pôa Nguyễn Lâm Cảnh, kăn hnê ngăn Khu tơrŭm Khu pêi cheăng kong pơlê Kon Tum, tung tơdroăng tơkâ luâ xơpá rak vế mơjiâng pro tê mơdró, tơdroăng ki tơrŭm, môi tuăn dêi mâu ngế cheăng tung khu tơrŭm; tơdroăng ki kơhnâ, ivá mơeăm dêi Khu rak ngăn mâu Khu pêi cheăng tơrŭm, cho kal khât. Pakĭng mê,  ối ai tơdroăng ki rơtế veăng dêi Khu ăm mung liăn kuăn pơlê. Mâu khu râng liăn kố hiăng vêh pơkâ mâu hâi khế mung ƀă mơdrếo chĕn ƀă kơdroh liăn laih ăm mâu ngế cheăng; hơ’lêh chêh pro hlá mơéa vâ mâu rơpŏng dêi mâu ngế cheăng châ mung liăn, kum liăn ‘no pêi cheăng ôh tá tro pơtê xua mâu tơdroăng ki ôh tá tơniăn tung kơchơ.

Peăng Khu tơrŭm Khu pêi cheăng tơrŭm kong pơlê, pôa Nguyễn Lâm Cảng ăm ‘nâi, khu tơrŭm pơtối mơdêk tro hnoăng cheăng ki xiâm vâ tŏng kum mâu Khu pêi cheăng tơrŭm mơnhông tơtêk:

“Khu tơrŭm pêi cheăng tơrŭm kong pơlê mơdêk tí tăng ‘nâi plĕng, séa ngăn Khu hnê mơhno mơnhông mơdêk cheăng kâ pú hên rêm râ vâ rak tơniăn tơrŭm tơdâng tơ’mô, ai tơƀrê pơla mâu kơvâ cheăng tung tơbleăng pêi pro mâu troăng hơlâ ‘na cheăng kâ ƀă mơdêk hnoăng cheăng dêi mâu ngế pêi cheăng tung mơnhông mơdêk cheăng kâ pú hên, khu pêi cheăng tơrŭm”.

Tơdroăng ki ôh tá iâ Khu pêi cheăng tơrŭm dêi kong pơlê Kon Tum mơdêk tro hiâm mơno tơrŭm, ai mâu túa pêi ki rơkê plĕng vâ tơkâ luâ pơloăng mơnúa ki pơreăng COVID-19 pro cho tơdroăng ki mơhnhôk kân ăm Khu pêi cheăng tơrŭm ki ê tung pơla pơreăng ối mơni tâ tú ton. Tơdroăng kố xuân ăm hlo ki kơnâ dêi túa pơkâ Khu pêi cheăng tơrŭm ƀă môi kong pơlê ki tơdroăng cheăng kâ, rêh ối ối trâm hên xơpá môi tiah Kon Tum.

Khoa Điềm chêh

Katarina Nga tơplôu ƀă tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định