Tăng ngăn hâi: 23/6/2021

 

VOV4.Sêdang - Pôa António Guterres, Kăn xiâm chêh tôm xo rơkong Khu lâp kong têa hiăng krếo tâi tâng mâu kong têa ki tơdjâk thăm tơkŭm pêi mơnhên troăng prôk la ngiâ mơnhông mơdêk krá tơniăn – on tơhrik krúa lĕm ƀă yă tơtro. Tung môi tơdroăng tơbleăng tối mơ’no tơdrêng tung um tơvi a roh pơxiâm po Hneăng hôp tơpui tơno ‘na tơdroăng cheăng râ Ngế xiâm ƀă tơpui tơno khu râ kăn xiâm tung kơvâ on tơhrik, pôa António Guterres tối lâp plâi tơnêi dế rế hía rế kơtăn hơhngế tâng pơchông ƀă Pơkâ mơnhông mơdêk krá tơniăn a hơnăm 2030 ƀă tơniăn krá troh hơnăm 2050.

Xua mê, pôa krếo rêm kong têa, pơlê kong kân, khu pơkuâ liăn ngân ƀă mâu kŏng ti mơdêk tơdroăng pói vâ ƀă tơbleăng Tơdroăng tơkêa On tơhrik vâ châ tiô pơkâ Mơnhông krá tơniăn ƀă kong prâi tíu mơ’no. Pôa António Guterres xuân tối rơdêi mâu kong têa mơnhông mơdêk kal tơniăn tơdroăng nhuô̆m ƀă tơdroăng tơkêa xing xoăng ăm 100 rơtal dollars Mih rêm hơnăm ăm mâu tơdroăng pêi tơdjâk troh kong prâi a mâu kong têa dế mơnhông mơdêk.

 

Gương tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định