Tăng ngăn hâi: 15/5/2021

VOV4.Sêdang - Tơdroăng tơplâ rế ó a kơdung Gaza, Ƀơrô xing xoăng mâu tơdroăng cheăng ‘na tŏng kum dêi Khu lâp kong têa hâi lơ 14/5 hiăng tối tô tuăn ‘na ki tơdjâk dêi tơdroăng tơplâ troh tơdroăng vâ xúa têa, ‘na tơdroăng krúa lĕm ƀă rak ngăn pơkeăng ƀă khăm pơlât dêi kuăn pơlê a kơpong kố.

Tơpui a hneăng hôp ƀă khu chêh hlá tơbeăng, ngế tơpui dêi Ƀơrô xĭng xoăng mâu tơdroăng cheăng pêi ‘na tŏng kum dêi Khu lâp kong têa pôa Jeans Laerke ăm ‘nâi, tơdrêng ƀă kơxô̆ mơngế hlâ, kơxô̆ mơngế dế trâm pá xuân rế hên ƀă tơdroăng rế ó dêi tơdroăng tơplâ. Riên ai dâng 250 rơpâu ngế ôh tá châ xúa têa ôu kâ hum roh ƀă ôh tá ai on tơhrik xúa tung mâu hâi hdrối kố nah. Ai lối 200 tíu pêi cheăng, tơmeăm khoăng, tung mê ai hên hngêi trung hiăng tro tơ’nhiê ó xua tơdroăng tơplâ.

Gương tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định