Tăng ngăn hâi: 15/5/2021

VOV4.Sêdang - Jâ Linda Thomas-Greenfield, Kăn teăng mâ Mih a Khu lâp klong têa tối ăm ‘nâi, Hô̆i đong Kring vế Khu lâp kong têa kô tơkŭm po roh hôp, vâ tơno tơnêng ‘na tơdroăng tơplâ tơplong pơla Israel ƀă Palestine a hâi lơ 16/5. Hdrối mê, Hô̆i đong Kring vế Khu lâp kong têa hiăng tơkŭm hôp 2 hâi, a hâi lơ 10 ƀă lơ 12/5 pơla hdrối kố nah, vâ tơpui ‘na tơdroăng tơplâ tơplong pơla Israel ƀă Palestine.

Maluâ ti mê, peá roh hôp mê hiăng ôh tá mơ’no tối tơdroăng tơbleăng tơdjoâm xua Mih tơtrâ, cho kong têa ki cheăng xiâm dêi Hô̆i đong Kring vế Khu lâp kong têa. Tung pơla mê, pôa Eli Cohen, Ngế xiâm ngăn ‘na lêng tơmâng tong Israel mơnhên tối, kong têa kố ôh tá vâ pêi pro tiô tơdroăng pơkâ ‘na luât pơtê tơplâ, maluâ mâu kong têa tung lâp plâi tơnêi ƀă Hamas hiăng pơkâ thế tơleăng mơnhên.

Xua ti mê, rơtế tung hâi ki mê, kong têa Tunisie, Na Uy ƀă Sinuâ hiăng chêh hlá mơ-eá pâ thế Hô̆i đong Kring vế Khu lâp kong têa tơkŭm hôp tơdrêng.

Nhat Lisa tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định