Tăng ngăn hâi: 27/6/2021

VOV4.Sêdang - Tiô khôi túa vêa vong dêi mơngế Rơđế tối krê, mâu hdroâng kuăn ngo ki ê tối tơchoâm, ti xê mơhno to a mâu ếo pơtâk, hmôu jiâ, prôa, têng nêng ƀă hên mâu tơmeăm ki ê, mê ối mơhno mơnhên a mâu kế kâ. Sap ing chal vâi krâ rôh nah, vâ tơtro ƀă kong kế, ngo ngối, mơngế Rơđế hiăng ‘nâi lăm tăng kêi kơchâi kong vâ chiâng kế kâ ki krê phá xêh ăm tơná kuăn pơlê. Nôkố, mâu kơchâi ki mê hiăng chiâng tơmeăm khoăng ki krê, ki kơhiâm phá dêi kuăn ngo Rơđế.

 

Kơchâi tơpoăng ki pơchên ƀă hlá yao, hlá trăng cho kế kâ tiô khôi hmâ vâi krâ rôh nah ƀă ai pơxúa kal khât tung tơdroăng rêh kâ ối dêi mơngế Rơđế tiah mê. Kố cho kế kâ ki hiăng châ pế pơchên ăm tâi tâng mâu roh ki tơkŭm kơdrâm mơngế, môi tiah hâi phiu ro ôu kâ, mot hơnăm nếo, tơkŭm rơpŏng hngêi lơ mơdâm kiâ, ‘mế kiâ ƀă hên hĭn mâu tơdroăng leh mơdĭng ki ê. Tơdrêng amê, kơchâi tơpoăng hlá yao xuân cho tơmeăm kâ ki vâ koh tơdah kơ tơmối, nhŏng o ki pôu a pơlê, a hngêi.

Xua ti mê, ing kế tơmeăm troh a mâu tơdroăng pế pơchên vâi krâ-nhŏng o hmâ pêi pro krâu khât ƀă chiá ton. Kơchâi tơpoăng hlá yao vâi hmâ pế tơvât ƀă mâu hơ’neh, kơxêng chu lơ klêa ro ki xăng, hrốu, trŏng xăng ki hiăng têng khăng, plâi hung drêh, phái, kló priât ƀă hên hĭn mâu tơmeăm ki ê ƀă hlá yao, hlá yao cho kơchâi ki ôh tá păng lôi, xua ai ga mê kơchâi nếo hơ-iâ.

 

Kơchâi kâ tiô khôi hmâ dêi mơngế Rơđế - túa lĕm tro ôh tá păng lôi tung ôm hyô pơlê pơla a pơlê Akŏ Dhông, bêngu Tân Lợi, pơlê kong kơdrâm Ƀuôn Ma Thuột

 

Jâ H’Vết Niê, pơlê Alê A, bêng Ea Tam, pơlê kong kơdrâm Ƀuôn Ma Thuột tối ăm ‘nâi, tâng vâ ai kơchâi tơpoăng ki kơhiâm kố, hơ-iâ, mê túa pế pơchên kơchâi athế pêi pro tro tiô tơdroăng tiah kố: hơ’nêh lơ kơxêng athế khó hdrối a hdro ki ê, klêi mê, râm plâi hung, kló priât, hrốu kong, trŏng xăng hnối khó adrêng. Klêi kơ’nâi lếo môi iâ têa a hdro ki dế chat a kơnoh on, tơkôm têa tơnăm ‘nôi ƀă mâu tơmeăm mê chên krâ kơvâ, phái ki tâm hiăng poh pêi tơvât ƀă hlá yao, môe xo têa ki mê râm tung hdro kơchâi, klêi mê, râm po, ƀôt ngot krâ kơvâ.

Ing tơdroăng ki pêi pro mơdoh chôu, ton tĭn tiah mê, hdrối vâ pế, kal athế ai hên ngế ki veăng pêi, rêm ngế pêi viâ môi tơdroăng; ngế ki pêi phái, ngế ki xiah kông hrốu ƀă hên hĭn tơdroăng ki ê.

Rế pêi, rế tơpui tơno, hơ’muăn tối ‘na tơdroăng rêh kâ ối, hmôu pơ tiah mê, kuăn pơlê kô hlo tơdroăng ki hơniâp ro drêng pêi mâu tơdroăng cheăng mê. Hdrối nah, hlá yao bu huăn to a chiâk deăng, tung kong xua mê, tâng vâ pế kơchâi ki kố, mâu vâi nâ o athế lăm tăng kêi hlá yao sap ing kơxo má lơ a kơxê hâi hdrối.

Drêng vâi kêi hlá yao (hlá trăng mê), vâi athế kêi mâu kơchâi ki chía hiăng krâ, mơngiơk ngiât lĕm, ôh tá kêi hlá ối kơbâng, xua tâng pế ƀă kơchâi ki ối kơbâng, kơchâi kô ôh tá ai mơngiơk lĕm. Tung hên kơchâi ki vâi rơmêt mê, kơchâi tơpoăng pế ƀă hlá yao ga kô kơhiâm lĕm ăm mơngế ki kâ, xua tâ xăng iâ dêi trŏng, ki hăng dêi hăng, ki lĕm tơkâ dêi tơpoăng, ki rơmâ dêi hơ’nêh mâm chu, ro ƀă ki hơ-iâ dêi hlá yao. Cho kơchâi kâ ki kơhiâm pro mơngế kâ đi đo chôu vế ki hơ-iâ, kơhiâm ƀă mâu tơdroăng ki hơ’muăn tối drêng kâ kơchâi ki kố.

Kơchâi kâ dêi mơngế Rơđế tơvât ƀă hlá yao, ai ta tơxông prông, í pôh, kơchâi trŏng xăng ƀă hiá hế nôkố hiăng chiâng môi tung mâu khôi túa, vêa vong lĕm tro ăm kơ mơngế tơmối tung mâu roh tour ôm hyô tung pơlê pơla a pơlê kong kơdrâm Ƀuôn Ma Thuột. Pơlê Akŏ Dhông, bêng Tân Lơị, pơlê kong kơdrâm Ƀuôn Ma Thuột ti xê to pro mơnguân, pơhâk kơ tơmối, nhŏng o tung tơnêi têa mê ối pro mơnguân ăm tơmối ing kong têa vâi ê, xua pơlê kố cho ai loăng nhâ, reăng plâi, kong kế ki rơngiâp lĕm, ki lĕm tro pơrá châ rak vế, malối mâu kơchâi, kế kâ ki hên túa dêi mơngế Rơđế akố.

Nâ H’Phiêu Kƀuôr, môi rơpŏng ki mơdró kâ ing ôm hyô pơlê pơla tung pơlê Akŏ Dhông tối ăm ‘nâi, ai hên tơmối, nhŏng o hiăng lăm troh pôu ngăn a tíu kố vâ xah ôm hêi, pa kĭng tơdroăng ki vâ tí tăng châ ngăn, châ ối a kong kế ki lĕm rơngiâp, châ hlo mâu khôi túa, vêa vong mê vâi ối vâ kâ mâu kơchâi, kế kâ tiô khôi hmâ dêi mơngế Rơđế, môi tiah kơchâi klêa ro xăng, trŏng xăng, hlá pôm loăng kơ-óu ƀă hên hĭn mâu kơchâi ki ê.

Mâu tơmeăm kâ ki kố kơnôm ai tơvât ƀă mâu kơchâi nhâ pơkeăng kong ƀă mâu kế ki hăng, xăng, hơ-iâ mê khoh chiâng tâ xú kơhiâm ki tơviah krê xêh, kâ môi hdroh tá hâi teăm hmâ, la tâng pơtối kâ roh má péa kô chôu vế, pâ troh ƀă nguân vâ kâ hên tâ nếo.

 

Khu ngăn ‘na túa lĕm tro, ivá ƀă ôm hyô Dak Lak

Nhat Lisa tơplôu ƀă tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định