Tăng ngăn hâi: 23/6/2021

 

VOV4.Sêdang - Tơpui drêng troh leh tơbâ má 80 hâi phát xit Đức mot plâ Liên Xô, lơ 22/6/1941, pôa Vladimir Putin, Kăn xiâm pơkuâ kong têa Rusi  hiăng ô eăng mâu ngế ki tơplâ khên tơnôu rung rôh tơplâ Kân lâp plâi tơnêi ki má 2 nah, hlối krếo thế mơ-eăm mơdêk kring gak tơniăn châu Âu. Kơtăn kố klăng 80 hơnăm, hâi lơ 22/6/1941, Khu lêng Alơmăng hiăng mot plâ, la peăng Liên Xô ôh tá hâi hnó, klêi mê, nếo po rôh Tơplâ kân dêi mâu hdroâng kuăn ngo Xô Viết châ plâ pro tơleăng lĕm châu Âu lo ing kơpeăng kŏng khu lêng ‘mêi.

Hdrối mê, tung ƀai chêh ăm hlá tơbeăng Die Zeit dêi Alơmăng, pôa Vladimir Putin, Kăn xiâm pơkuâ kong têa Rusi tối nhên, mơhé vâ mơ-eăm chêh mâu tơdroăng ton nah, la ki khât gá mâu ngế lêng Liên Xô hiăng mơhno ki ó rơdêi, khên tơnôu dêi tơná khoh kâi tơplâ châ pro tơleăng lĕm tơnêi têa.

A Sa Ly tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định