Tăng ngăn hâi: 23/7/2021

 

 

 

VOV4.Sêdang - Pôa Joe Biden, Kăn xiâm pơkuâ kong têa Mih mơhno tối kheá kho ó khât tơdroăng ki pâk vaccine ăm kuăn pơlê vâ hbrâ mơdât ki tâ tú dêi pơreăng COVID-19 a kong têa Mih dế hrá ó ‘nâng. Tiô pôa tối, tơdroăng ki thăm pâk rĕng vaccine ăm kuăn pơlê cho kal vâ kuăn pơlê pôi tá tro tâ tú pơreăng ki lối hên tiah dế nôkố. Klêi kơ’nâi hâi ki pôa to pro kăn xiâm, pôa Joe Biden cho kăn xiâm ki tŏng kum, ngăn khât ‘na tơdroăng tơplâ mơdât ƀă pơreăng COVID 19.

Kơxô̆ kuăn pơlê ki tro tâ, châi tamo mot pơlât tung hngêi pơkeăng ƀă hên mơngế hlâ a kong têa Mih kố cho xua ôh tá hâi châ pâk pơkeăng vaccine. Kuăn pơlê ki châi tamo xua tâ tú COVID-19 tâk hên luâ tâ 3 hdroh a kong têa Mih bu tung pơla 2 măng tĭng, xua tơdroăng pơtâng tối ‘na mơhnhôk thế pâk vaccine ôh tá hâi pêi pro bô bối, tá hâi kơtăng khât a mâu hngêi pơkeăng.

Tiô pôa Joe Biden tối, pakĭng tơdroăng ki kuăn pơlê châi tamo, hên ngế hlâ xua ôh tá hâi châ pâk vaccine, mê ối xua pơreăng ki hdrối nah nôkố hiăng hơ’lêh chiâng Delta, khoh rĕng tâ tú ó tung lâp kong têa Mih.

A Sa Ly tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định