Tăng ngăn hâi: 27/7/2021

VOV4.Sêdang - Klăng leh tơbâ 74 hơnăm Hâi mô đô̆i rong râ - hlâ hía tung tơplâ xâ (27/7/1947 – 27/7/2021), pôa Nguyễn Xuân Phúc, Kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa hiăng ai kơthô pâ mơnê mô đô̆i rong râ, châi tamo, rơpŏng ai mô đô̆i hlâ tung tơplâ xâ ƀă mơngế ai hnoăng ƀă kăch măng. Tung kơthô, pôa Nguyễn Xuân Phúc pơtroh rơkong troh mâu jâ pôa pêi cheăng tung kăch măng, mâu Jâ Nôu Việt Nam khên tơnôu, mâu Ngoh khên tơnôu tung tơplâ xâ dêi kuăn pơlê, mâu Ngoh khên tơnôu tung pêi cheăng, mâu mô đô̆i rong râ, châi tamo, nhŏng o ai mô đô̆i hlâ tung tơplâ xâ, ngế ai hnoăng ƀă kăch măng rơkong kơ-êng tá hiâm mơno, mâu tơdroăng tuăn pâ trâu hơngế ƀă hiâm mơno pâ mơnê trâu hơngế.

Kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa pơchân mâu khu râ kăn pơkuâ cheăng Đảng, khu râ kăn pơkuâ mâu râ, mâu khu xiâm, kơ koan, tíu cheăng ƀă rêm ngế kuăn pơlê ƀă mâu tơdroăng pêi ki nhên, pơxúa, veăng pêi tơdroăng cheăng mơngế ai hnoăng ƀă tơdroăng ‘’Tâi tâng kuăn pơlê rak ngăn mâu rơpŏng mô đô̆i rong râ, châi tamo, mô đô̆i hlâ tung tơplâ xâ ƀă mơngế ai hnoăng ƀă kăch măng’’, ngăn mê cho hnoăng cheăng, tơdroăng tuăn pâ vâ mơhno hiâm mơno pâ mơnê trâu hơngế ƀă mâu ngế hiăng ai hnoăng tung tơdroăng tơleăng lĕm hdroâng mơngế, mơjiâng, gak kring Tơnêi têa.

A Sa Ly tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định