Tăng ngăn hâi: 24/7/2021

VOV4.Sêdang - Pôa Nguyễn Xuân Phúc, Kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa hiăng ai kơthô pơtroh pôa Yoshihide Suga, Ngế pro xiâm hnê ngăn kong têa Nhuk vâ rơkâu ‘na tơdroăng tơ’noăng Olympic ƀă Paralympic Tokyo 2020 hiăng pơxiâm po a kơmăng lơ 23/7. Tung kơthô Kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa tối phiu ro pơtroh rơkong troh Ngế pro xiâm hnê ngăn nhuô̆m pâ, ngế pú hmâ achê dêi kuăn pơlê Việt Nam, mâu tơdroăng tuăn pâ trâu hơngế ƀă rơkong rơkâu ƀă tơdroăng tơkŭm po tơ’noăng Olympic ƀă Paralympic Tokyo 2020 châ tơƀrê hên khât.

On klŏng Olympic chếo lĕm a Tokyo cho mơhnhôk kân kĭn ƀă mâu ngế hâk vâ tơ’noăng ivá ‘na tơdroăng ki khên tơnôu, ivá ó rơdêi dêi kuăn mơngế drêng ai pơreăng tung lâp plâi tơnêi, tơdrêng amê, cho um mơhno tơdroăng ki kơnâ ăm tơdroăng mơ-eăm ƀă hiâm mơno khên krá chân kong têa Nhuk – môi hdroâng mơngế ó rơdêi, môi kong têa mơnhông mơdêk kro mơdrŏng tung lâp plâi tơnêi ƀă cho khu tơrŭm trâu hơngế dêi Việt Nam.

A Sa Ly tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định