Tăng ngăn hâi: 22/7/2021

 

VOV4.Sêdang -  Klăng leh tơbâ 74 hơnăm hâi Mô đô̆i rong râ – Hlâ hía tung tơplâ xâ lơ 27/7, 60 hơnăm tơdroăng trâm xía vâ dioxin Việt Nam, pôa Nguyễn Xuân Phúc, Kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa hiăng pêi cheăng ƀă kăn teăng mâ Khu tŏng kum rơpŏng ai mô đô̆i hlâ tung tơplâ xâ ƀă Khu pơkuâ mơngế tro trếo ‘mêi dioxin Việt Nam. Kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa kheăn kơdeăn mâu Khu râ hiăng tơkŭm po hên tơdroăng ki pơxúa, kum pêi pro troăng hơlâ dêi Đảng, troăng hơlâ luât dêi Tơnêi têa ‘na tŏng kum, pâ mơnê mâu mô đô̆i rong râ - hlâ hía tung tơplâ xâ, mâu ngế ai hnoăng ƀă mơngế tro trếo ‘mêi dioxin Việt Nam.

 

 

 

 

Kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa diâp kơxuô tơmeăm ăm Khu tŏng kum rơpŏng ai mô đô̆i hlâ tung tơplâ xâ Việt Nam

 

Kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa tối nhên, tung mâu roh tơplâ ƀă cho tơplâ vâ gak kring Tơnêi têa. Xua mê, pâ mơnê mâu ngế ai hnoăng, tơbâ hnoăng mơngế ki hiăng pleăng dêi ivá, châ chăn, mê cho tơdroăng ki lĕm “ôu têa pâ kơnhŏng” dêi hdroâng mơngế pin, cho troăng hơlâ ki kal dêi Đảng pin. Troh nôkố, Tơnêi têa pin hiăng tơbleăng hên troăng hơlâ vâ tŏng kum mâu rơpŏng ai hnoăng kăch măng, mâu rơpŏng ai mô đô̆i rong râ - hlâ hía tung tơplâ xâ, mâu ngế tro trếo ‘mêi dioxin.

A Sa Ly tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định