Tăng ngăn hâi: 5/8/2021

 

VOV4.Sêdang -  Kơxê lơ 4/8, a Hà Nội, pôa Vương Đình Huệ, Kăn xiâm hnê ngăn Kuô̆k hô̆i hiăng pơkuâ roh trâm mâ kăn ƀô̆ khăm pơlât mâu hngêi pơkeăng Tơnêi têa lăm kum ăm Pơlê kong kân Hồ Chí Minh ƀă mâu kong pơlê peăng Hdroh tơnêi têa hbrâ mơdât COVID 19.

 Teăng mâ khu râ kăn pơkuâ Đảng ƀă Tơnêi têa xông tơpui a roh trâm mâ, pôa Vương Đình Huệ tối rơrêk tung hiâm mơno châ trâm mâu thái pơkeăng, ƀok thái pơkeăng teăng mâ ăm vâ chê 3.000 ngế thái pơkeăng, ƀok thái pơkeăng lo lăm kum hbrâ mơdât pơreăng COVID 19 ăm Pơlê kong kân Hồ Chí Minh ƀă mâu kong pơlê peăng hdroh tơnêi têa.
 

Kăn xiâm hnê ngăn Kuô̆k hô̆i trâm mâ kăn ƀô̆ khăm pơlât lăm kum ăm mâu kong pơlê peăng Hdroh tơnêi têa hbrâ mơdât pơreăng COVID 19

 

Pôa Vương Đình Huệ rơkâu tâi tâng kăn ƀô̆, thái pơkeăng, ƀok thái pơkeăng, mâu ngế pêi cheăng tung hngêi pơkeăng pơtối troh pêi pro troh lâp lu vâ hơlêm hiâm mơno mơngế ƀok thái pơkeăng môi tiah ngế nôu, mơnhông tuăn ngôa rơkê, tơdroăng pêi cheăng vâ rak ngăn, pơlât tơtro má môi ăm mâu ngế tro tâ pơreăng, kum mâu kong pơlê, pơlê kong kơdrâm peăng Hdroh tơnêi têa tah lôi pơreăng, mơdât pơreăng rĕng kêi đeăng hnoăng cheăng, vâ vêh ƀă rơpŏng hngêi; tơdrêng amê loi tơngah, ƀă tơdroăng veăng kum dêi khu cheăng kal kí, mâu kong pơlê, pơlê kong kơdrâm peăng hdroh tơnêi têa kô vêh tơniăn tơdroăng rêh ối.

A Sa Ly tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định