Tăng ngăn hâi: 20/4/2021

VOV4.Sêdang - Hâi lơ 19/4, Vi ƀan ‘Na mâu tơdroăng pơlê pơla dêi Kuô̆k hô̆i tơrŭm ƀă Khu vâi kơdrâi cheăng tung Kuô̆k hô̆i Việt Nam, Khu ki pêi dêi hnoăng cheăng ối tung Vi ƀan pơkuâ Kuô̆k hô̆i tơkŭm po rôh hôp tơpui tơno kơpong peăng kơnhŏng “Ngế kơdrâi ki tơbriât vâ cheăng tung Kuô̆k hô̆i, Hô̆i đong hnê ngăn kuăn pơlê ƀă tơdroăng ki mơdêk pro tơdâng tơ’mô pơla kơnốu ƀă kơdrâi”.

Tiô tối tơbleăng, kơxô̆ mơngế kơdrâi vâ cheăng tung Kuô̆k hô̆i hneăng má 14 ƀă kơxô̆ ngế vâi kơdrâi cheăng tung Hô̆i đong hnê ngăn kuăn pơlê hơnăm 2016 – 2021 tá pái râ pơrá hên tâ hneăng hdrối la tá hâi châ tiô tơdroăng pơkâ mơ’no môi tiah tơdroăng rơhêng vâ. Tiô pơkâ, kơxô̆ vâi kơdrâi chêh inâi vâ tơbriât cheăng tung Kuô̆k hô̆i, Hô̆i đong hnê ngăn kuăn pơlê athế rak tơniăn cho 35%.

Vâ châ kơxô̆ ngế vâi kơdrâi cheăng hên tâ hneăng hdrối ƀă malối, châ tiô tơdroăng ki rơhêng vâ cho tơdroăng ki pơloăng mơnúa kân pâ thế ai troăng hơlâ ki rơdêi, tơdâng tơ’mô, tơƀrê, khŏm mơ-eăm ‘na tơdroăng kal kí. Tơdroăng ki kal cho tơdroăng ki kơdo, mơ-eăm dêi mâu vâi kơdrâi ki briât vâ cheăng tung Kuô̆k hô̆i, Hô̆i đong hnê ngăn kuăn pơlê.

Katarina Nga tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định