Tăng ngăn hâi: 30/5/2021

VOV4.Sêdang - Kơchâi kâ dêi mơngế Rơđế a kong pơlê Dak Nông hiăng châ ô eăng ƀă mâu kơchâi kâ ki xăng pế ƀă ká măm khăng, ga chiâng kơchâi ki tơviah xêh. Pakĭng trŏng xăng lơ plâi mơrâ, rơpeăng kong, mơngế Rơđế ôí ai péa túa kơchâi ki hmâ pế ƀă ká măm khăng, cho hlá pôm loăng ƀă kơchâi xăng, nâl Rơđế tối dêi ‘djam ble.

 

 

Kơchâi pôm loăng, ối tối cho kơchâi mŏn ga vâ hâng i iâ, mơngế Rơđế nhăng hâk vâ pế pơchên ƀă kâ. Hlá pôm loăng ki pế cho hlá pôm loăng ki ai kông khêi, hmâ xúa vâ pế pơchên chiâng kơchâi ki kơhiâm, hlá pôm loăng kơ-ốu ƀă hlá plâi hung kơnốu, hlá pôm loăng kơ-ốu ƀă ká măm khăng ƀă hiá hế. Tung mê, hlá pôm loăng ki kơ-ốu ƀă ká măm khăng vâi hmâ pế ga tơ’lêi tê, kâ kơhiâm, hơ-iâ há.

Ki ahdrối tâ, hlá pôm loăng kal athế chiê rơtăng ƀă châ hơ-oh hyôh ƀă têa tô vâ ga kơdroh ki hâng dêi hlá pôm loăng, tơkôm hiăng xĭng ‘nôi nếo pơxiâm pế. Mâu rơpŏng hdroâng Rơđế nhăng hâk vâ kâ kơchâi hăng, xăng, hâng, ôh tá êa xếo ƀă têa tô, la xuân lôi kơbâng tiah mê vâ pế. Hlá pôm loăng ối drêh vâi râm tung póu pêi ăm i xăn pêi ƀă plăng. Kế ki pế tơvât vâi xuân râm tung mê, la to lâi chât phut kô chên. Vâi chăt hdro a kơnoh on ăm i tô, lếo têa rơmâ krâ kơvâ, vâi pêi ăm tơhneăng iâ kơtĕm xâk kơ-ốu hdrối, kơ-ốu ăm i trĭng, vâi xếo krúa ká li lŏn khăng kơ-ốu.

 

 

Kơchâi hlá pôm loăng kơ-ốu ƀă ká khăng dêi mơngế Rơđế

 

Drêng ká hiăng chên, mơngế Rơđế nếo râm hlá pôm loăng tung hdro kơ-ốu rơtế ƀă ká li lŏn khăng, râm iâ po, ƀot ngot, plăng hăng vâi kô ai kế kâ ki kơhiâm. Kơchâi ki mê kô tâ xú plăng ƀă xú kơhiâm dêi ká lilŏn khăng.

Ai kơchâi ki xăng ê nếo ki mơngế Rơđế nhăng pế ƀă ká lilŏn khăng, nâl Rơđế tối dêi cho djam ble, cho kơchâi ki huăn xêh tung kong, huăn môi tiah nhâ, hlá ga xŏn, hlá huăn pơtâ peá pâ dêi pó, hlá kơbâng ai mơngiơk ngiât trĭng. Mơngế Rơđế hmâ kêi xo rơmôe kơbâng vâ pế, kâ ga vâ xa xăng iâ. Vâi hmâ kêi kơchâi kố kơ-ốu tơvât ƀă ká lilŏn khăng môi tiah kơ-ốu hlá pôm loăng há.

Maluâ ti mê, tơdroăng ki pơchên kơchâi ble ôh tá êa chiê rơtăng, mê vâi lôi tá kơtâ hlá ga tiah mê. Kơchâi xăng kố vâi hmâ kơ-ốu ƀă ká li lŏn khăng tung pơla 5 phut klêi mê râm po, ƀot ngot, hăng, kơtĕm. Ôh tá râm plăng môi tiah hlá pôm loăng, mê vâi athế râm hăng i hên. Drêng kơ-ốu hiăng chêh, kô tâ ki hăng dêi hăng. Kâ kơchâi ble, cho kơchâi xăng kong kố xú kơhiâm, rơmuăn, xa xăng ƀă hơ-iâ há.

 

 

Kơchâi ble, kơchâi xăng mơngế Rơđế hmâ lăm kêi tung kong

 

Ƀă tơdroăng ki nhăng hlik vâ kâ kơchâi xăng ƀă hăng, mơngế Rơđế ngăn hlá pôm loăng ƀă kơchâi xăng cho péa túa kơchâi ki kơhiâm, hơ-iâ. Kâ mâu kơchâi ki pế ƀă ká lilŏn khăng kố cho lŏn kâ hmê hên ‘nâng. La ngế ki lâi apoăng kâ kơchâi ki kố xua tá hâi hmâ, kô ôh tá kâi lŏn. La drêng kâ roh má peá, má pái, mâu ngế ki kâ kô tâ ki xăng, kơhiâm ƀă hơ-iâ. Hmôu pô tiah mê, hên ngế rơhêng vâ châ kâ, xua ga kơhiâm xăng ki tơviah.

Hlá tơbeăng Dak Nông

Nhat Lisa tơplôu ƀă tơbleăng

 

 

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định