Tăng ngăn hâi: 24/10/2020

Kong pơlê Kon Tum

Xok tơprâ klêi mê tơku\m hên, kơhâi ai drêng tô drêng rơdâm, kơxê măng ai tíu ‘nâ mêi râ kân

Khía pêi chôa, hơ’lêh tíu pêi

Hyôh tô:  Sap ing 28 - 30 đo# C

Hyôh hngíu: Sap ing 16 – 18 đo# C

 

Kong pơlê Gia Lai

Xok tơprâ klêi mê tơku\m hên, kơhâi ai drêng tô drêng rơdâm, kơxê măng ai tíu ‘nâ mêi râ kân

Khía pêi chôa, hơ’lêh tíu pêi

Hyôh tô:  Sap ing 27 – 29 đo# C

Hyôh hngíu: Sap ing 16 – 18 đo# C

Krê mâu tơring ối pa mâ hâi lo:

Hyôh tô: Sap 29 - 31 đo# C

Hyôh hngíu: Sap ing 20 – 22 đo# C

 

Kong pơlê Dak Lak:

Xok tơprâ klêi mê tơku\m hên, kơhâi ai drêng tô drêng rơdâm, kơxê măng ai tíu ‘nâ mêi râ kân

Khía pêi chôa, hơ’lêh tíu pêi

Hyôh tô:  Sap ing 28 – 30 đo# C

Hyôh hngíu: Sap ing 17 – 19 đo# C

 

Kong pơlê Dak Nông:

Xok tơku\m hên, kơhâi drêng tô drêng rơdâm, kơxê măng ai tíu ‘nâ mêi râ kân

Khía pêi chôa, hơ’lêh tíu pêi

Hyôh tô:  Sap ing 27 – 29 đo# C

Hyôh hngíu: Sap ing 16 – 18 đo# C

 

Kong pơlê Lâm Đồng:

Xok tơprâ klêi mê tơku\m hên, kơhâi ai drêng tô drêng rơdâm, kơxê măng ai tíu ‘nâ mêi râ kân

Khía pêi chôa, hơ’lêh tíu pêi

Hyôh tô:  Sap ing 26 – 28 đo# C

Hyôh hngíu: Sap ing 16 – 18 đo# C

A pơlê kong kơdrâm Đà Lạt

Hyôh tô: Sap ing 23 – 25 đo# C

Hyôh hngíu: Sap ing 13 – 15 đo# C

Nhat Lisa tơplôu [ă tơbleăng

 

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định