Tăng ngăn hâi: 20/7/2021

Kong pơlê Kon Tum

 

Xok tơprâ klêi mê tơkŭm hên, kơhâi kong tô, kơxêi măng ai tíu ‘nâ kong mêi kân

Khía chôa, pêi ing mâ hâi lu troh peăng hdroh mâ hâi lu

Hyôh tô:  Sap ing 28 - 30 đô̆ C

Hyôh hngíu: Sap ing 20 – 22 đô̆ C

Kong pơlê Gia Lai

 

Xok tơprâ klêi mê tơkŭm hên, kơhâi kong tô, kơxêi măng ai tíu ‘nâ kong mêi kân

Khía chôa, pêi ing mâ hâi lu troh peăng hdroh mâ hâi lu

Hyôh tô:  Sap ing 28 - 30 đô̆ C

Hyôh hngíu: Sap ing 19 – 21 đô̆ C

Krê mâu tơring ối peăng mâ hâi lo pá hdroh:

Hyôh tô:  Sap ing 32 - 34 đô̆ C

Hyôh hngíu: Sap ing 22 – 24 đô̆ C

Kong pơlê Dak Lak:

 

Xok tơprâ klêi mê tơkŭm hên, kơhâi kong tô, kơxêi măng ai tíu ‘nâ kong mêi kân

Khía chôa, pêi ing mâ hâi lu troh peăng hdroh mâ hâi lu

Hyôh tô:  Sap ing 28 - 30 đô̆ C

Hyôh hngíu: Sap ing 20 – 22 đô̆ C

Kong pơlê Dak Nông:

 

Xok tơprâ klêi mê tơkŭm hên, kơhâi kong tô, kơxêi măng ai tíu ‘nâ kong mêi kân

Khía chôa, pêi ing mâ hâi lu troh peăng hdroh mâ hâi lu

Hyôh tô:  Sap ing 27 – 29 đô̆ C

Hyôh hngíu: Sap ing 19 – 21 đô̆ C

Kong pơlê Lâm Đồng:

 

Xok tơprâ klêi mê tơkŭm hên, kơhâi kong tô, kơxêi măng ai tíu ‘nâ kong mêi kân

Khía chôa, pêi ing mâ hâi lu troh peăng hdroh mâ hâi lu

Hyôh tô:  Sap ing 26 - 28 đô̆ C

Hyôh hngíu: Sap ing 18 – 20 đô̆ C

A pơlê kong kơdrâm Đà Lạt

Hyôh tô: Sap ing 22 - 24 đô̆ C

Hyôh hngíu: Sap ing 13 – 15 đô̆ C

Nhat Lisa tơplôu ƀă tơbleăng

 

 

 

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định