Tăng ngăn hâi: 12/7/2021

 

 

 

 

VOV4.Sêdang - Túa pơkâ mơnhông mơdêk cheăng kâ rêh ối pơlê pơla 5 hơnăm sap 2021-2025 ƀă troăng ngăn troh 2030  cho môi tung pŭn tơdroăng ki kal châ hneăng hôp tơnêi têa má 3 hneăng má 13 po a Hà Nội a măng tĭng hdrối kố nah tơkŭm tơpui ăm rơkong veăng tơpui tối. Mơnhên kố cho tơdroăng pơkâ ki kal, ai pơxúa, pơkâ troh tơdroăng ki pêi pro hnoăng cheăng mơnhông cheăng kâ rêh ối pơlê pơla dêi hneăng hôp kân Đảng rôh má 13 pơkâ mơ’no. Hên kăn ƀô̆, đảng viên, mâu khu ki rơkê plĕng ‘na cheăng kâ mơnhên, khu xiâm pơkuâ tơdroăng kal kí hiăng mơnhên tối tơdrăng khât ‘na cheăng kâ kal kí pơlê pơla dêi Việt Nam.

Ing mê, tối nhên tung mâu tơdroăng ki kal ki tơnêi têa kal athế tơkŭm mơnhông, mơhno tối ivá khŏm mơ-eăm dêi Đảng ƀă Tơnêi têa pơtối pêi pro péa tơdroăng pơkâ mơ-eăm pê klêi mâu tơdroăng mơnhông cheăng kâ rêh ối pơlê pơla tung hơnăm kố.

 

Tiô ngế rơkê ‘na cheăng kâ Đinh Trọng Thịnh tối, hneăng hôp Khu xiâm Đảng  tơnêi têa rôh kố ai mâu hnoăng veăng hnê tối nhên vâ pêi tro mâu pơkâ tơdroăng mơnhông cheăng kâ rêh ối tung 5 hơnăm la ngiâ. Pakĭng mê tối tiah kố, tung pơla dế ai pơreăng COVID-19, Đảng, tơnêi têa hiăng hnê mơhno hên khât tung pêi pro tơpéa tơdroăng, mê cho hlối kơnhing modât pơreăng, la hlối thế mơnhông cheăng kâ rêh ối, mơnhông tơdroăng rêh ối ki pơxúa ăm kuăn pơlê. Xua mê, mơhé pơreăng COVID-19 tâ tú rơ-iô hlối ton, la nôkố pin hiăng hbrâ rơnáu tung tơdroăng mơdât pơreăng ƀă hlối mơnhông cheăng kâ.

Tung 6 khế hdrối kố nah, ki mơnhông tơ-ƀrê châ 5,64% ƀă tơngah tung tơdrốu khế mơ’nui hơnăm 2021, tơdroăng cheăng kâ dêi Việt Nam kô châ mơnhông tơ-ƀrê, kô châ tâk lối 7%. Mâu hnoăng pêi pro tơ-ƀrê mê hiăng ƀă dế pơ’lêh pơkâ mơnhông cheăng kâ rêh ối ki Đảng ƀă Tơnêi têa hiăng pơcháu ăm hơnăm apoăng dêi hneăng pơla 5 hơnăm sap hơnăm 2021-2025. Ngế ki rơkê ‘na cheăng kâ Đinh Trọng Thịnh tối tiah kố:

“Tiô pơkâ thế dêi Kăn xiâm pơkuâ hnê ngăn Đảng ‘na pơ’lêh tuăn tơmiât ki pin thế pêi châ tơ-ƀrê má môi tung pơla 5 hơnăm la ngiâ hơnăm 2021-2025 ƀă tá  troh hơnăm 2030, mê cho môi tung mâu tơdroăng pơkâ, ki kal vâ pin chiâng môi kong têa ki mơnhông mơdêk. Ngin tối tiah kố, a hneăng hôp Khu xiâm Đảng má 3 mê ai tơdroăng ki kal pơkâ xuân cho xiâm vâ mâu kăn kong pơlê, mâu khu xiâm kơvâ cheăng, kô pêi pro tro má môi dêi khu xiâm pơkuâ tơdroăng kal kí tíu xiâm Đảng xuân môi tiah dêi tơdroăng cheăng kâ vâ pin chiâng mơdêk tiô túa ki ó rơdêi tung la ngiâ”.

Môi tuăn ƀă tơdroăng kố, pôa Cao Tiến Tư, kăn phŏ hnê ngăn cheăm Thuần Mỹ, tơring Ba Vì, Hà Nội loi tơngah xua tơdroăng pơkuâ rơdêi dêi Đảng ƀă tơnêi têa, tơnêi têa pin kâi hbrâ mơdât pơreăng COVID-19 ƀă rak ivá mơnhông cheăng kâ :

“Ngin cho mơngế đảng viên, ing mâu um tơvi rơ’jiu châ ‘nâi hên mâu tơdroăng kal, xuân môi tiah ivá mơ-eăm dêi Đảng, tơnêi têa, pôa Nguyễn Phú Trọng, Kăn xiâm pơkuâ hnê ngăn cheăng Đảng pơkâ thế rế hbrâ mơdât pơreăng ƀă rế mơnhông mơdêk cheăng kâ, mê cho môi tung mâu troăng hơlâ pơkâ tơtro dêi Đảng, Tơnêi têa. Sap ing mê mơdêk ivá dêi Việt Nam a kong têa ê; tung roh ai pơreăng mâu kong têa tung lâp plâi tơnêi tro kơdroh ‘na cheăng kâ, la Việt Nam hiăng châ rak vế ivá mơnhông cheăng kâ chía tơ-ƀrê.

Cho đảng viên hlo troăng rơhlâ pơkâ tơtro dêi Đảng ƀă dêi tơnêi têa ngin pêi pro ƀă phiu ro tro troăng rơhlâ kố dêi tơnêi têa ƀă hiâm mơno kuăn pơlê cho đảng viên a kong pơlê pêi pro ƀă mơdêk hiâm mơno mê’’.

Laga pakĭng mâu tơdroăng hiăng pêi pro klêi, tung ƀai pơchuât pơxiâm po hneăng hôp pôa Nguyễn Phú Trọng, Kăn xiâm pơkuâ cheăng Đảng xuân tối troh mâu tơdroăng ti hâi pêi pro klêi, kal athế ai troăng rơhlâ athế ‘mâi rơnêu tung la ngiâ. Tiô ngế ki rơkê ‘na cheăng kâ Nguyễn Trí Hiếu, pin ôh ti chiâng tơpui mơhno mâu tơdroăng tơ-ƀrê dêi cheăng kâ ki ôh tá chiâng tối troh mâu tơdroăng pơkâ ki tá hâi pêi pro klêi, vâ tăng troăng rơhlâ pơkâ tơleăng, tŏng kum. Tơdrêng amê hnối tối tiah kố vâ pơtối hbrâ mơdât pơreăng châ tơ-ƀrê ƀă mơnhông mơdêk cheăng kâ tơdroăng ki mơdêk rơdêi pâk vaccine COVID-19 ăm tâi tâng kuăn pơlê cho tơdroăng ki kal khât:

“Tơdroăng hơ’lêh ‘na khăm pơlât ivá cho tâi tâng kuăn pơlê cho tơdroăng ki vâ pơkâ mơnhông cheăng kâ ƀă hbrâ mơdât pơreăng mê tơdroăng cheăng kâ dêi Việt Nam pơtối mơnhông tiô túa ki rơdêi. Pin kal athế pơtối hơ’lêh tơdroăng pơkâ ƀă chêh pro mâu hlá mơ-éa, xua mâu hlá mơ-éa dêi Việt Nam ga tơvâ tơvân pro pá ăm khu mơdró kâ. Xua mê, a pơkâ mơ’no pin athế pơtối hơ’lêh chêh pro hlá mơ-éa vâ ăm ivá mơnhông mơdêk cheăng kâ”.

Klêi kơ’nâi rôh hôp kô, khu pơkuâ Đảng xiâm tơnêi têa pơkâ thế: Khu pơkuâ ngăn Đảng Chin phuh kal hnê mơhno mâu kơ koan ki ai tơdjâk pêi pro kơtăng tơmâng mâu rơkong tơpui tối pơkâ thế dêi tơnêi têa, vâ pê klêi mâu tơdroăng tơkêa ki pơtroh ăm Kuô̆k hô̆i séa ngăn kĭ pơkâ. Túa pơkâ mơnhông cheăng kâ rêh ối pơlê pơla pơtối châ ‘mot tơ’nôm, pêi pro nhên pro chiâng môi tuăn ‘na mâu tơdroăng ki kân ki kal môi tiah: Tơdroăng ki tơtro pơkâ tâi tâng, mâu tơdroăng pơkâ ki kal, mâu tơdroăng tơdâng tơ’mô kân dêi tơdroăng cheăng kâ ƀă 12 hnoăng cheăng, tơdroăng ki kal hiăng pơkâ pơkâ mơ’no.

Mâu luât pơkâ pêi châ tơ-ƀrê tơdrốu hnoăng cheăng ki xiâm ƀă pái tơdroăng cheăng ki kal tung la ngiâ hiăng châ hneăng hôp 13 dêi Đảng mơnhên vâ rĕng ‘mâi mơnhông mâu tơdroăng ki hâi pêi pro klêi, ki ối ‘ro, ki hâi pêi sap ing ton nah dêi cheăng kâ, rak tơniăn rế hía rế krá tâ ‘na cheăng kâ kân, hơ’lêh nếo túa pơkâ mơnhông, mơdêk pêi lo kế tơmeăm, dâi lĕm, tơ-ƀrê ƀă ivá tơxup tơ-briât hơ’lêh tơdroăng ki ‘no liăn cheăng tê mơdró pro tơ’lêi hlâu vâ kuăn pơlê, khu mơdró kâ tơkâ luâ mâu tơdroăng xơpá xúa pơreăng kân COVID-19.

VOV

Gương tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định