Tăng ngăn hâi: 5/8/2021


 VOV4.Sêdang -  Kơxê lơ 4/8, pôa Bùi Thanh Sơn, Ngế xiâm tơpui kâ Việt Nam hiăng veăng ‘no hôp tơdrêng tung um tơvi ƀă Ngế xiâm tơpui kâ ASEAN - Ấn Độ. A hneăng hôp, Kăn xiâm tơpui kâ Ấn Độ tối đi đo nhoăm tơdroăng tơrŭm cheăng ƀă ASEAN, ngăn ASEAN cho ki xiâm tung tơbleăng troăng rơhlâ pêi mâu tơdroăng ngi peăng mâ hâi lo dêi Ấn Độ, veăng kum ASEAN pro xiâm tơdế rá tung mâu tơdroăng cheăng kơpong, mơjiâng khu kong têa, mơdêk tơrŭm cheăng ƀă pro rế achê dêi rơpó tung mơnhông tơ-ƀrê.

Tơpui tơno ‘na tơdroăng tung lâp plâi tơnêi ƀă tung kơpong, ASEAN ƀă Ấn Độ tối kô tơrŭm krá veăng ‘no hnoăng hlối mơ-eăm pơtối râk ki hơniâp lĕm, tơniăn tung kơpong, tung mê, ai rak tơniăn a têa kơxĭ a Biển Đông. Tơpui a hneăng hôp, pôa Bùi Thanh Sơn thế Ấn Độ pơtối veăng kum vaccine teăm tơdrêng ƀă rak tơniăn ăm mâu kong têa tung ASEAN; mơhnhôk Ấn Độ, ƀă ki rơdêi dêi tơná veăng kum ‘mâi mơnhông ƀă mơdêk tung kơpong ASEAN.

Gương tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định