Tăng ngăn hâi: 28/6/2022

VOV4.Xơ Đăng - Vâ chê troh Hneăng hôp Kăn teăng mâ lâp tơnêi têa roh má 12 dêi Đoân droh rơtăm Kŏng san Hồ Chí Minh tung pơla kố nah, Khu xiâm pơkuâ Đoân droh rơtăm hiăng tơkŭm po hên tơdroăng ki kơnâ. Tung mê, ai mâu tơdroăng tơ’noăng chêh pro mơhno logo, tơdroăng hơdruê păng ‘nâng dêi Hneăng hôp ƀă kơchuâ um mơhnhôk pơtâng tối hneăng hôp Đoân lâp tơnêi têa roh má 12.

 

 

Hneăng tơ’noăng hriăn chêh mâu tơdroăng ‘na hneăng hôp Đoân Droh rơtăm tung lâp tơnêi têa rôh má 12 tơ’mot lối 200 ngế chêh, ƀă ai 368 ƀai chêh pơtroh veăng tơ’noăng. Tiô pơkâ thế, ƀai chêh tơ’noăng thế mơhno ‘na ki ki kân, ki pơxúa dêi hneăng hôp tung lâp tơnêi têa; tối nhên mâu tơdroăng ki tro lĕm tơ-brê dêi droh rơtăm púi vâ, pêi pro ahdrối, khên tơnôu, môi tuăn dêi rơpó, hriăn plĕng tơdroăng ki nếo, mơnhông mơdêk; mơhno tơdroăng ki ton nah tung mơjiâng ƀă mơnhông tơ-brê dêi Đoân Droh rơtăm Kŏng sản Hồ Chí Minh.

Khu tơkŭm po hiăng rah xo 1 pri ối má Môi, 1 pri ối má Péa, 1 pri ối má Pái, 4 pri mơhnhôk ƀă môi ngế ki ai hên ƀai chêh. Tung mê, ối má Môi cho mơhá ăm ƀai chêh dêi Vũ Hồng Quân, ối a Hà Nội. Ƀai chêh ki châ ối má Môi châ Khu châm điêm khĕn kơdeăn ‘nâi hriăn chêh rơkê, tơ’lêi, tiô túa nếo, túa chêh ôh tá xŏn, la tro khâp, mơhno ki hên ngế tung môi ƀai chêh ƀă mơhno hên tơdroăng ki tro ‘ló, tơ-ƀrê.

Ngế chêh Vũ Hồng Quân ki châ kâ pri ối má Môi tôi:

‘’Ki vâ vâ pơto pơtih mê a xo ing um pơto pơtih ing mơhá chêm vâ mơhno tơdroăng púi vâ mơ-eăm mơnhông tâ tơ-brê dêi Đoân droh rơtăm, xuân môi tiah tơdroăng hâk vâ pêi pro dêi hơnăm ối nếo troh rêm tíu tung lâp Tơnêi têa. Tơdroăng á tơmiât apoăng drêng chêh ƀai mê cho mơngiơk ngiât dêi Đoân Droh rơtăm, mơngiơk púi vâ, púi vâ hên tơdroăng, mê xuân cho  mơngiơk dêi mâu rơxông nếo, mơngiơk teăng mâ ăm tơdroăng púi vâ kân dêi mâu rơxông nếo, mê a xúa mơngiơk ngiât ki xiâm vâ chêh pro logo mê’’.

 

 

Ƀai hơdruê tối ‘na “ tơdroăng cheăng dêi droh rơtăm’’ cho ƀai hơdruê ki xiâm tung hneăng hôp Đoân droh rơtăm lâp tơnêi têa roh má 12

 

Tiô Nguyễn Tường Lâm, Ngế xiâm hnê ngăn Đoân Droh rơtăm Kŏng san Hồ Chí Minh tối: Logo châ mơhá pri ối má môi kô pơtih ki xiâm dêi Hneăng hôp Đoân tung lâp tơnêi têa roh má 12 ƀă châ tơbleăng tung mâu hlá tơbeăng, rơ’jiu um tơvi, troăng hyôh internet ƀă troăng kơxô̆ ing hâi kố:

’’Logo mê châ xúa hên, ing nôkố ta troh po hneăng hôp ƀă klêi hneăng hôp. Ngin kô tơbleăng hên tơdroăng mơdêk hnoăng cheăng hnê tối ‘na logo pro ki tơdjêp pơla mâu đoân viên ƀă mâu tơmeăm dêi pin rah xo hâi kố. Pakĭng teăng logo hneăng hôp Đoân tiô hmâ sap nah mê kô cho logo hneăng hôp Đoân tung lâp tơnêi têa ƀă pơtối nếo tung plâ hneăng 12 pơtối mơno logo mê kô pơtối châ xúa tung hên tơdroăng cheăng dêi Đoân’’.

Nếo achê kố, Khu kăn hnê ngăn Khu xiâm Đoân droh rơtăm Kŏng sản Hồ Chí Minh xuân hiăng tơbleăng ƀai hơdruê ki khât dêi hneăng hôp Đoân tung lâp tơnêi têa roh má 12. Pakĭng mê, khĕn kơdeăn ƀă tơbleăng lâp lu 11 ƀai hơdruê châ kâ pri A ƀă diâp ƀâng khĕn kơdeăn ƀă hlá mơ-éa mơnhên mâu ngế ki chêh 29 ƀai rơhdruê châ mơhá pri B. Nếo achê kố, Khu kăn xiâm Đoân Droh rơtăm kŏng sản Hồ Chí Minh xuân hiăng tơbleăng ƀai hơdruê ki khât dêi Hneăng hôp Đoân tung lâp tơnêi têa roh má 12.

Pakĭng mê, khĕn kơdeăn ƀă tơbleăng troh lâp lu 11 ƀai hơdruê ki châ mơhá pri A ƀă châ ăm ƀâng kơdeăn khĕn ƀă hlá mơ-éa mơnhên ăm mâu ngế ki hriăn chêh 29 ƀai hơdruê ki châ mơhá pri B. Ing mê, ƀai hơdruê pơxá: ‘’Sứ mệnh thanh niên’’ cho ƀai hơdruê châ Hô̆i đong ngê̆ thuâ̆t pâ Khu Kăn xiâm hnê ngăn Đoân Droh rơtăm hiâng vâ môi tuăn rah xo cho ƀai hơdruê ki khât dêi Hneăng hôp Đoân tung lâp tơnêi têa rôh má 12.

 

 

Logo Hneăng hôp Đoân Droh rơtăm roh má 12

 

Ƀai hơdruê mê ing nâl hriăn chêh dêi Quản Văn Hải, Tơdrá dêi Quang Huy hriăn bro, mâu nâl tung ƀai hơdruê tơrŭm tơkŭm tơtro pro chiâng ƀai hơdruê hlối nếo hlối ro krip tơngăm tơdroăng hâk vâ.  Nhạc sih Quang Huy teăng mâ khu hriăn chêh tối: Mơhé ƀai chêh ki hên nâl tung ‘noăng chư chêh ôh tá xê môi ngế ki hmâ hriăn chêh thơ rơkê, la ƀă môi ngế ki hmâ pêi hnoăng cheăng pro kăn ƀô̆ Đoân, nhạc sih loi khât ai ƀai tơ ki tro vâ pro tơdrá ăm ƀai chêh tơkŭm tơtro ăm ƀai hơdruê:

‘’Á hiăng ô eăng um méa Droh rơtăm ng sản Hồ Cchí Minh ƀă tơdrá hơdruê choâ pơlâng, ing apoăng hmâng krip tơngăm, ƀă kơ’nâi mê cho tơdrá ro tơxâng dêi hơnăm ối nếo ƀă pêng tơdroăng ki vâ mơnhông rơdêi dêi rơxông nếo’’.

Khu tơkŭm po hiăng xo 131 tơdroăng hơdruê dêi 126 ngế chêh bro ki hmâ ƀă ôh tá hmâ dêi 43 to kong pơlê tung lâp tơnêi têa. Kố cho mâu ƀai nếo chêh bro, chêh tiô tơdroăng nếo ai, nếo ‘nâi rơtế ƀă tơdroăng cheăng pêi dêi Đoân ƀă tơdroăng mơhnhôk mâu droh rơtăm mâu phô̆m xông kân ƀă vâi o tung mâu hơnăm nôkố.

Khu tơkŭm po xuân hiăng diâp pri A ƀă pri B ăm mâu ki chêh bro 40 ƀai hơdruê. Nhak sih Doãn Nguyên, Ngế tung Hô̆i đong ngăn ‘na nghê̆ thuât tối: Mâu ƀai hơdruê chêh bro veăng tơ’noăng rôh kố tối hên hnoăng cheăng pêi, tơdroăng cheăng dêi Đoân Droh rơtăm kŏng sản Hồ Chí Minh tung mâu droh rơtăm mâu phô̆m xông kân ƀă pơlê pơla; veăng mơhnhôk mơ-eăm tơrŭm môi tuăn dêi rơpó, mơ-eăm xông rơdêi, ‘nâi pleăng hnoăng dêi tơná dêi mâu droh rơtăm tung tơdroăng mơjiâng ƀă kring vế Tơnêi têa:

‘’Tơdroăng chêh tối tung mâu ƀai mê ăm hlo hleăng nhên, cho tơdroăng erêh ƀă thế ‘nâi mơ-eăm pleăng tơná dêi mâu rơxông vâi o droh rơtăm, hnoăng cheăng pêi ƀă Tơnêi têa, mơhno nhên khât, bú to tung 4-5 phut tê  la tung ƀai hơdruê  mê hiăng  tối tŭm tâi tâng’’.

Klêi leh tơbleăng ƀă diâp pro tơ’noăng, Khu tơkŭm po mơhnhôk tơ’noăng chêh ƀai ‘’Hơdruê tiô tơdrá xông nếo’’, mơhnhôk mâu nghê̆ sih ki vâi hmâ ô eăng hơdruê mơđah ƀai hơdruê a Hneăng hôp kân, vâ pro tíu xah hêi ro dêi droh rơtăm rơxông nếo koh hâk troh hneăng Hôp Đoân droh rơtăm tung lâp tơnêi têa roh má 12 tơbleăng troh tung măng pơlê pơla.

Tơdrêng amê, tung pơla hdrối k nah, Khu xiâm Đoân Droh rơtăm ng san Hồ Chí Minh tơkŭm po hneăng tơ’noăng um kơchôa tơbleăng hnê tối Hneăng hôp kân Đoân Droh rơtăm tung lâp tơnêi têa roh má 12. Mâu um kơchuâ thế tro, tối ki mơhno tơdroăng xiâm mơhnhôk ƀă hiâm tuăn vâ pêi pro dêi Hneăng hôp Đoân Droh rơtăm Kŏng san Hồ Chí Minh roh má 12; mê cho ki rơdêi, ki kân, ki pơxúa dêi Hneăng hôp Đoân Droh rơtăm tung lâp tơnêi têa; tối nhên kơdeăn khĕn mâu ngế ki ai hâi tuăn lĕm dêi khu droh rơtăm; tơdroăng pơkâ pêi, hnoăng cheăng pêi dêi khu tơrŭm cheăng Đoân droh rơtăm Việt Nam tung mâu hơnăm nếo nôkố: Tơdroăng ton nah ƀă ki mơnhông mơdêk dêi Đoân Droh rơtăm Kŏng sản Hồ Chí Minh ƀă hơnăm ối nếo tung tơmêi têa tung tơdroăng mơjiâng ƀă kring vế tơnêi têa.

VOV Tây Nguyên rah chêh

Gương tơplôu ƀă tơbleăng

 

ɃÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheăng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Ƀuôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn xiâm: Vũ Hải Định