Tăng ngăn hâi: 7/7/2021


 

VOV4.Sêdang - Pôa Trương Hòa Bình, Ngế pro xiâm phŏ hnê ngăn má môi nếo ai mơgêi ‘na hneăng hôp Khu xiâm hnê mơhno dêi Đảng ‘na Tơdroăng cheăng xiâm tơnêi têa Mơnhông pêi cheăng kâ - rêh ối pơlê pơla kơpong hdroâng kuăn ngo ƀă kong ngo pơla sap hơnăm 2021-2030. Ngế pro xiâm phŏ hnê ngăn pơcháu Vi ƀan ngăn Hdroâng kuăn ngo, Khu xiâm pơkuâ ƀă mơ’no liăn cheăng, mâu khu râ, kơvâ cheăng xiâm tơnêi têa ƀă mâu kong pơlê, tơring, cheăm ki ai tơdjâk kal athế tơrŭm cheăng, khŏm pêi pro klêi mâu tơdroăng cheăng hiăng pơcháu, tro tiô tơdroăng, hbrâ rơnáu pêi pro tro khât ‘na tơdroăng cheăng kố sap ing khế 10 hơnăm 2021. Drêng kố, ngế chêh hlá tơbeăng cheăng tung Rơ’jíu Việt Nam hiăng êng mơnhên pôa Hầu A Lềnh, Ngế xiâm, Kăn hnê ngăn Vi ƀan hdroâng kuăn ngo ‘na tơdroăng cheăng ki kal kố.

 

Pâ rơkâu kơ êh pôa hiăng châ Kuô̆k hô̆i kĭ pơkâ pôk pro ngế xiâm pơkuâ, kăn hnê ngăn Vi ƀan hdroâng kuăn ngo! Ƀă hnoăng cheăng cho ngế ki pơkuâ khu pơkuâ kơ koan pêi cheăng hdroâng kuăn ngo, hôm cho pôa xuân tơmiât hên ‘na tơdroăng ki tí tăng ‘nâi plĕng kum Chin phuh vâ pơtối rak ngăn tro tâ ăm hdroâng kuăn ngo?

Pôa Hầu A Lềnh: Ngin mơnhên, má môi cho pơtối mơ-eăm vâ pơtối mâu hvêa chêng prôk dêi mâu kăn ƀô̆, kăn pơkuâ, xuân môi tiah mâu kăn ƀô̆ pêi hnoăng cheăng hdroâng kuăn ngo tung 75 hơnăm hdrối nah, vâ pơtối rơtế ƀă mâu kơ koan khu xiâm, kơvâ cheăng Tơnêi têa ƀă kong pơlê tí tăng ‘nâi plĕng ăm Đảng vâ ai mâu troăng hơlâ pơkâ ki kal, nếo, ƀă tơbleăng châ tơƀrê mâu troăng hơlâ pơkâ mê.

Malối cho tơdroăng pơkâ kơxô̆ 88 Kuô̆k hô̆i ‘na kĭ pơkâ tơdroăng tơkêa tâi tâng mơnhông mơdêk cheăng kâ rêh ối pơlê pơla kơpong hdroâng kuăn ngo ƀă peăng kong ngo tung hneăng hơnăm la ngiâ”.

 

 

Pôa Hầu A Lềnh – Ngế xiâm ngăn, kăn pơkuâ Vi ƀan hdroâng kuăn ngo

 

- Ô kăn xiâm, sap ing tơdroăng ki ai khât tung tơdroăng rêh ối ƀă tung pơla pêi cheăng mê pôa tơmiât môi tiah lâi ‘na rôh ƀă ki hiăng ai hlâu ‘na mơnhông dêi peăng kong ngo, kơpong kong ngo?

Pôa Hầu A Lềnh: Tơkâ luâ tung pơla hriâm tâp tơdroăng cheăng ƀă mơnhông tơdroăng cheăng a kơpong hdroâng kuăn ngo, ngin hlo tiah kố cho kơpong hdroâng kuăn ngo cho kơpong ki kal. Kố cho kơpong ki ai hên kế tơmeăm ki ai hlâu rơdêi, ‘na cheăng kâ, ‘na mơhno túa lĕm tro pơlê pơla, gâk kring ƀă xuân cho tíu ki ai hên khôi túa lĕm tro hdroâng kuăn ngo. Mâu tơdroăng ki hiăng ai hlâu rơdêi mê hiăng châ Đảng Tơnêi têa mơnhên sap ing hên hneăng ƀă hiăng ai hên troăng hơlâ pơkâ vâ mơdêk ki hiăng ai hlâu rơdêi mê vâ pơkâ mơdêk tơdroăng rêh ối liăn ngân ƀă hiâm mơno ăm kuăn pơlê.

Laga, pakĭng mâu tơdroăng ki hiăng pêi klêi mê xuân ối ai mâu tơdroăng ki xơpá. Malối cho ‘na hngêi trăng troăng klông, hnê hriâm ƀă hnê cheăng pêi, tơdroăng ki hlê plĕng tung pêi cheăng kâ, tơkŭm pêi cheăng kâ ƀă tê mâu kế tơmeăm dêi vâi krâ nhŏng o”.

- Tiô pôa, troăng hơlâ ki lâi tơtro tung hneăng hơnăm nôkố vâ pro ivá ăm mâu kơpong ki dế ối a kơpong xơpá mơnhông mơdêk?

Pôa Hầu A Lềnh: Ngin tơmiât tiah kố, mâu troăng hơlâ ki xiâm mê hdrối tâ cho pêi pro tiô troăng hơlâ pơkâ dêi Đảng, Tơnêi têa. Malối cho tơdroăng pơkâ Hneăng hôp Đảng rêm râ. Malối cho achê kố, tung Tơdroăng pơkâ hneăng hôp Đảng lâp tơnêi rôh má 13 hiăng tối mâu troăng hơlâ ki kal ƀă nhên. Chin phuh xuân hiăng pêi pro hơ’lêh ƀă tơdroăng pơkâ dêi Chin phuh. Á tơmiât tiah kố cho mâu troăng hơlâ pơkâ dêi Đảng, Tơnêi têa nôkố hiăng pơkâ tŭm.

Tơdroăng ki u ối cho tơkŭm pêi pro mâu troăng hơlâ mê kal athế châ tơkŭm ƀă ai tơdroăng ki veăng kum dêi khu pơkuâ tơdroăng kal kí tung la ngiâ. Mê cho mâu troăng hơlâ pêi pro ki nhên kô pro pơxúa ăm tơdroăng rêh ối dêi vâi krâ nhŏng o ƀă kuăn pơlê châ hơ’lêh tâ”.

-Kăn xiâm hiăng châ pôa Phạm Minh Chính, Ngế pro xiâm hnê ngăn Chin phuh pơcháu hnoăng cheăng cho kăn phŏ pơkuâ Khu Hnê mơhno cheăng Tơnêi têa ‘na tơdroăng pơkâ tơnêi têa, mơnhông cheăng kâ rêh ối pơlê pơla kơpong hdroâng kuăn ngo ƀă peăng kong ngo hneăng hơnăm 2021 – 2030, Kăn xiâm tơmiât kô pơkâ mơ’no ƀă Ngế pro xiâm hnê ngăn Chin phuh pơkâ mâu troăng hơlâ ki lâi vâ pêi pro tơƀrê tơdroăng pơkâ dêi tơnêi têa ki kal kố?

Pôa Hầu A Lềnh: Tung tơdroăng ki pơtroh ăm Hô̆i đong séa ngăn pơkâ Tơnêi têa ‘na hlá mơ-éa tơbleăng hriăn ngăn, kô pơtroh ăm Ngế pro xiâm hnê ngăn Chin phuh pơkâ troăng hơlâ ‘no liăn pêi cheăng; ƀă pơtroh ăm Kuô̆k hô̆i tung rôh hôp ki apoăng dêi Kuô̆k hô̆i hneăng má 15 vâ pơkâ ‘no liăn pêi cheăng.

Nôkố, ngin dế hbrâ mâu hlá mơ-éa ki ai tơdjâk; tung mê, ai mâu tơdroăng pơkâ, kơlo pơkâ, túa pơkâ xing xoăng kơxô̆ liăn, mâu hlá mơ-éa ki hnê mơhno tơkŭm pêi pro tơbleăng tơdroăng pơkâ; hnê mơhno kong pơlê mơjiâng Khu hnê mơhno, Ƀơrô cheăng xing xoăng tơdroăng cheăng; Tơdrêng amê xuân pêi klêi mâu tơdroăng pơkâ ƀă tơdroăng pêi cheăng hneăng hơnăm sap ing nôkố troh hơnăm 2025 dêi Khu hnê mơhno tơdroăng pơkâ.

Pakĭng mê, Vi ƀan hdroâng kuăn ngo ối tơrŭm ƀă mâu Khu xiâm, kơvâ cheăng, kơ koan ki ai tơdjâk vâ mơjiâng mâu hlá mơéa, troăng hơlâ vâ pơtroh ăm Ngế pro xiâm hnê ngăn Chin phuh kĭ tung hneăng hơnăm sap ing nôkố troh khế 9 hơnăm 2021. Ƀă môi tơdroăng khŏm mơ-eăm cho tung hơnăm 2021 athế pêi klêi tâi tâng mâu tơdroăng pơkâ ƀă mâu hlá mơ-éa hnê mơhno vâ ai tơdroăng ki môi tuăn tơdâng tơ’mô sap ing Tơnêi têa troh kong pơlê, vâ tơbleăng tơdroăng kố châ tơƀrê.

-Ê, mơnê kơ pôa!

VOV4 chêh

Katarina Nga tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định