Tăng ngăn hâi: 5/8/2021


VOV4.Sêdang - Pôa Lê Minh Khái, Ngế xiâm phŏ hnê ngăn Chin phuh, Ngế xiâm pơkuâ hnê mơhno pơ’lêh nếo, mơnhông mơdêk cheăng kâ khu pú hên, Khu pêi cheăng tơrŭm nếo pơkâ tâi mơgêi tơdroăng cheăng pêi tung 10 hơnăm pêi pro tiô Luât dêi Khu pêi cheăng tơrŭm hơnăm 2012.

Ki xiâm cho vâ mơgêi  tơdroăng cheăng, tối mâu tơdroăng hiăng châ pêi pro tơ-brê ki hâi pêi tơ-ƀrê ki pêi hâi teăm tro, ki hâi teăm pêi pro klêi mê vâ ăm hlo ƀai hriâm tung tơdroăng tơkŭm tơ’noăng pêi tiô Luât khu pêi cheăng tơrŭm hơnăm 2012; tối, pâ thế pêi pro mâu troăng rơhlâ  tah ki xơpá, tơvâ tơvân vâ mơdêk tơ-ƀrê  tung tơdroăng rak ngăn tơnêi têa ‘na cheăng kâ pú hên, Khu pêi cheăng tơrŭm, pâ thế Chin phuh, Kuô̆k Hô̆i ‘mâi rơnêu, tơ’nôm luât dêi Khu pêi cheăng tơrŭm ƀă pê klêi mâu hlá mơ-éa chêh ‘na luât ăm tro tiô púi vâ ki ai khât ‘na mơnhông cheăng kâ pú hên, Khu pei cheăng tơrŭm.

Pakĭng mê, tối mâu tơdroăng pêi pro ki tơ-ƀrê, ki hiăng châ pêi pro, ki hâi pêi, ki pêi tá hâi teăm tro, ki hâi vâ môi tuăn, tơdâng dêi luât Khu pêi cheăng tơrŭm hơnăm 2012 tung luât pơkâ; pro ƀai hriâm ‘na ki tối, pâ thế pơkâ mâu troăng rơhlâ tah ki xơpá, tơvâ tơvân, pơtối rak vế ki tơ-ƀrê hiăng châ pêi pro, mơdêk ki tơ-ƀrê ‘na tơdroăng pêi pro tiô luât pơkâ Khu pêi cheăng tơrŭm.

 

Gương tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định