Tăng ngăn hâi: 19/7/2021

 

 

 

VOV4.Sêdang - Măng tĭng hdrối hiăng po Hneăng hôp mơhno tung um tiô troăng hyôh Internet lâp tơnêi têa mơgêi hnoăng cheăng tâ phĭu pôk kăn Kuô̆k hô̆i hneăng má 15 ƀă kăn Hô̆i đong hnê ngăn kuăn pơlê rêm râ hneăng hơnăm 2021 – 2026. Veăng hôp a hneăng hôp tíu xiâm cho hngêi hôp Kuô̆k hô̆i ai kăn xiâm hnê ngăn Kuô̆k hô̆i, khu kăn pơkuâ Đảng, Tơnêi têa; kăn teăng mâ khu pơkuâ mâu khu xiâm, kơvâ cheăng hneăng hdrối ƀă mâu kong pơlê tung lâp tơnêi têa. Pôa Vương Đình Huệ, kăn xiâm hnê ngăn Kuô̆k hô̆i, kăn hnê ngăn Hô̆i đong tâ phĭu tơnêi têa tối nhên, pin chiâng vâ hâk tơngăm ‘na mâu tơdroăng ki châ pêi tung rôh tâ phĭu pơla hdrối kố nah.

 

 

A hneăng hôp, mâu kăn hiăng tơpui ‘na mâu tơdroăng hmâ cheăng, tơdroăng ki hriăn plĕng, malối cho tung pơla pơreăng tâ tú rơ-iô. Tiô pôa Lê Ánh Dương, Kăn xiâm hnê ngăn Vi ƀan kong pơlê Bắc Giang tối, tíu ki  tơviah dêi hneăng tâ phĭu cho ki tơ-ƀrê ai hnoăng veăng ‘no tơdroăng kal, mơhno nhên hnoăng cheăng ƀĕng, ƀeăn, rơkê, ‘nâi hriăn plĕng ki nếo dêi mâu Tôh tâ phĭu tung kong pơlê Bắc Giang:

“Mâu ngế tung tôh tâ phĭu xâp ếo kring vế châ chăn, châ xĭng xoăng pêi cheăng tiô khu, râng djâ mâu kơthung phĭu lăm prôk troh a tơrêm hơlâ troăng kân, troăng kŭn, troh a mâu rơpŏng kuăn pơlê, la mâu ngế tung Tôh tâ phĭu mê ƀă kuăn pơlê xuân mơhno ki mơ-eăm tơkâ luâ xơpá vâ châ tơkŭm po klêi tơniăn hneăng tâ phĭu.

Mâu um méa ki mê, pro ăm kuăn pơlê chiâng rơrêk tung hiâm mơno, chiâng um méa ki pá vâ kâi piu lôi tung mâu rôh tâ phĭu a kong pơlê”.

Hneăng hôp mơ’no tơdrêng tung lâp tơnêi têa ‘na tơdroăng tâ phĭu rah xo kăn Kuô̆k hô̆i hneăng má 15 ƀă kăn hnê ngăn Hô̆i đong rêm râ hneăng hơnăm 2021-2026

 

Hlo ki tơ-ƀrê dêi hneăng tâ phĭu rah xo kăn Kuô̆k hô̆i hneăng 15, kăn Hô̆i đong hnê ngăn kuăn pơlê rêm râ hneăng hơnăm 2021-2026 ing mâ ngăn dêi Măt trâ̆n tơnêi têa Việt Nam, pôa Đỗ Văn Chiến, Kăn hnê Vi ƀan xiâm  Măt trâ̆n tơnêi têa Việt Nam tối tiah kố:

“Klêi mâu rôh po hôp tơdroăng kal kí dêi Đảng ƀă tơnêi têa ƀă tơdroăng hbrâ mơdât pơreăng kân COVID-19 a tơnêi têa pin ăm hlo kăn ƀô̆, kŏng chưk, viên chưk ƀă mâu ngế pêi cheăng tung Măt trâ̆n ing râ xiâm tơnêi têa troh kong pơlê, tíu ki xiâm vâ hriâm tơ’nôm tiô rơkong hnê tơdroăng kal dêi pôa Hồ Chí Minh, kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa hneăng hdrối.  Hlâu hrĭng xôh tâng ôh tá ai kuăn pơlê veăng ôh tá kâi klêi, pá chât rơpâu hdroh tâng ai kuăn pơlê veăng kô rĕng kêi” .

Tối tơbleăng mơgêi a rôh hôp, pôa Vương Đình Huệ, Kăn xiâm hnê ngăn Kuô̆k hô̆i, Kăn xiâm hnê ngăn Hô̆i đong tâ phĭu tơnêi têa tối, hneăng hôp hiăng môi tuăn tối tiah kố, ai hnoăng pơkuâ nhên trâu dêi khu xiâm kal kí, Khu kăn Đảng, Kăn hnê ngăn, hnê mơhno tơkŭm pêi pro kơtăng, hriăn plĕng ki nếo, dêi Kuô̆k hô̆i, Vi ƀan Xiâm Măt trâ̆n tơnêi têa Việt Nam, rêm râ, mâu kơvâ cheăng, mâu khu tơrŭm pơkuâ ing Tíu xiâm troh kong pơlê, hneăng tâ phĭu rah xo Kăn Kuô̆k hô̆i ƀă kăn Hô̆i đong hnê ngăn kuăn pơlê rêm râ hneăng 2021-2026 hiăng klêi tơniăn tung mâu tơdroăng hnê ngăn, tơniăn tro tuăn kuăn pơlê, ôh tá pơrah dêi rơpó, rak tro luât, tơniăn, ‘nâi kơdĭng ƀă tơxâng cho Hâi leh kân dêi tâi tâng kuăn pơlê.

Pôa Vương Đình Huệ, Kăn xiâm hnê ngăn Kuô̆k hô̆i, Kăn xiâm hnê ngăn Hô̆i đong tâ phĭu tơnêi têa tối tơbleăng mơgêi

 

Hneăng hôp xuân hiăng hriâm 5 tơdroăng, mê cho: pơtối rak vế ki rơdêi ‘na tơrŭm môi tuăn dêi tâi tâng kuăn pơlê, ivá rơdêi ki tơrŭm môi tuăn dêi rơpó mâu hdroâng kuăn ngo ƀă tơdroăng loi tĭng tiô khôp, loi ngah dêi kuăn pơlê, hlê plĕng hnoăng cheăng dêi kuăn pơlê, veăng pêi kơhnâ khât ‘na tơdroăng kal kí tung tơdroăng tâ phĭu cho tơdroăng pơkâ, rak tơniăn ăm tơdroăng châ tơ-ƀrê dêi hneăng tâ phĭu.

Pôa Vương Đình Huệ, Kăn xiâm hnê ngăn Kuô̆k hô̆i, Kăn xiâm hnê ngăn Hô̆i đong tâ phĭu tơnêi têa tối nhên:

“Tơniăn tro pơkâ ‘na mơngế pêi cheăng; ing tơdroăng hôp tơpui tơno rah xo, tơbleăng mơngế vâ lo tơbriât pro kăn, xo tơdroăng ki kuăn pơlê veăng hnê tối ‘na ngế vâ lo tơbriât thế tơxâng, ai tiô tơdroăng pơkâ. Rah xo mâu ngế ki veăng cheăng tung mâu pơkuâ ngăn tâ phĭu a kong pơlê mâu ki rơkê cheăng, pêi cheăng ta hiâm mơno, ‘nâi plĕng mâu luât tâ phĭu, rơkê tung tơdroăng cheăng, rak tro luât pơkâ tung tâ phĭu, tơdroăng riân ngăn phĭu; pro tro tơdroăng hnê hriâm ƀă tâ phĭu ăm mâu khu tơrŭm cheăng pơkuâ tâ phĭu, malối mâu tôh tâ phĭu”.

Pôa Vương Đình Huệ, Kăn xiâm hnê ngăn Kuô̆k hô̆i, Kăn xiâm hnê ngăn Hô̆i đong tâ phĭu tơnêi têa tối, pin ai hnoăng hâk tơngăm ‘na mâu tơdroăng ki hiăng châ pêi tơ-ƀrê tung tơdroăng tâ phĭu rah xo kăn hdrối kố nah. Malối, tung tơdroăng pá xua tơdjâk pơreăng, châ tơ-ƀrê dêi hneăng tâ phĭu rế ăm hlo ivá rơdêi dế hiâm mơno pâ nhoăm tơnêi têa, ing tơdroăng ki môi tuăn dêi rơpó, tuăn tơmiât ‘nâi mơ-eăm, ƀă ‘nâi tơkâ luâ xơpá ƀă ‘nâi púi vâ mơ-eăm dêi hdroâng mơngế Việt Nam, tơkŭm a tơdroăng loi nhoăm krá tơniăn dêi Kuăn pơlê ƀă Đảng ƀă Tơnêi têa ƀă luât tơnêi têa pin.

Tiô pôa Vương Đình Huệ, tung la ngiâ, hnoăng cheăng pơkâ ‘na ngiâ ƀă Kuô̆k hô̆i hneăng 15 ƀă Hô̆i đong hnê ngăn kuăn pơlê rêm râ cho kal khât, kal thế rĕng pêi pro. Malối kal thế tơkŭm a tơdroăng tơkŭm po klêi rôh hôp má môi dêi Kuô̆k hô̆i hneăng 15. Kố cho roh hôp ki kal ƀă tơdroăng cheăng cho séa ngăn, pơkâ tơkŭm po ƀă mơngế kăn cheăng tung khu xiâm tơnêi têa tung hên hneăng, séa ngăn, pơkâ mâu tơdroăng, pơkâ pêi tơdroăng ki kân dêi tơnêi têa ăm 5 hơnăm la ngiâ môi tiah: pơkâ mơnhông cheăng kâ rêh ối - pơlê pơla, pơkâ ‘na liăn ngân ‘no liăn pêi cheăng ton hơnăm ƀă mâu tơdroăng pơkâ dêi tơnêi têa pơla hơnăm 2021-2025.

                                                                                                                        VOV1 chêh

Gương tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định