Tăng ngăn hâi: 5/8/2021

 

VOV4.Sêdang - Kơxo lơ 4/8, pôa Vũ Đức Đam, Ngế pro xiâm phŏ hnê ngăn tơnêi têa, kăn hnê mơhno tơnêi têa hbrâ mơdât pơreăng COVID-19 nếo pêi cheăng ƀă Khu hnê mơhno hbrâ mơdât pơreăng pơlê kong kân Hà Nội. Tơpui hnê mơhno a rôh hôp, pôa Vũ Đức Đam tối nhên, Hà Nội đi đo cho pơlê kong kân pơreăng tơ’lêi xông tâ tú. Tung pơla hdrối kố nah, tá khu pơkuâ tơdroăng kal kí ƀă kuăn pơlê Hà Nội hiăng ai mơ-eăm hên vâ pôi hbrâ mơdât tơdroăng ki pơreăng tâ tú.

Pơlê kong kân Hà Nội hiăng ai pơkâ troăng pêi pro tro, rơkê plĕng tung mâu tơdroăng ki hbrâ mơdât pơreăng. Ngế pro xiâm phŏ hnê ngăn tơnêi têa ăm ‘nâi, Khu hnê mơhno hbrâ mơdât pơreăng COVID-19 ƀă Hà Nội ai tơdroăng tơrŭm ƀă dêi rơpó. Ngăn tung tơdroăng ki tơpui tối dêi Tôh tơbleăng tiâ mơnhên rĕng ‘na pơreăng hbrâ troh a kơlo ki hên má môi, Khu hnê mơhno cheăng, cho pôa Vũ Đức Đam hiăng tơpui tơno ƀă kăn pơkuâ Pơlê kong kân Hà Nội, tơbleăng ăm Ngế pro xiâm hnê ngăn Chin phuh vâ rơtế môi tuăn túa pơkâ tơbleăng tơdroăng pơkâ 16/CT-TTg dêi Ngế pro xiâm hnê ngăn Chin phuh.

Katarina Nga tơplôu ƀă tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định