Tăng ngăn hâi: 28/7/2021

 

VOV4.Sêdang - Khu hnê mơhno cheăng ‘na hbrâ mơdât pơreăng COVID-19 kong pơlê Gia Lai tối tơbleăng, hâi lơ27/7 Gia Lai pơtối ai tơ’nôm 5 ngế yương tĭnh ƀă SARS-CoV-2. Tung mê ai 4 ngế lo ing kơpong ki ai pơreăng vêh ngi kong pơlê, châ ăm klâ krê tơkŭm ƀă pâk xo mơheăm séa ngăn, klêi mê yương tĭnh ƀă SARS-CoV-2; Ai môi ngế dế mơ-êa ƀă hiăng rơnêh kuăn. Ngế ki u ối cho kuăn dêi ngế ki tâ pơreăng mah kơxô̆ BN 44302 xuân yương tĭnh ƀă SARS-CoV-2 tung kơpong klâ krê tung kơpong tơchoâm. Tơdjâk troh tíu ki ai pơreăng a pơlê kong kơdrâm Plei Ku, troh lơ 27/7, khu cheăng ‘na khăm pơlât hiăng pâk xo mơheăm séa ngăn ăm lối 700 ngế mê cho F1, F2 dêi ngế ki tâ pơreăng mah kơxô̆ BN 95028, mâu tơdroăng ki séa ngăn apoăng ăm hlo âm tĭnh.

  

Kuăn pơlê lo ing kơpong ki ai pơreăng ƀă tơƀai nôkố pơrá âm tĭnh ƀă SARS -CoV - 2

182 ngế kuăn pơlê châ Khu hnê mơhno cheăng hbrâ mơdât pơreăng COVID-19 kong pơlê Gia Lai tơdah ing tơraih tơƀai lâp plâi tơnêi Tân Sơn Nhất vêh a Plei Ku tung tơƀai kơneăng krâ inâi QH 9812 pơrá âm tĭnh klêi kơ’nâi hâi má 3. Tiah mê, riân sap ing hâi lơ 26/7 troh lơ 27/7, kong pơlê Gia Lai ai 36 ngế yương tĭnh ƀă SARS-CoV-2, tung mê hiăng lo ing hngêi pơkeăng 5 ngế, nôkố 31 ngế dế châ pơlât a Hngêi pơkeăng kân kong pơlê.

Katarina Nga tơplôu ƀă tơbleăng


BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định