Tăng ngăn hâi: 23/7/2021

 

 

 

 

VOV4.Sêdang - Hâi lơ 22/7, Khu hnê mơhno hbrâ mơdât pơreăng COVID 19, kong pơlê Gia Lai tơkŭm po hôp thâ vâ pêi pro mâu troăng thâ hbrâ mơdât pơreăng klêi kơ’nâi kong pơlê pơtối châ hlo mâu ngế yương tĭnh ƀă SARS-CoV2. Tơbleăng a roh hôp, xêo sap ing hâi lơ 26/4 troh hâi lơ 22/7, Gia Lai châ hlo 21 ngế yương tĭnh ƀă SARS-CoV2, tung mê, ai 5 ngế hiăng prêi lĕm lo hngêi pơkeăng.

 

Mâu khu pêi cheăng xôh pơkeăng kơpong ai pơreăng

 

Drêng ai pơreăng xông tâ tú ó, Khu hnê mơhno hbrâ mơdât pơreăng COVID 19 kong pơlê Gia Lai pơkâ mâu kơvâ cheăng kal rĕng ti tăng mâu ngế tro tâ pơreăng, ti tăng ngăn, tơ’nôm mâu tíu ki tơdjâk ƀă thâ tăng mơngế, tơkŭm khăm ngăn ăm mâu ngế vê rơxế ƀă tíu tơkŭm kơdrâm kuăn pơlê a pơlê kong kơdrâm Plei Ku. Tơkŭm mơdât ôh tá ăm mot lo pơtân a kơpong pơlê kân Kƀang, pơlê Tà Kơ, cheăm Sơ Pai, tơring Kƀang ƀă mâu tíu ki tơdjâk troh mâu ngế tro tâ pơreăng; xo mơheăm khăm ngăn teăm tơdrêng ăm mâu ngế F1, F2, xuân môi tiah xôh pơkeăng kơdê pơreăng mâu tíu ai pơreăng tơdjâk troh mâu ngế tro tâ pơreăng.

A Sa Ly tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định