Tăng ngăn hâi: 19/4/2021

 

 

 

VOV4.Sêdang - Vi ƀan Măt trâ̆n tơnêi têa Việt Nam kong pơlê Gia lai nếo tơkŭm po hneăng hôp tơpui tơno roh má pái vâ chêh inâi mâu ngế ki ai tŭm ivá lo tơbriât pro kăn Kuô̆k hô̆i hneăng 15, mâu kăn Hô̆i đong hnê ngăn kuăn pơlê dêi kong pơlê Gia Lai hneăng hơnăm 2021-2026. A hneăng hôp, klêi tơpui tơno tâi tâng mâu kăn vâ môi tưan chêh inâi 10 ngế ki lo tơbriât pro kăn Kuô̆k hô̆i hneăng 15.

Hneăng hôp tơpui tono

 

Tâng vâ pơchông ƀă hneăng hôp tơpui tono má péa, hneăng hôp rôh kố ai 3 ngế pâ lo ing inâi ôh tá veăng lo tơbriât drêng tâ phĭu rah xo kăn Kuô̆k hô̆i hneăng 15. Hneăng hôp tơpui tono roh má pái xuân hiăng chêh tŭm tâi inâi 119 ngế ki lo tơbriât pro kăn hnê ngăn Hô̆i đong kong pơlê Gia Lai hneăng 12, hneăng hơnăm 2021-2026.

Klêi hôp tơpui roh má 3, Vi ƀan tâ phĭu kong pơlê Gia Lai chêh tŭm inâi 14 ngế lo tơbriât pro kăn Kuô̆k hhŏi hneăng 15 (tung mê ai Tíu xiâm tơnêi têa tơbleăng 4 ngế, kong pơlê 10 ngế). Tơbleăng 21 tôh tâ phĭu rah xo 17 /119 ngế ki lo tơbriât pro kăn hnê ngăn Hô̆i đong rêm râ hneăng 12 hneăng hơnăm 2021-2026 ƀă mâu tơdroăng pêi pro ki ê.

Gương tơplôu ƀă tơbleăng 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định