Tăng ngăn hâi: 14/5/2021

 

 

 

VOV4.Sêdang - Cheăng kâ châu Âu tiô tối hdrối kô vêh ‘mâi mơnhông môi tiah hdrối roh ôh tá tơniăn xua tâ tú pơreăng pơla hdrối mê hía nah, tơdroăng cheăng kâ mê kô châ tơtêk a hơnăm 2022. Kố cho tơdroăng ki châ mơ’no tối dêi Vi ƀan châu Âu tung pơla ai pơreăng kân COVID-19 hiăng pro tơdroăng cheăng kâ lâp plâi tơnêi ƀă châu Âu chu kơdroh a kơlo ki iâ má môi tung hên hơnăm.

Tiô pôa Paolo Gentiloni, ngế cheăng tung châu Âu tối, tơdroăng ki ôh tá bâ eăng mê cho pơreăng COVID-19 xông tâ tú a mâu kong têa châu Âu, maluâ kô ôí cho tơdroăng ki pơtối tro tơdjâk nếo. Ki nhên, tiô tối tơbleăng dêi Vi ƀan châu Âu, tâi tâng tơdroăng cheăng kâ châu Âu kô tâk châ 4,2% tung hơnăm kố ƀă 4,4% a hơnăm 2022, tâk hên tâ tâng vâ pơchông ƀă kơlo 3,8% châ mơ’no tối tung tơdroăng ki tơbleăng a khế 2 pơla hdrối kố nah.

Gương tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định