Tăng ngăn hâi: 28/7/2021

 

VOV4.Sêdang - Khu tơrŭm châu Âu hiăng pêi pro tơdroăng pơkâ pâk vaccine hbrâ mơdât COVID-19 ăm lối 70% pơ’leăng mâ mơngế ki hiăng kân. Tơpui a rôh hôp tơbleăng a hâi lơ 27/7, jâ Ursula von der Leyen, kăn xiâm hnê ngăn Vi ƀan châu Âu ăm ‘nâi: “Khu tơrŭm châu Âu hiăng pêi pro tơdroăng tơhrâ dêi tơná. Tơdroăng ki khŏm mơ-eăm dêi ngin cho pâk iâ hlái môi klŏng vaccine hbrâ mơdât COVID-19 ăm 70% pơ’leăng mâ mơngế ki hiăng kân a khế 7. Ƀă 57% kơxô̆ ngế ki hiăng kân hiăng châ pâk tŭm péa trum. Mâu kơxô̆ ki kố ăm châu Âu mot tung khu kong têa ki xiâm ‘na tơdroăng ki pâk vaccine hên má môi tung lâp plâi tơnêi”.

Mâu tơdroăng ki tối tơbleăng ăm hlo, troh mơ’nui rơnó mơdrăng kố, EU kô pêi klêi tơdroăng pơkâ pâk tŭm péa trum vaccine hbrâ mơdât COVID-19 ăm 70% pơleăng mâ mơngế ki hiăng kân.

 

Katarina Nga tơplôu ƀă tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định