Tăng ngăn hâi: 24/7/2021

VOV4.Sêdang - Tung mâu hơnăm hdrối, hơnăm ối nếo Dak Lak hiăng rơtế ƀă tơdroăng mơjiâng thôn pơlê nếo ƀă hên tơdroăng pêi pro ki pơxúa khât. Nôkố, hơnăm ối nếo kong pơlê mơdêk tơdroăng cheăng pêt loăng rak vế hyôh kong prâi, pơkâ pêt nếo 120 rơpâu xiâm loăng ngiât - pêi pro tiô rơkong krếo thế pêt 1 rơtal xiâm loăng ngiât tiô pơkâ dêi ngế pro xiâm hnê ngăn Chin phuh. Tơdrêng amê ai hên tơdroăng pêi pro kring vế hyôh kong prâi veăng mơjiâng thôn pơlê nếo.

 

Tung tơdroăng cheăng Hâi tĭng ngiât nếo tơkŭm po, Khu pơkuâ ngăn Đoân Droh rơtăm tơring Čư̆ Mgar hiăng tơrŭm ƀă Vi ƀan hnê ngăn pơlê kân Quảng Phú ƀă Chuô Hoa Nghiêm tơbleăng tơdroăng ‘’Rơtuh xiâm loăng ngiât – Xua môi Việt Nam ngiât’. Rơtế ƀă tối tơbleăng krếo thế kuăn pơlê rơtế tơdjuôm ivá rak vế ƀă thăm mơnhông pêt loăng ngiât, ‘mâi mơnhông kong peăng kơnhŏng, droh rơtăm tung lâp tơring xuân veăng lo lăm gô̆m văng, mơgrúa lĕm kong prâi, trâ văng nhâ, kui tah trâp a mâu tíu ki mơ’no têa a mâu troăng ƀă pêt lối hrĭng to xiâm loăng ngiât.

Ngoh Y Wal Mlô, kăn pơkuâ ngăn Đoân Droh rơtăm tơring Čư̆ Mgar ăm ‘nâi, maluâ tro tơdjâk dêi pơreăng COVID-19 pro mâu tơdroăng cheăng athế tơbleăng tơprâ tơprŭng túa pơkâ ki kŭn, la lâp tơring hiăng pêt nếo châ vâ chê 14.600 to xiâm tŭm túa loăng ngiât.

‘’Tung pơla hdrối kố nah mê xuân krếo thế tâi tâng mâu đoân viên droh rơtăm a tơring mơhno tối dêi hnoăng cheăng dêi tơná tung tơdroăng ki rak vế kong prâi tơnêi tíu ƀă tơdroăng pêi pro ki nhên. Tung mê, ngin tơbleăng rêm ngế đoân viên droh rơtăm, rêm ngế pú tung khu pơkuâ a tơring cheăm ƀă râ tơring pêt ƀă rak ngăn iâ hlái 1 to xiâm loăng ngiât vâ má môi cho tơdjâk tơdroăng pêt 1 rơtal xiâm loăng ngiât dêi Chin phuh, má péa, cho tơdjâk ki hlê plĕng ‘na rak vế kong prâi tơnêi tíu tung mâu đoân viên droh rơtăm’’.

 

Hơnăm ối nếo Dak Lak hiăng pêt 60 rơpâu xiâm loăng ngiât tung hơnăm kố

 

Lâp kong pơlê Dak Lak, tung hơnăm kố, đoân viên pơkâ kô pêt nếo 120 rơpâu xiâm loăng ngiât. Rêm râ đoân hiăng ai mâu túa pêi ki phá tơ-ê dêi pó vâ rak tơniăn tơdroăng pơkâ mơ’no ƀă mâu xiâm loăng ki châ pêt pơrá rêh ƀă xông kân lĕm. Ngoh Nguyễn Văn Hà, kăn pơkuâ ngăn Đoân Droh rơtăm tơring Krông Ƀuk tối ‘na túa pêi dêi droh rơtăm tơring.

‘’Pơcháu ăm mâu khu tơrŭm a tơring cheăng Đoân rak vế vâ pêi pro ƀă tơdroăng ki pêt ƀă tơhrâ rak ngăn, rak vế. Tơdrêng hnối tơbleăng ‘na ki ton xŏn mê ngin dế ai mâu tơdroăng tơkêa tối tơbleăng rêm ngế kăn ƀô̆, đoân viên droh rơtăm, mâu phô̆m vâ xông kân 1 to xiâm loăng ngiât vâ veăng pêt ƀă rak ngăn, pro chiâng mâu tơdroăng ki lĕm chiâng xêh, lĕm ngiât, krúa ƀă tơtro ƀă tơdrroăng ki rak vế kong prâi tơnêi tíu’’.

Rơtế ƀă tơdroăng ki pêt loăng ngiât, droh rơtăm Dak Lak hiăng ƀă dế mơdêk hnoăng cheăng dêi tơná tung tơdroăng rak  vế kong prâi tơnêi tíu sap ing pơlê kong kơdrâm troh thôn pơlê. Hơnăm ối nếo mâu tơring cheăm tung kong pơlê pơrá ai hên tơdroăng cheăng ki rơkê plĕng, pro ai pơxúa kal khât. Pơtih Khu pơkuâ ngăn Đoân Droh rơtăm tơring Čư̆ Mgar hiăng tơbleăng tơdroăng tơkêa ‘’Tơdroăng pro lĕm a troăng kơphô̆ - Mơjiâng Tây Nguyên’’ vâ hơ’lêh tơnêi tơníu kong prâi a tơring, xut tah mâu tíu ôh ti lĕm ‘na tơdroăng ki hvât xok hmâng vâ, tơdrêng amê hnối mơdêk ki rơkê plĕng tung rak vế hyôh kong prâi dêi kuăn pơlê.

 

 

Kơhnâ mơgrúa lĕm a mâu troăng mot tung thôn, cheăm

 

Tơdroăng tơkêa cho mâu tơdroăng: kơchuâ um 3D ƀă 30 kơtâ um ai inâi ‘’ ‘Mâi mơnhông kong kế nhâ loăng’’ a Hngêi trung Mầm non Hoa Hồng, pơlê kân Quảng Phú; xut, pik a 150 to trăng on tơhik ƀă hên tơdroăng ki ê a tơring. A pơlê kong kơdrâm Ƀuôn Ma Thuột. Khu pơkuâ ngăn Đoân Droh rơtăm bêng Thống Nhất hiăng pêi pro tơdroăng ‘’Kơdrum reăng droh rơtăm’’ va xut tah tơdroăng ki hvât xok hmâng vâ, veăng kum hơ’lêh kong prâi tơnêi tíu.

Klêi kơ’nâi tơdroăng ‘’Kơdrum reăng droh rơtăm’’ châ pêi pro, pro tíu ki ‘măn rak hdrối nah hiăng chiâng môi kơpong ki ai to loăng ngiât, ƀă hên mơngiơk reăng tơbriât dêi rơpó tơpo. Rơtế amê khu pơkuâ ngăn Đoân bêng ối mơjiâng mâu kế tơmeăm môi tiah: reăng ki pro rơnuâ kế tơmeăm, kơchuâ um mơnât tơbleăng tơdroăng rak vế kong prâi tơnêi tíu ƀă hên ki ê pro chiâng tơnêi tơníu kong kế ki lĕm xâp rơngiât, krúa lĕm, pro kuăn pơlê tâ tá kơpong veăng hơniâp ro.

Ngoh Y Lê Pas Tơr, kăn phŏ pơkuâ ngăn Đoân Droh rơtăm kong pơlê Dak Lak ăm ‘nâi, hnoăng cheăng rak vế hyôh kong prâi tối tơdjuôm, veăng mơjiâng thôn pơlê nếo tối krê cho hnoăng cheăng dêi đoân viên – droh rơtăm. Rêm hơnăm, đoân viên droh rơtăm a tơring pơrá ai tơdroăng pơkâ nhên ƀă mơnhên tối mơ’nui hơnăm ‘na pêt loăng ƀă rak ngăn loăng ngiât. Malối hơnăm kố tơdroăng pơkâ châ mơdêk hên tâ mâu hơnăm hdrối mê hía nah.

Tơdroăng ki pêt ƀă rak ngăn loăng ngiât châ mâu tíu pêi cheăng tơbleăng pro kơhnâ khât, sap ing apoăng hơnăm troh nôkố hiăng pêt nếo châ lối 60 rơpâu xiâm loăng ngiât tŭm túa, ki hên cho pêt tơprâ tơprŭng.

‘’Vâ pêi pro tơdroăng ki châ pêt ƀă pêt hên mê athế ai tơnêi ƀă athế pêi pro hên hlá mơ-éa ai tơdjâk troh tơdroăng ki pêt loăng, pêt kong tâ tá. Nôkố, rêm râ pơkuâ đoân pa kĭng mâu tíu pêt ki hên mê ki hên mâu vâi pú pêt tung plông, pêt a kĭng troăng, pêt tung mâu tíu pêi cheăng, hoa viên, kong viên. Sap ing nôkố troh hơnăm 2022, troh tâi hneăng hơnăm kố kô mơ-eăm tơrŭm, hriăn ngăn vâ pêt iâ hlái 1 kơpong kong tâ tá’’.

Xuân tiô ngoh Y Lê Pas Tơr, vâ mâu tơdroăng tơkêa pêt ƀă rak ngăn loăng pro ai pơxúa tơ-ƀrê, gá kal tơdroăng ki môi tuăn dêi khu râ Đảng, khu pơkuâ ƀă tơdroăng ki tơdjuôm ivá dêi kuăn pơlê xuân môi tiah tơdroăng ki tơrŭm dêi mâu khu tơrŭm, mâu ngế krê. Ôh ti xê veăng kum pêi klêi tơdroăng pơkâ 1 rơtal loăng ngiât dêi Chin phuh, tơdroăng pêt loăng ngiât kô veăng kum rak vế kong prâi tơnêi tíu, hơ’lêh tâ tá ƀă hbrâ ví ƀă kong prâi pro hơ’lêh, mơdêk ki hlê plĕng dêi kuăn pơlê, malối cho hơnăm ối nếo tung tơdroăng rak vế kong prâi tơnêi tíu ƀă mâu kong kế ki chiâng xêh.

H’Xíu H’Mok chêh

Katarina Nga tơplôu ƀă tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định