Tăng ngăn hâi: 24/7/2021

VOV4.Sêdang - Drêng tơbâ 74 hơnăm hâi Mô đô̆i rong râ - hlâ hía, kơxê lơ 23/7, pôa Nguyễn Xuân Phúc, kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa, pôu ƀă hbru kế tơmeăm ăm mâu mố đô̆i tro rong a Tíu xiâm păn roăng mâu mô đô̆i tro rong ki râ ƀă Điều dưỡng Ngế ki ai hnoăng kong pơlê Hà Nam; lăm pôu, hbru tơmeăm ăm nôu Việt Nam khên tơnôu ƀă mô đô̆i tro rong ki kơhnâ rơkê a kong pơlê. Teăng mâ kăn pơkuâ Đảng, Tơnêi têa tối tơdroăng ki pâ mơnê troh mâu mố đô̆i tro rong, mô đô̆i ki tamo a Tíu xiâm ki păn roăng, pôa Nguyễn Xuân Phúc, phiu ro mâu mô đô̆i ki tro rong, mâu mố đô̆i ki tamo hiăng đi đo mơ-eăm tơkâ mâu tơdroăng ki châi heăng, pêi pro tiô rơkong hnê dêi pôa Hồ: Mô đô̆i tro rong, chó chêng tơvê kŏng la hiâm mơno xuân ối mơ-eăm, pơtối mơjiâng tơdroăng rêh ối lĕm tro tâ, veăng kum ăm pơlê cheăm tơnêi têa.

 

 

Pôa Nguyễn Xuân Phúc, kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa diâp mâu kế tơmeăm a mâu mố đô̆i tro rong

 

Klêi kơ’nâi vâ chê 50 hơnăm mơjiâng, Tíu xiâm păn roăng mô đô̆i tro rong ki râ ƀă Điều dưỡng Ngế ki ai hnoăng kong pơlê Hà Nam hiăng pêi klêi rơkê hnoăng cheăng, pơtối tơdah vâ chê 3 rơpâu ngế mô đô̆i tamo, hiăng pơlât lối 72 rơpâu ngế ki ai hnoăng ƀă kăch măng, tung mê, rak ngăn ăm 29 ngế mố đô̆i tro rong ki râ.

Katarina Nga tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định