Tăng ngăn hâi: 21/4/2021

VOV4.Sêdang - Hâi lơ 19/4, pôa Nguyễn Đình Trung, Kăn hnê ngăn Vi ƀan kong pơlê Dak Nông kĭ pơkâ tơdroăng mơdêk hnoăng cheăng rak ngăn ƀă mơnhông pêt kong. Ing mê, Khu ngăn ‘na chiâk deăng ƀă mơnhông thôn pơlê, hnê mơhno ăm khu xiâm rak ngăn kong pêi pro kơtăng  tơdroăng rak ngăn kong plâ hâi măng, malối tung pơla rơnó mơdrăng, drêng troh leh; tơkŭm mâu ngế, rơxế hbrâ ví, mơdât tơpâ on chếo  kong tâng lơ ai; đi đo lăm ngăn vâ ‘nâi tơdroăng, tối tơbleăng ‘na on chếo kong tung kơmăi tối tơbleăng dêi kơvâ séa ngăn, vâ rĕng châ ‘nâi tâng lơ ai on chếo kong.

Mâu khu rak ngăn kong mơdêk hnoăng cheăng lăm ngăn vâ rĕng châ ’nâi, teăm mơdât pơxâu phak tơdrêng mâu ngế ki pro xôi luât, rak ngăn kong ing mâu cheăm, pơlê, khu tơrŭm cheăng dêi mâu kơvâ cheăng, tíu gak ngăn, tăng rup tơdrêng, tăng rup ton hâi a mâu kong pơlê ki ai khu ‘mêi.

Gương tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định