Tăng ngăn hâi: 17/7/2021

VOV4.Sêdang - Lối 2 rơtal liăn cho kơxô̆ liăn ki kong pơlê Dak Nông ‘măn chôu vâ lăm pôu kơ-êng, hbru kế tơmeăm ăm mâu ngế ki ai troăng hơlâ tŏng kum drêng tơbâ hâi mố đô̆i rong râ, hlâ hía lơ 27/7 hơnăm kố. Nôkố, kong pơlê Dak Nông ai vâ chê 3.400 ngế ki châ tŏng kum. Vâ mơnê troh mâu ngế ki tro rong, mâu ngế ki tamo, rơpŏng ki ai mố đô̆i hlâ, hơnăm kố Vi ƀan hnê ngăn kong pơlê Dak Nông xo kơxô̆ liăn lối 1 rơtal vâ lăm pôu, kơ-êng, hbru tơmeăm.

Tung mê, Nôu Viẹt Nam khên tơnôu, ngoh khên tơnôu ‘na kring vế tơniăn, Ngoh khên tơnôu tung pêi cheăng châ kum a kơlo 1.100 rơpâu liăn. Mố đô̆i tro rong, mâu ngế cheăng kăch măng, mâu ngế tơplâ ki tro xâ rup kroăng ƀă kuăn ki ai rơnêh tro tâ trếo ‘mêi châ xo kơlo liăn kum kơnâ sap 300 – 500 rơpâu liăn.

Drêng kố, kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa xuân diâp vâ chê 3.400 hnoăng tơmeăm kơnâ lối 1 rơtal liăn hbru ăm mâu rơpŏng ki ai troăng hơlâ tŏng kum, mâu ngế ki ai hnoăng dêi kong pơlê Dak Nông.

Katarina Nga tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định