Tăng ngăn hâi: 29/7/2021


 

VOV4.Sêdang - Hâi lơ 28/7, pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak xo ngăn mơheăm test rĕng vâ ‘nâi hôm ai SARS-CoV-2 ƀă tâi tâng mâu ngế shipper ki kơtâu tung kong pơlê vâ rah ngăn hôp ai ngế ki tâ pơreăng. Vâ xo ngăn mơheăm test rĕng ăm ‘nâi hôm ai SARS-CoV-2 , mâu shipper kal thế lăm troh a tíu xiâm vâ xo hlá mơ-eá cho ngế ki shipper.

  

 

 

Mâu Shipper châ khăm ngăn mơheăm tung péa hâi lơ (28-29/7/2021)

Klêi mê, mâu ngế shipper lăm troh a Hngêi trung râ má pái hnê kuăn ngo ai tíu kâ koi ối pơtê- Hngêi trung râ má péa pơlê kong kơdrâm Ƀuôn Ma Thuột, kơxô̆ 395 , troăng Phan Bội Châu, bêng Thành Nhất vâ xo mơheăm ki séa ngăn. Pơla xo ngăn mơheăm tiô tối hdrối tung péa hâi lơ 28 troh lơ 29 khế 7. Pơlê kong kơdrâm mơhnhôk mâu shipper lăm khăm ngăn mơheăm vâ ‘nâi hôm ai ngế ki nhôm tâ pơreăng, kum tơdroăng hbrâ mơdât pơreăng pêi tơ-ƀrê tâ.

Gương tơplôu ƀă tơbleăng


BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định