Tăng ngăn hâi: 22/7/2021

 

VOV4.Sêdang - Drêng ai pơreăng pro êi po pom a drô kéa kơpôu ro tâ tú rĕng, mê kong pơlê Dak Lak dế pơkâ thế rĕng pâk pơkeăng vaccine vâ mơdât pơreăng, kơdroh tơdroăng ki tro lŭp ăm mâu rơpŏng, kuăn pơlê ki păn kơpôu ro.

 

Pôa Lê Văn Chín, Ngế pơkuâ khu păn ƀă pơlât mơnăn tơring Čư Kuin, kong pơlê Dak Lak ăm ‘nâi, pơreăng êi kéa po pom tâ tú a tơring kố sap ing hâi lơ 8/6/2021 nah, ki apoăng cho a cheăm Ea Ning ƀă hiăng tâ tú rĕng troh mâu cheăm ki ê tung lâp tơring. Troh nôkố, pơreăng hiăng tâ tú troh a 19 to thôn, pơlê dêi 8 to cheăm, ƀă vâ chê 50 to ro  ki tâ pơreăng, tung mê ai 42 to thế prâu, kơđu. Hlo pơreăng tâ tú rơ-iô, sap ing tơdế khế 6 Vi ƀan tơring Čư Kuin hiăng tơbleăng pơreăng a tơring kố ƀă no liăn hbrâ rơnáu vâ chê 700 rơtuh liăn vâ rôe vaccine ƀă trếo pơkeăng kơdê pơreăng, tơkŭm lăm pâk mơdât pơreăng hnối xôh pơkeăng a mâu tíu tâ tú. Pôa Lê Văn Chín tối:

“Khu pêi cheăng kô tơkŭm xôh pơkeăng kơdê pơreăng amê tung mâu kơpong ki tâ pơreăng. Kố cho môi pơreăng ki nếo kal mơdêk hnoăng cheăng hnê tối ăm kuăn pơlê, mơhnhôk kuăn pơlê prâu tah mâu kơpôu ro ki hiăng tâ pơreăng, ƀă pơkâ luât tŏng kum dêi Tơnêi têa môi tiah Luât pơkâ 02 ăm kuăn pơlê. Pakĭng mê, kum mâu kăn kong pơlê rôe vaccine ƀă trếo pơkeăng vâ pâk, xôh pơkeăng a kơpong ki tâ pơreăng’’.

 

 

 

Kăn ƀô̆ ngăn pơkeăng pơlât mơnăn pâk xo mơheăm kơpôu, ro khăm ngăn vâ ‘nâi lơ tâ tú pơreăng

 

Riân troh tơdế khế 7, pơreăng êi kéa po pom a kơpôu ro hiăng tâ tú a 76 rơpŏng kuăn pơlê ối tung 9 tơring dêi kong pơlê Dak Lak. Tâi tâng kơxô̆ ro tâ pơreăng mê ai 135 to, tung mê thế kơđu lối 69 to, ki hngăm lối 12,5 tâ̆n. Tơdrêng ƀă tơring Čư Kuin hiăng tơbleăng pơreăng tâ tú a tơring Krông Pač xuân dế tung pơla rơ-iô ó ai lối 60 to ro tâ pơreăng, 17 to ro thế kơđu. Mơhé hâi tối tơbleăng ai pơreăng la tơring Krông Pač hiăng no liăn hbrâ rơnáu rôe vâ chê 7.000 klŏng vaccine pâk mơdât pơreăng ƀă rơtâ tá a mâu cheăm ki ai pơreăng tâ tú rơ-iô.

A 7 tơring ki u ối dêi kong pơlê Dak Lak, pơreăng tâ tú utâi utá. Hlo tơdroăng mê, hên rơpŏng păn mơnăn hiăng tơrŭm, kum mâu kăn ƀô̆ ngăn pơkeăng pơlât mơnăn troh lăm pâk. Mâu kơdrum deăng hiăng hbrâ rôe vaccine kơjo kum. Pôa Nguyễn  Quang  Đức, Ngế pơkuâ Ngăn păn mơnăn ƀă pơlât mơnăn tơring Čư Mgar ăm ‘nâi, klêi kơ’nâi tung tơring hlo ai pơreăng êi kéa po pom a ro dêi 5 rơpŏng kuăn pơlê, Khu ngăn pơkeăng hiăng tơkŭm kơđu 3 to ro ki tâ pơreăng ó hlối tơbleăng pêi pro mâu tơdroăng mơdât pơreăng.

“Lâp tung tơring nôkố ai dâng 2.000 klŏng pơkeăng, kuăn pơlê ki hên lăm pâk dêi. Vâ pâk vaccine mê mơngế ki păn mơnăn thế chêh inâi a mâu kăn ƀô̆ râ cheăm vâ lăm pâk. Ki hdrối khu ngăn pơkeăng pơtối rơtế ƀă mâu cheăm, pơlê kân séa ngăn kơtăng khât ‘na mơdât pơreăng, hnê kuăn pơlê teăm tối tơdrêng vâ xôh pơkeăng. Má péa vâ hbrâ mơdât pơreăng mê thế mơdêk hnoăng cheăng rak ngăn, ngăn krâu mâu kơpôu ro, séa ngăn đi đo rêm hâi vâ rĕng châ ‘nâi vâ teăm pơlât tơdrêng hlối. Pakĭng mê thế mơgrúa krúa kơdroăng kơpôu ro, xôh pơkeăng kơdê pơreăng a kơdroăng”.

 

 

 

Djâ ro kŭn ki tâ pơreăng lăm kơđu

 

Tiô pôa Thủy Lệ Vũ, Kăn phŏ ngăn ‘na păn roăng ƀă pơlât mơnăn kong pơlê Dak Lak tối, troh nôkố, lâp tung kong pơlê hiăng châ pâk lối 40 rơpâu kŏng vaccine mơdât pơreăng êi kéa po pom. Vâ pro tơ’lêi hlâu ăm kuăn pơlê, khu ngăn pơlât mơnăn hiăng tơpui tơno ƀă  tíu pêi cheăng ki pro ăm lối 20 rơpâu 500 klŏng vaccine troh a tíu tê pơkeăng dêi Khu xiâm ngăn pơkeăng pơlât mơnăn.

Tơdrêng amê, khu kố xuân tí tăng ‘nâi plĕng tối ăm Vi ƀan kong pơlê, pâ thế xo iâ liăn ngân ki ‘măn kơdĭng dêi kong pơlê vâ rôe tơ’nôm vaccine kum mơngế ki păn mơnăn:

“Ngin hiăng hbrâ pâ liăn dêi Vi ƀan kong pơlê, mê thế mơ-eăm tung la ngiâ thế rĕng ai liăn ƀă tơkŭm tăng mâu tíu rôe vaccine vâ ăm kuăn pơlê vâ pâk mơdât pơreăng. Tơdroăng cheăng pâk pơkeăng mơdât pơreăng cho pơkâ troh tơdroăng mơdât pơreăng tá ăm tro tâ tú, klêi mê nếo kơdê mâu kuăn kiâ ki, xôh pơkeăng rak lĕm hyôh kong prâi hlối rak ngăn păn mơnăn păn. Nôkố kuăn pơlê hiăng hlê plĕng  ƀă ‘nâi hriăn vâ rôe vaccine pâk dêi mơnăn păn, xua mê pơreăng nôkố tung kong pơlê vâ tối ôh tá ‘nhó rơ-iô môi tiah mâu kong pơlê peăng kơnhŏng”.

Xuân tiô pôa Thủy Lệ Vũ, nôkố dế tung rơnó mêi hngê, mâu ôa tri trôu, hmui ki tơkŏng tâ pơreăng dế xêi, ai kuăn hên chiâng tơ’lêi pro tâ tú pơreăng. Xua mê, pakĭng pâk tŭm vaccine mơdât pơreăng, mơngế ki păn ối thế tơtrŏng thế kơhnâ mơgrúa lĕm kơdroăng kơpôu ro ăm krúa đi đo; xôh pơkeăng kơdê pơreăng a kơpong păn mơnăn, kơdê véc-tơ kuăn kiâ ki pro chiâng ai pơreăng môi tiah rối, tri trôu ki kân; mơdêk tơdroăng rak ngăn vâ mâu kơpôu, ro ki păn ai ivá rơdêi kâi tơplâ mơdât ƀă pơreăng. 

VOV Tây Nguyên

Gương tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định