Tăng ngăn hâi: 7/5/2021

 

 

 

VOV4.Sedang - Kong pơlê Dak Lak tiô tối hdrối kô ‘no 110 rơtal liăn tung 5 hơnăm la ngiâ, vâ rak vế ƀă mơnhông ki kơnâ mâu tơmeăm ton nah mơnhông tơtêk, tíu mơnâ mâ ngăn tung kong pơlê.

Tíu tơmeăm khoăng ton nah

 

Tiô pơkâ ki Vi ƀan kong pơlê Dak Lak nếo tơbleăng ‘na kĭ Tơdroăng tơkêa bro rak vế ƀă mơnhông ki kơnâ tơmeăm ton nah tung kong pơlê troh hơnăm 2025, pơkâ troăng pêi troh hơnăm 2030, ai 6 tơdroăng tơkêa bro châ kơjo mơ’no liăn, ai Tơmeăm ton nah Tơnêi têa ki rơhêng vâ tối hngêi kroăng phak Ƀuôn Ma Thuột; tiú chôu ‘măn tơmeăm khoăng roh ton nah Dak Lak, tơmeăm ton nah Biệt điện Bảo Đại, tơmeăm ton nah Tíu pơkuâ lêng – Tíu tơbleăng pơkâ mơjiâng Kuân đoân 3, tíu pêi cheăng Vi ƀan xông tơplâ xâ dêi Dak Lak hơnăm 1945, tơmeăm ton nah đông tơplâ xâ dêi Dak Lak hneăng hơnăm 1965 – 1975 ƀă Tíu mơnâ mâ ngăn xí Drai Nur, xí Dray Sáp Thượng.

Tơdroăng tơkêa bro vâ tơmiât pêi troh tơdroăng mơjiâng mâu tơmeăm ton nah chiâng tíu ôm hyô mơhno túa lĕm tro, mâu “tíu tơplâ xâ nah” vâ hnê hriâm khôi túa tơplâ xâ dêi kăch măng ăm rơxông ối nếo; kum rak tơniăn tơmeăm khoăng roh ton nah.

A Sa Ly tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định