Tăng ngăn hâi: 5/8/2021


 

VOV4.Sêdang - Plâi sầu riêng ki châ ôu eăng dêi kong pơlê Dak Lak dế trâm hên pá puât ki tá hâi teăm chói ai sap mê hiá nah, pơreăng COVID-19 hiăng pro chiâng thăm rế pá puih tung pơto chơ plâi, tơdroăng mơ’no tê troh a mâu tíu ki ê, lơ mâu kong pơlê ki ê, xua mê, pro plâi sầu riêng ôh tá ai kơbố vâ rôe. Apoăng rơnó, hiăng ai kuăn pơlê athế tê ƀă yă rơpâ, rơnó ki xiâm dêi plâi cho sap ing khế 8, mơni tâi tâng ai dâng 70 rơpâu tâ̆n. Vâ tơniăn ăm tơdroăng tê mơdró dêi plâi kuăn pơlê, kơvâ ngăn ‘na chiâk deăng ƀă khu râ kăn pơkuâ kong pơlê hiăng tí tăng tíu ki vâ tê ăm kuăn pơlê, veăng kum ăm kuăn pơlê châ tê dêi tơmeăm pêt.

 

Rơtế pêi cheăng ƀă ttung kơ koan a pơlê kong kơdrâm Ƀuôn Ma Thuột, nâ H’Neč ÊÑuôl, pơlê Alê B, pơlê kong kơdrâm Ƀuôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak đi đo tơbleăng tê plâi sầu riêng kơdrum hngêi tung măng a Facebook krê dêi tơná. Kơtăn kố 3 măng tĭng, drêng plâi sầu riêng mot tung rơnó ai plâi tê, nâ tê ƀă yă 15 rơpâu troh 30 rơpâu liăn môi kilô tiô plâi ki lĕm lơ ôh. Kơ’nâi mê, COVID 19 xông tâ tú ó, pơlê kong kơdrâm Ƀuôn Ma Thuột pêi pro pơkâ 16, tơdroăng tê plâi sầu riêng chiâng trâm pá, nâ tê ‘ngré ăm mâu ngế ki rôe ƀă yă 7 rơpâu liăn môi kilô.

Nâ H’Nêč tối ăm ‘nâi, mâu tơdroăng ki tô tuăn dêi kuăn pơlê pêi chiâk deăng ‘na châ tâ̆n plâi sầu riêng hiăng tro ok ăm chu kâ cho ai khât. Rơpŏng ‘na peăng mâi H’Nêč a tơring Čư Kuin, 1 tơring ki ê a kong pơlê Dak Lak klâ kơtăn tiô pơkâ 16, dế tơ’lêi hía tâi tâng rơnó plâi sầu riêng, mơhé hơnăm kố loăng sầu riêng ai plâi hên:

“A Čư̆ Kuin, lâp kơdrum plâi sầu riêng to lâi hectar peăng kơdrá, vâi krâ, ôh tá ai kơbố vâ rôe ôh. Ôh tá châ tê xua a kơpong mê mơdât ôh tá ăm mot lo pa gong, xua mê thế hvât ăm chu kâ. Pơ’leăng gá têng vâ tê ăm mơngế drêng pro hdrê. Lâp ƀuôn Jung A, Jung B, cheăm Ea K’tuar, hngêi peăng nôu pâ dôh ga ai 6,5 ha, cho tơring ki mơdât ôh tá ăm mot lo pa gong xua mê ôh tá châ tê. Xua mê ăm chu kâ tê’’.

 

 

 

Tơdroăng tê plâi sầu riêng kơdrâm kơdrĕng a Krông Păč, Dak Lak drêng tá hâi tro tơdjâk COVID 19

 

Dak Lak nôkố ai vâ chê 10 rơpâu ha sầu riêng, hơnăm nah châ vâ chê 70 rơpâu tâ̆n. Rơnó krí sâu riêng a kong pơlê pơxiâm a khế 7 ƀă mâu plâi sầu riêng ton; khế 8 cho krí plâi sầu riêng Ri6; mơ’nui khế 8, apoăng khế 9 cho krí sầu riêng Dona ƀă Monthon tê ngi kong têa ê. Roh pơreăng COVID 19 xông tâ tú roh kố hiăng pro pá kân ăm kuăn pơlê ai plâi sầu riêng hdrê ton xua pá vâ châ tê tung rơnó krí plâi.

Mâu kuăn pơlê pêt plâi sầu riêng Ri6, Dona, kơnâ châ péa xôh, xuân ôh tá hmiân tuăn xua plâi pơxiâm tum, tơruih mê tá hâi tâng ai kơbố lăm rôe. Pôa Y Hrah Êban, kuăn pơlê pêt plâi sầu riêng a cheăm Ea Tu, pơlê kong kơdrâm Ƀuôn Ma Thuột, tô tuăn:

“Sầu riêng hơnăm kố cho pá puât ‘nâng xua nôkố tá hâi hlo kơbố kơ-êng rôe, mê cho má môi, má péa nếo kơchơ tê mơdró troh nôkố xuân tá hâi tâng tối klâi ‘na tơdroăng yă’’.

Tiô pôa Nguyễn Hoài Dương, Kăn pơkuâ Khu pơkuâ ‘na pêi chiâk deăng ƀă mơnhông mơdêk thôn pơlê kong pơlê Dak Lak, Khu cheăng hiăng ‘nâi tơdroăng pá puât, ôh tá châ tê plâi sầu riêng a mâu tơring dế klâ kơtăn tiô pơkâ 16 rế ai mơ-éa pâ thế Viƀan kong pơlê tăng tíu tê. Pơtối mê, khu cheăng pơkâ Viƀan kong pơlê Dak Lak hnê mơhno mâu kơvâ cheăng ki thâ, tơbleăng pơkuâ – hbrâ mơdât pơreăng ăm rế krá tơniăn, rế ôh tá mơdât tơdroăng ki tê plâi sầu riêng ƀă mâu tơmeăm pêi lo ing chiâk deăng.

‘Na mâu plâu sầu riêng ki kơnâ má môi dêi kong pơlê, drêng mot rơnó krí plâi sap apoăng măng tĭng la ngiâ, Dak Lak mơni kô thế kơnôm troh tơdroăng tơdjêp dêi hên khu xiâm, kơvâ cheăng, kong pơlê tung lâp tơnêi têa.

Pôa Nguyễn Hoài Dương tối ăm ‘nâi:

“Ngin hiăng ai mơ-éa pơtroh Viƀan, pơkâ thế Viƀan kong pơlê tơrŭm ƀă Khu xiâm pơkuâ kơmăi kơmok – tê mơdró, Khu xiâm pơkuâ tơdroăng kal tiô troăng um tơvi, rơ’jíu ƀă internet ai tíu tê mơdró điê̆n tưh ƀă mâu kong pơlê ki ê, tối ‘na tơdroăng kơxô̆ plâi ƀă hâi khế krí xo dêi mâu tơring, vâ ai tơdjêp ƀă mâu tíu xiâm ki lăm tê’’.

Mâu hơnăm achê kố, sầu riêng ƀă plâi kâ hiăng ô eăng môi tiah loăng plâi ki pêi lo liăn nếo dêi tơdroăng pêi chiâk deăng Dak Lak, pa kĭng kơphế ƀă tiu, kum hên pơlê tung kong pơlê hluăn ing kơtiê, mơ-eăm pro kro mơdrŏng. Laga, ƀă tơdroăng ki ai pơreăng COVID 19 xông tâ tú ƀă mâu tơdroăng ki pá ‘na pơto tơmeăm khoăng, plâi kâ dêi Dak Lak pơtối tro lŭp kân.

Rơnó plâi nong a khế 5 kố nah, yă plâi nong ai drêng chu pá kơdâm 5 rơpâu liăn/môi kilô; hên kuăn pơlê thế ko tah xua ôh tá ai tíu tê. Nôkố troh plâi sầu riêng ƀă plâi ƀơr, xuân trâm drêng ai pơreăng. Tung pơla mê, kuăn pơlê pêi chiâk deăng Dak Lak dế séa ngăn tơdroăng pêi pro hnê mơhno dêi Chin phuh ƀă pói tơngah, mơ-éa kơxô̆ 1015/TTg-CN ki pôa Lê Văn Thành, Ngế pro xiâm phŏ hnê ngăn tơnêi têa nếo kĭ a hâi lơ 25 khế 7 kô châ mâu kong pơlê rĕng pêi pro tơdâng tơ’mô, pro tơ’lêi hlâu má môi ăm tơdroăng krí plâi, pơto, châ tê mâu tơmeăm ki kal xúa rêm hâi, tung mê ai plâi kâ ƀă mâu tơmeăm pêi lo ing chiâk.

Ing mê, tah lôi mâu tơdroăng ki pá dế nôkố, kơdroh iâ má môi mâu tơdroăng tro lŭp ăm mâu kơpong pêt tơmeăm pêi lo ing chiâk deăng, pêt plâi kâ hên má môi a kong pơlê.

VOV Tây Nguyên rah chêh

A Sa Ly tơplôu ƀă tơbleăng

 

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định