Tăng ngăn hâi: 26/7/2021

 

 

 

 

VOV4.Sêdang - Xêo troh kơhâi dế lơ 25/7, tơdroăng mơgrúa, rak tơniăn tơmeăm khoăng tung rêh ối ăm kuăn pơlê ƀă mâu ngế tro tâ pơreăng a Hngêi pơkeăng pơlât pơtân mâu ngế tro tâ pơreăng kơxô̆ 1 ƀă kơpong klâ kơtăn tơkŭm Hngêi ăm sinh viên ối hngêi trung Đăi hok Tây Nguyên hiăng pêi kêi đeăng tâi tâng. Krê Hngêi pơkeăng pơlât pơtân mâu ngế tro tâ pơreăng kơxô̆ 1 dế pơtối rơnêu troăng on tơhrik, têa vâ xúa a mâu kơpong ki tơ’nhê.

Dak Lak hbrâ po hngêi pơkeăng pơlât pơtân mâu ngế tro tâ pơreăng kơxô̆ 1

 

‘Na tơmeăm khoăng, kơmăi kơmok, Hngêi pơkeăng hiăng pơtroh 1 toăng kơmăi khăm ngăn mơheăm, kơmăi sinh hŏa, 1 kơmăi X-quang chiâng djâ troh lâp lu ƀă mâu kơmăi kơmok ki ê ing Hngêi pơkeăng kân pơlê kong kơdrâm Ƀuôn Ma Thuột ƀă Hngêi pơkeăng kân kơpong Tây Nguyên.

Tung kơxê lơ 25 ƀă hâi lơ 26/7, Hngêi pơkeăng pơtối rơnêu, mơgrúa kơpong ăm mâu ngế ƀok thái pơkeăng; pơtối pơkâ thế Khu pơkuâ ngăn pơkeăng ƀă khăm pơlât pơtroh rơxế pơto mâu ngế châi tamo, kơmăi séa ngăn ai krâ kơmăi xup, 3 toăng kơmăi khăm ngăn plâi nuih, pơkeăng ôu ƀă hía hé; tơkŭm mơngế pêi cheăng, hnê mơhno pơkâ pêi cheăng, vêh hnê tơdroăng hbrâ mơdât pơreăng, rak ngăn, pơlât mâu ngế tro tâ COVID 19. Tiô tối hdrối troh tâi hâi lơ 26/7 kô pêi kêi đeăng tâi tâng tơdroăng hbrâ ƀă kô tơdah mâu ngế tro tâ pơreăng mot pơlât tung kơxo lơ 27/7.

A Sa Ly tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định