Tăng ngăn hâi: 28/7/2021

 

VOV4.Sêdang - Tơdroăng ăm ‘nâi sap ing Khu hnê mơhno cheăng hbrâ mơdât pơreăng COVID-19 kong pơlê Dak Lak a hâi lơ27/7, kong pơlê kố ai tơ’nôm 13 ngế tâ SARS –CoV-2, 3 ngế pơlât prêi hiăng lo ing hngêi pơkeăng. Tung 13 ngế ki châ ‘nâi tâ  SARS –CoV-2, ai 5 ngế châ ‘nâi tâ tung pơlê pơla, tơdjâk troh tíu ki ai pơreăng sap ing Pơlê kong kân Hồ Chí Minh, kong pơlê Bình Dương ƀă kong pơlê Long An. 8 ngế ki u ối cho tâ tú ing mâu ngế ki tâ pơreăng hiăng châ tơbleăng hdrối mê.

Ki rơhêng vâ tối, tung 8 ngế kố ai 3 ngế tơdjâk troh ngế ki tâ pơreăng má 95.008. Kố cho tíu ki ai pơreăng a ƀuôn Khóa, cheăm Čư̆ Pui, tơring Krông Bông. Tiah mê, riân troh 17 chôu hâi lơ 27/7, kong pơlê Dak Lak  ai 141 ngế tâ pơreăng, 7 ngế hiăng châ lo ing hngêi pơkeăng, tá hâi ai ngế ki lâi hlâ. Tung kơxô̆ 134 ngế ki tâ pơreăng dế pơlât ai 8 ngế râ dế châ mâu ƀok thái pơkeăng séa ngăn ƀă pơlât tro tơdroăng. 

 

Tơdroăng lăm tăng, hdró kơpong ƀă test rê̆ng mâu ngế F1 dế châ mâu kơvâ ngăn pơkeăng Dak Lak thâ tơbleăng pêi

 

Tơdroăng ing Khu hnê mơhno Hbrâ mơdât pơreăng COVID 19 pơlê kong kơdrâm Ƀuôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak, kơxê hâi lơ 27/7, Hngêi pơkeăng kân pơlê kong kơdrâm Ƀuôn Ma Thuột hiăng pơtê pơtân tơdroăng pêi cheăng ƀă kâng kơxái ôh tá ăm pêi cheăng khoa Nô̆i dêi Hngêi pơkeăng xua tơdjâk troh ngế test rĕng yương tĭnh ƀă SARS-CoV2. Ki nhên, hâi lơ 26/7, Hngêi pơkeăng kân pơlê kong kơdrâm Ƀuôn Ma Thuột tơdah môi ngế troh khăm, ngế ki kố ai châi ko ƀă pơtroh pơlât a khoa Nô̆i.

Troh kơxo lơ 27/7, klêi kơ’nâi khăm ngăn, nhôm tro tâ pơreăng, ƀok thái pơkeăng khoa Nô̆i hiăng pơkâ test rĕng pơreăng SARS-CoV2 ƀă ngế ki kố ƀă châ hlo yương tĭnh. Kơ’nâi mê, Hngêi pơkeăng hiăng pơtroh mơheăm dêi ngế ki kố a Tíu xiâm mơdât pơreăng vâ khăm ngăn RT-PCR. Hngêi pơkeăng hiăng pơtê pơtân tơdroăng khăm pơlât ƀă tơkŭm kâng kơxái pơtê pêi cheăng a khoa Nô̆i vâ kum tung tơdroăng séa ngăn, ti tăng mơngế ki ối achê ngế tro tâ pơreăng vâ hbrâ mơdât COVID 19.

Hlo ôh tá tơniăn dêi pơreăng COVID-19 a kong pơlê, Vi ƀan hnê ngăn pơlê kong kơdrâm Ƀuôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak hiăng tơbleăng pêi pro tơdroăng ki hbru ăm phĭu xing xoăng ăm kuăn pơlê lăm kơchơ vâ rak tơniăn hnoăng cheăng hbrâ mơdât pơreăng. Tiah mê, tơdroăng ki lăm kơchơ tiô phĭu kô pơxiâm xúa sap ing hâi lơ 29/7. Vi ƀan hnê ngăn pơlê kong kơdrâm Ƀuôn Ma Thuột hiăng pơkâ thế Vi ƀan hnê ngăn mâu cheăm, bêng pêi pro, hbru ăm phĭu lăm kơchơ (siêu thĭ, tíu ki tê kế tơmeăm, kế kâ) ăm kuăn pơlê tung pơlê kong kơdrâm ƀă tơdroăng ki lăm 3 hâi lăm kơchơ môi hdroh, xing xoăng dêi rơpó pơla mâu rơpŏng hngêi.

Kuăn pơlê chêh tối dêi inâi tung phĭu hdrối vâ lăm kơchơ ƀă rak tơniăn phĭu inâi ngế ki lâi mê ngế ki mê lăm, ôh tá chiâng thế ngế ki ê lăm teăng ăm. Phĭu mot tung kơchơ châ xúa 1 hdroh tê maluâ lăm a mâu kơchơ ki lâi tung pơlê kong kơdrâm. Vi ƀan mâu cheăm, bêng xing xoăng khu ki gâk a mâu bo kơchơ vâ séa ngăn, tơdrêng amê hnối tŏng kum kuăn pơlê pêi pro mâu troăng hơlâ pêi pro 5K tung hbrâ mơdât pơreăng.

 

A Sa Ly - Katarina Nga tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định