Tăng ngăn hâi: 15/6/2021

VOV4.Sêdang - Châ plah tung mơjiâng thôn pơlê nếo sap hơnăm 2018, laga cheăm Čư Ni, tơring Ea Kar, kong pơlê Dak Lak nôkố xuân u ối ai vâ chê 200 rơpŏng thế xúa troăng kơxái on tơhrik pơtân, pro xêh troăng kơxái on tơhrik sap ing 15 hơnăm hdrối. Xua troăng kơxái – loăng trăng ôh tá dâi lĕm, hiăng ton, hiăng tơ’nhê, mê on tơhrik ôh tá ai tŭm, ôh tá tơniăn. Troăng kơxái on tơhrik ki ton pro tro lŭp on tơhrik hên, pro mâu rơpŏng thế chêl liăn on tơhrik kơnâ châ lối 2 – 3 xôh tâng pơchông ƀă yă pơkâ.

 

 

Troăng kơxái on tơhrik pơtân hnhâng tiô trăng ki xiâm cho cheăm Čư Ni lăm troh a kơtâo 4, thôn Quảng  2 ki xŏn gá vâ chê 2 km, ai hên kơxái kân kŭn; hên túa kơxái hnhâng hnhôk hnhâ a mâu trăng ki oh tá krá le\m ki ‘nâ hnhâng a loăng ối drêh. Pôa Bế Văn Viện, ngế kuăn pơlê kơtâu 4, thôn Quảng Cư 2, cheăm Čư Ni tối ăm ‘nâi, kơxái ƀă trăng on tơhrik akố xuân ing tơná mâu rơpŏng kuăn pơlê tung thôn rôe xêh, pro tơ’môe xêh kơxái sap ing hơnăm 2005 nah. Troh nôkố, trăng hiăng pok, kơxái hiăng ton oh tá le\m xếo mê on tơhrik vâ mot tung hngêi ôh tá têi.

Tung chôu ki hên ngế xúa, po mâu kế pê rơxôh kơtâu ôh tá kâi, ngăn um tơvi oh tá hleăng le\m, pế hmê ƀă hdro on tơhrik ton ôh tá kâi chên… Mơhé tung pơlê thế nâp liăn on tơhrik hên luâ tâ 2-3 hdroh yă ki pơkâ nôkố.

‘’Hngêi á ai 5 ngế, môi khế on tơhrik bú châ mơ’no ăm bâ ƀă pế hmê tê la tâi 400 rơpâu troh 500 rơpâu liăn. Mâu rơpŏng kuăn pơlê ối a tơdế cheăm ai on tơhrik xúa bú nâp liăn on tơhrik lối 200 rơpâu liăn/1 kW chôu, akố ngin thế nâp 4 rơpâu troh 5 rơpâu liăn 1kW chôu, ai drêng ‘nâ tâk troh 6 rơpâu liăn. Kuăn pơlê pâ thế mâu khu râ kơvâ cheăng tơmâng ‘no liăn veăng kum pro ăm kuăn pơlê troăng kơxái on tơhrik vâ kuăn pơlê ai on tơhrik xúa tơniăn, kơdroh kơxo# liăn ki nâp hên’’.

 

 

Kơxái on tơhrik pơtân châ kuăn pơlê tăng hnhâng pro xêh [á a loăng drêh pakĭng troăng

 

Pôa Lê Văn Thưởng, kăn thôn Quảng Cư 2, cheăm Cư Ni tối, thôn Quảng Cư 2 ai 142 rơpŏng mê ai tơdế ngế thế xúa troăng kơxái on tơhrik ki pơtân ƀă yă kơnâ tung hên hơnăm hdrối mê hía nah, tơkŭm hên a mâu kơtâo 2 [ă 4. Pôa Thưởng ăm ‘nâi, pakĭng tơdroăng nâp liăn on tơhrik ƀă yă kơnâ mê mâu troăng kơxái on tơhrik pơtân mê cho ki xiâm pro rơ-iô troh ivá kuăn pơlê tung thôn.

“Sap hơnăm 2005 – 2006, kuăn pơlê tung kơtâo hnhâng xêh kơxái on tơhrik mê cho 4 troăng vâ ăm 15 -16 rơpŏng xúa môi troăng on tơhrik. Troăng kơxái ki vâi tăng pro xêh tơdjêp ing troăng kơxái ki kân a cheăm hnhâng xŏn 1,7 troh 1,8 km ngăn rơ-iô ôh tá krá le\m ƀă ngoh ôh tá dâi xếo rơ-iô khât păng ‘nâng. A rơnó mêi mâu vâi muăn kuăn cháu lăm hok, kuăn pơlê lăm pêi klâng chiâk xuân rơ-iô há xua xâu on tơhrik lơ tro hrik la lâi ôh tá ‘nâi, on tơhrik xúa ôh tá tơniăn’’.

 

 

Kơ’nâi hên hơnăm, troăng kơxái on tơhrik hiăng vâ tơ’nhiê ôh tá le\m xếo kâ on hên pro kuăn pơlê ki xúa thế nâp liăn hên luâ tâ 2- 3 hdroh tiô pơkâ dêi kơvâ on tơhrik

 

Lâp tung cheăm Čư Ni, tơring Ea Kar nôkố ai 4 rơpâu 300 rơpŏng, tơkŭm hên a 23 thôn pơlê. Pôa Nhữ Minh Tuyến, Kăn hnê ngăn Vi ƀan cheăm ăm ‘nâi, nôkố cheăm ối 193 rơpŏng kuăn pơlê a mâu kơpong kuăn pơlê ối dêi thôn 4, 8, Ea Sing 1 ƀă Quảng Cư 2 thế xúa on tơhrik ƀă yă kơnâ luâ tâ yă ki pơkâ dêi kơvâ ngăn on tơhrik. Ki xiâm xua mâu rơpŏng xuân ối xúa troăng kơxái ki pơtân ai troăng ki kân. Vâ tơkâ luâ tơdroăng mê mâu kong pơlê thế ‘nâi pơkâ kơxo# liăn ngân vâ mơjiâng pro.

‘’ ’Na 4 kơtâu kuăn pơlê ki xúa on tơhrik ƀă yă kơnâ mê ki hnhâng kơxái xiâm mê ngin ôh tá ai liăn vâ ‘no mơjiâng pro xua liăn vâ pro lối hên ƀă liăn kong pơlê ôh tá bê tŭm. Ki hdrối, ngin hnê tối ăm kuăn pơlê ki xúa on tơhrik mê thế xúa ‘nâi kơdĭng, xúa tơniăn, chôa pơ’lêh trăng loăng ƀă trăng ƀê tông. Ki ton ta ah, ngin kô pâ khu râ kơpong ƀă dế tơkôm ‘no liăn ing kơvâ ngăn on tơhrik mê nếo châ ‘mâi rơnêu hnhâng kơxái on tơhrik ki le\m ai tiô tơdroăng pơkâ xúa on tơhrik vâ kơdroh xơpá ăm kuăn pơlê’’.

Tuấn Long chêh

Gương tơplôu ƀă tơbleăng 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định