Tăng ngăn hâi: 18/4/2021


 

VOV4.Sêdang - Tơdroăng tĕn tơmeăm cho hnoăng cheăng tiô khôi hmâ roh vâi krâ nah dêi hdroâng K’ho, kong pơlê Lâm Đồng, hmâ châ pêi pro tung pơla pơtê pơto, ôh tá tơvâ hên ‘na cheăng chiâk deăng. Klêi kơ’nâi mơdâ pêt a chiâk deăng hiăng kêi đeăng, vâi krâ - nhŏng o akố kô pơxiâm cheăng tĕn mơjiâng tơmeăm.

 

 

Kế tơmeăm ki hmâ tĕn dêi hdroâng mơngế K’ho, vâi krâ - nhŏng o hmâ lăm ko xo tung kong, môi tiah kơlo, phêa, rái, loăng kong, loăng plâi hmŏn, hơkôa, kơtôa loăng kong ki ê hiá. Tâi tâng mâu loăng, kế tơmeăm vâi krâ -nhŏng o akố hmâ lăm tung kong tung pơla khế tơpeăng, vâ mâu phêa, loăng mê ôh tá tro kơmuâ, kơmú kâ ‘nhê.

Tơmeăm ki vâ xúa tung rêh kâ ối, pêi chiâk deăng ki tĕn mơjiâng dêi mơngế K’ho maluâ ôh tá ‘nhó hên, la ga lĕm phá krê ƀă ai um meá, ‘nhông ngiâ ki phá, tơtro ƀă tơdroăng pói vâ dêi tơdroăng tĕn mơjiâng tơmeăm khoăng ki kố ki mê. Ki nhên ga, môi tiah vâ ko trâ, hbleăng mâu loăng, kơlo, kơlá, phêa, pro loăng tơmeăng, loăng hlêu, loăng pâm, loăng ki vâ kâ kơnêa kơtŏn, kơtum, pong, chêa, chăng, lơ mâu loăng ki vâ tôe ‘mot rái, lơ rơgiê rái, kơlá, phêa, kơlo; trăng lơ mâu pơtâk pong, chêa.

Hmâ hlo tung pơla pêi chiâk pêi deăng, vâ mơjiâng kế tơmeăm, cheăng tĕn tơmeăm dêi mâu hdroâng kuăn ngo Mạ, K’ho, Chru xuân ai hên túa ki vâ bô bối dêi pó, maluâ tung túa ki hơ’leh mâu tơlêa, túa tĕn. A mâu kế tơmeăm ki vâi hmâ mơjiâng pro mê vâi hmâ tĕn môi tiah kơchong, mâu chêa, pong, kơtŏn, kơtum, hơkôa, reo, ró, lơ peăm, xiâk pêi ká xi xŏng, pah nâng, ƀă hên hĭn mâu kế tơmeăm ki ê.

 

 

Tơmeăm ki tĕn mơjiâng tiô khôi hmâ dêi mơngế K’ho

 

Um rơneăm ki vâ mơhno ăm mâu tơmeăm ki tĕn dêi mơngế K’ho a Lâm Đồng cho mâu túa rơneăm tiô um kơchuâ ƀă hmâ rơneăm a châ chêa, a ngâ lơ troăng kơtâu drô kĭng, môi tiah hơkôa, kế dâ hmê, mâm. Ai 2 túa rơneăm châ mơngế K’ho xúa vâ rơnuâ mâu tơmeăm ki pro a chêa, mê cho khu pong, chêa, reo, vâi hmâ pro rơnuâ môi tiah chư V, ƀă um xirô. La tiô tơdroăng ki tơmiât ki mơjiâng mâu túa um ki hmâ hlo dêi vâi mê cho môi tiah troăng kut, troăng chong kung king ƀă um plâi kong. A hơkôa lơ a kế dâ hmê, kơchâi, mâm cho túa ki hmâ pro tiah chêng chó, lo um kơtôu rŏng kôa ƀă hiá hế.

Mơngiơk ki xúa vâ rơnuâ rơneăm ki hên cho mơngiơk khêi, prăng. Mơngế K’ho xuân hmâ xúa têa mơngiơk loăng kong vâ pik a tơlêa, kơxái, prế vâ pro ăm mâu kế rơneăm mê thăm rế mơnâ mâ ngăn, môi tiah hơkôa, kế ki dâ hmê, kơchâi. Krê ƀă chêa mê vâi preăng vâ xuá tơlêa pik mơngiơk vâ tĕn chêa, reo, mê vâi hmâ lôi tơlêa ki vâi hiăng klêa, xo tá krông ga, klêa ga vâ bro chiâng hên kế rơneăm phá tơ-ê dêi pó. Tơkéa vâ tối tĕn chêa, reo, mơngế K’ho a Di Linh kô xúa tâi tâng mâu kơtôu ki ngiât, lơ tung dế klêa ga, kúa tah lôi xu tung dế. Klêi kơ’nâi tĕn chêa, vâi hmâ ‘măn chêa mê a drá peăng chía ton, vâ mâu túa rơneăm ga thăm rế tơdah hleăng lĕm.

Cheăng tĕn mơjiâng kế tơmeăm cho môi tung mâu cheăng pêi ƀă kŏng dêi hdroâng kuăn ngo K’ho, la dế nôkố dế vâ rế hía lôi. Ki xiâm khoh chiâng ai tiah mê, môi tơdroăng ki kal, mê cho, nôkố, tung tơdroăng rêh ối rêm hâi hiăng ai hên mâu tơmeăm ki mơjiâng pro ƀă chhá ki rơpâ yă ƀă tơ’lêi vâ xúa, môi tiah dĭng, kơtup, kơtong, kơyó yĭng ƀă hên hĭn mâu tơmeăm ki ê xuân hiăng pro tơdjâk troh cheăng tĕn mâu pong, chêa, kơtŏn, kơtum.

 

 

Hlá tơbeăng Làng Việt

Nhat Lisa tơplôu ƀă tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định