Tăng ngăn hâi: 22/7/2021

VOV4.Sêdang - Hlá tơbeăng, um tơvi dêi Australia tối ăm ‘nâi, kong têa kố mơni kô ăm dêi lêng troh ối nếo a kong têa Afghanistan xua tơdroăng rêh kâ ối kuăn pơlê akố thăm rế xâu xía. Hlá tơbeăng điê̆n tư ABC News dêi Australia tối ăm ‘nâi, klêi  kơ’nâi môi khế mơdrếo tâi tâng lêng lo ing Afghanistan, jâ Marise Payne, Ngế xiâm ngăn ‘na tơpui kâ kong têa Australia tối ăm ‘nâi “tơhrâ ‘na tơpui kâ dêi Australia a Afghanistan đi đo cho tơdroăng ki pơtân, tiô kơ tơdroăng ki ai khu lêng pro đông ton a kong têa kố tâng lơ chiâng phep”.

Ausrtalia pơtối tơrŭm krá kâk tâ nếo ƀă mâu kong têa, tung mê, ai tá chin phuh Afghanistan ƀă mâu kong têa ki ối tung khu tơrŭm. Hlá tơbeăng ABC News tối ăm ‘nâi, maluâ dế nốkố Australia xuân ta hâi ai pơkâ ăm lêng pơtối vêh pro đông a Afghanistan, la tơdroăng tối tơbleăng mê ăm hlo, mơni tung la ngiâ xuân pơtối ăm lêng troh nếo a kong têa kố.

Katarina Nga tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định